Siekiai ir vertybės

Vizija

Būti tarp geriausių dailės, dizaino ir architektūros universitetų pasaulyje.

Misija

Kurti Lietuvos dailės, dizaino ir architektūros ateitį, ugdyti jos kūrėjus ir tyrėjus.


Išskirtinumai

1. Svarbiausias dailės, dizaino ir architektūros universitetas Lietuvoje

2. Meno, mokslo ir technologijų sąveika

3. Lietuvos kultūros ambasadoriai

4. Influenceriai ir vizionieriai

5. Plati geografinė aprėptis Lietuvoje 


Vertybės 

Akademinė kultūra ir tolerancija

Kūrybiškumas ir profesionalumas

Tapatumas ir tarptautiškumas

Tvarumas ir atvirumas

Bendruomeniškumas ir individualumas


Veiklos ir jų prioritetai

1. Dailės, dizaino, architektūros ir menotyros universitetinės studijos

2. Dailės, dizaino ir architektūros kūryba

3. Meno ir mokslo tyrimai

4. Kultūrinė ir socialinė veikla

5. Neformalus švietimas


Strateginiai tikslai

Vertė ir kokybė

1.Teikti dailės, dizaino ir architektūros tarptautinio lygio universitetinį išsilavinimą

2. Siekti aukšto, tarptautiniu mastu reikšmingo meninės kūrybos, meno ir mokslo tyrimų lygio

3. Stiprinti Akademijos poveikį kultūros ir meno lauke nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

4. Skatinti studijų savitumą fakultetuose

5. Ugdyti kūrybingą, atsakingą ir verslią asmenybę, sudaryti sąlygas talentingai individualybei atsiskleisti

Ištekliai

1. Sistemingai skirti finansinius išteklius Akademijos personalo kvalifikacijai kelti

2. Optimizuoti žmogiškuosius išteklius siekiant Akademijos efektyvumo

3. Optimizuoti turimą nekilnojamąjį turtą efektyviai pritaikant strateginėms veikloms

4. Efektyviai naudoti veiklų valdymo informacinę sistemą 

Finansai

1. Efektyviai ir skaidriai išnaudoti nacionalinį finansavimą ir siekti jo didinimo

2. Didinti pajamas iš valstybės nefinansuojamų studijų

3. Siekti nuolatinio projektinio finansavimo

4. Efektyviai išnaudoti paramos gavėjo statusą, skatinti mecenatystę

Vadyba ir procesai

1. Tobulinti Akademijos veiklos, rezultatų apskaitos ir grįžtamojo ryšio sistemą

2. Sukurti centralizuotą personalo atlygio ir ugdymo motyvacinę sistemą

3. Optimizuoti studijas, meną ir mokslą palaikančių veiklų procesus

4. Stiprinti studijų integruotumą ir tarpdiscipliniškumą

5. Užtikrinti, kad Akademijos veiklos būtų valdomos per kompetencijų centrus

6. Stiprinti savanorystę ir alumnų įtraukimą į Akademijos veiklas

7. Gerinti rinkodaros ir komunikacijos procesus