Tikslas

Grafikos bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti aktyvų grafiką-menininką, gebantį savarankiškai ir drauge su kitais kurti: puoselėti geriausias estampo, iliustracijos, knygos ir piešinio tradicijas formuojant naują kokybę; drąsiai eksperimentuoti tarpsritinėje meninėje veikloje kuriant inovatyvią ir konceptualią vaizdinę kultūrą; reflektuoti šiuolaikinio meno kontekste kintantį grafikos lauką ir daryti jam poveikį jaučiant asmeninę menininko atsakomybę bei savitai jame dalyvauti.

Grafikos bakalauro studijų programos tikslas išskleistas per visą studijų procesą ir glaudžiai susietas su studijų rezultatais. Iš esmės 4 studijų metai – tai laikas, kai skatinamas savęs pažinimas, naujų kompetencijų įgijimas, tarpsritinis mąstymas, eksperimentavimas ir meninė praktika, siekiant kurti aktualų grafikos meną. Tai apie inovatyvios ir konceptualios vaizdinės kultūros formavimą įgyvendinant estampų, iliustracijų, knygų, piešinių projektus, kaip unikalią kultūrinę produkciją, skatinančią pokyčius tiek meno tiek sociokultūros kontekstuose. Studijų metai tai erdvė ir laikas vystyti savo talentą, numatyti perspektyvas ir formuoti brandesnę savo asmenybę gebančią kurti ir tobulėti.

VDA Grafikos studijų programa yra sudaryta iš atskirų, tačiau tarpusavyje susijusių dalykų blokų - bendrųjų privalomų universitetinių studijų dalykų, privalomų studijų krypties dalykų ir pasirenkamųjų bendrauniversitetinių ir studijų krypties dalykų. Taip pat studentai turi galimybę rinktis 5 % studijų apimties iš alternatyvių pasirenkamų dalykų. Vizualiai Grafikos bakalauro studijų programa gali būti suvokiama kaip tampriai susijusių kraujagyslių tinklas kuriame, siekinat rezultatų, negali atsirasti jokie trombai. Pav.: 

Pagrindinis programos tikslas – išugdyti išsilavinusią, mokslui ir kultūros vertybėms bei naujausioms technologijoms imlią asmenybę, galinčią kurti, kaupti ir skleisti meno, kultūros bei mokslo žinių vertybes, saugoti bei įtvirtinti nacionalinės kultūros savitumą plačiame kontekste. Mes paruošime kūrybiškai mąstantį grafikos specialistą – menininką galintį aktyviai užsiimti individualia kūrybine veikla ir suteiksime pakankamai žinių, kompetencijų bei technologinių įgūdžių, įgalinančių sėkmingai integruotis šiandieninėje reiklioje darbo rinkoje. Studijų metu įgyta praktika gali būti plačiai pritaikoma profesionaliai saviraiškai įvairiose srityse susijusiose su vizualumu, medijomis, darbu leidyklose, dizaino kompanijose, dalyvaujant parodose, konkursuose, vykdant švietėjišką veiklą ir t.t 

Studijų metodai

Meninių problemų formulavimo ir sprendinių paieška, paskaitos, kontaktinis darbas auditorijose, diskusijos, analizės, empiriniai tyrimai, individualios ir grupinės užduotys, kūrybinės dirbtuvės, minčių, idėjų, koncepcijų žemėlapių sudarymas, natūros studijos, viešos peržiūros, savarankiškas darbas, parodų lankymas, edukacinės išvykos, praktiniai užsiėmimai spaustuvėje ir kompiuterių klasėje, studijų lankymas, kritiniai susitikimai ir seminarai, portfolio peržiūros, vasaros praktikos, parodų, projektų organizavimas ir dalyvavimas juose.

Vertinimo kriterijai, metodai ir formos

Pasiekimų vertinimo kriterijai yra susieti su numatomais studijų rezultatais. Galutinio vertinimo balo sandara:

 • A (20%) – idėjos pagrindimas ir sprendimų argumentacija (motyvacija, aktualumas, šiuolaikiškumas);
 • B (30%) – idėjos vystymas (originalus kūrybinės idėjos sprendimas, eksperimentavimas, tarpsritiškumas);
 • C (30%) – idėjos realizavimas (tikslingas ir kokybiškas grafikos ir/ar kitų technologijų naudojimas, vizualinės raiškos įtaiga, procesų nuoseklumas, terminų laikymasis, meninė kokybė, savarankiškumas);
 • D (20%) – pristatymas-paroda (kūrinių pateikimo kokybė viešoje ekspozicijoje, argumentuotas pristatymas, konteksto analizė, kritiškas vertinimas ir įsivertinimas, tobulėjimas).

Studijų rezultatai

 • Geba įžvelgti, apibrėžti ir interpretuoti grafikos srities aktualiausias teorijas, sąvokas ir metodus. Siūlo naujas idėjas, integruoja mokslo ir technologijų naujoves.
 • ​Geba taikyti bendrosios kultūros ir grafikos srities žinias bei tinkamą metodiką formuluodamas projekto, meninio tyrimo idėją, praktiškai ją įgyvendindamas ir vertindamas savo kūrybos procesus bei jų rezultatus.
 • Turi meno vadybos, meninių iniciatyvų žinių, susipažinęs su teisine meninės veiklos sistema. Šias žinias geba taikyti realizuodamas asmeninius kūrybinius projektus, organizuodamas ir vystydamas projektinę veiklą, jungiančią skirtingas institucijas, tokias kaip kultūros rėmimo fondai, galerijos, kūrybinės organizacijos, mokyklos, leidyklos ir kt.
 • Kurdamas estampo, iliustracijos, knygos, piešinio projektus geba naudoti klasikinius ir naujausiomis žiniomis ir technologijomis pagrįstus tyrimų, informacijos apdorojimo metodus ir sistemas.
 • Geba tikslingai eksperimentuoti plačioje grafikos technologijų ir raiškų skalėje ir taip plėsti šios srities aktualumą šiuolaikinio meno ir kultūros platformose.
 • Savarankiškai kurdamas, reikšdamas asmeninę grafiko-kūrėjo meninę poziciją ir pristatydamas savo menines koncepcijas kaip estampo, iliustracijos, knygos, piešinio originalius ir unikalius projektus plečia ir sodrina šiuolaikinio meno lauką. Geba inicijuoti ir vykdyti novatoriškas veiklas, kuriose jo turimos profesinės ir žmogiškosios kompetencijos skleidžiasi geriausiai.
 • Turi pakankamai žinių apie sveikatos ir saugos reikalavimus, susijusius su grafikos technologijomis, sąmoningai puoselėja saugią ir tausojančią darbo ir gyvenimo aplinką.
 • Geba savarankiškai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti estampo, iliustracijos, knygos, piešinio ir su šiomis kryptimis susijusius tarpsritinius meno projektus ir veiklas individualiai ir grupėse. Geba eksponuoti, instaliuoti kūrinį, projektą, idėją, intenciją viešojoje erdvėje grafikos ir šiuolaikinio meno kontekste.
 • Geba viešai pristatyti vykdomų grafikos projektų, meninių tyrimų tikslus ir reikšmę sociokultūriniame kontekste demonstruodamas komunikacinius gebėjimus žodine, rašytine ir vizualine forma, geba formuoti savo asmeninį kūrybinį aplanką - “portfolio”.
 • Geba prisiimti etinę, socialinę ir ekologinę atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų meninės, praktinės ir kasdieninės veiklos ir jos rezultatų kokybę ir poveikį visuomenei. Tiki, kad kurdamas naujus meno produktus, procesus, metodus ir sistemas, tobulina kultūros ir visuomenės problemų sprendinius.
 • Įgyvendindamas estampo, iliustracijos, knygos, piešinio, tarpsritinius projektus bei veiklas, vykdydamas meninius tyrimus yra kūrybiškas, geba savarankiškai mokytis ir tobulėti, Kuria ir gyvena suvokdamas ir vertindamas savo, kiekvieno žmogaus ir pasaulio unikalumą.
 • Sąmoningai, atsižvelgdamas į vykstančius kultūrinius, ekonominius, politinius ir socialinius pokyčius, geba juos apmąstyti, kritiškai vertinti ir daryti jiems poveikį neišduodamas asmeninių idealų, suvokia mokymosi ir tobulėjimo visą gyvenimą svarbą.