Taryba

Vilniaus dailės akademijos Taryba

VDA Taryba yra kolegialus Akademijos strateginių reikalų valdymo organas. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, VDA Statutu, VDA Tarybos darbo reglamentu, Tarybos nutarimais, kitais VDA vidaus teisės aktais ir dokumentais ir atlieka šiuose dokumentuose jai numatytas funkcijas. Ją sudaro 9 nariai, renkami 5 metų kadencijai: vieną narį renka VDA Studentų atstovybė, keturi renkami iš VDA personalo ir keturi – iš VDA bendruomenei nepriklausančių asmenų. Šios kadencijos Tarybos narių įgaliojimai baigiasi 2029 m. vasario 20 d.

VDA Tarybos pirmininkas dr. Saulius Vengris
vengris.saulius@gmail.com

VDA Tarybos pirmininko pavaduotoja doc. dr. Rasa Butvilaitė
rasa.butvilaite@vda.lt

VDA Tarybos sekretorė Laima Spelskienė   
laima.spelskiene@vda.lt

Tarybos nariai

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos nutarimai

Tarybos ataskaitos

Tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Tarybos naujienos