Fotografija ir medijos menas | Bakalauro studijos | Vilnius

Dr. Arnas Anskaitis

Dr. Arnas Anskaitis yra menininkas-tyrėjas, gyvenantis ir dirbantis Vilniuje. Jis domisi skaitymu kaip menine praktika ir vizualia, erdvine bei laikine rašytinio teksto prigimtimi. Savo tyrimų praktikoje Anskaitis susitelkia į tai, kaip fiziniai ir mentaliniai rašymo potyriai skleidžiasi „erdvėje“, t. y. fizinėje plotmėje, kurią protas ir kūnas pajėgūs suvokti ir pajusti. Menininkas naudoja skirtingas medijas ir formatus, įskaitant instaliaciją, performansą, judantį vaizdą ir fotografiją. Dėsto Vilniaus dailės akademijos Fotografijos ir medijos meno katedroje. Nuo 2016 m. studijuoja Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros programoje.

Vilniaus dailės akademijoje dėstomi kursai 

Vizualinė raiška

Šio kurso metu studentai supažindinami su studijų praktine aplinka bei pagrindiniais vaizdo genezės, jo formavimo ir suvokimo principais, kurie būtini tolimesnėms medijų raiškos bei technologinių procesų studijoms. Atliekant praktines užduotis, naudojant skirtingas medijas, išsiaiškinami priemonių pagrindiniai techniniai parametrai bei esminiai vaizdo formavimo principai. Pristatant atliktas praktines užduotis aptariamos ir kūrybinės įžvalgos, kurios potenciailiai galėtų būti tęsiamos ir realizuojamos kaip meno kūriniai. 


Medijų raiška ir technologijos 2

Šis kursas susideda iš fotografijos ir video disciplinų. Studentai šiame semestre išklauso abu dalykus.
Kurso pagrindas - laiko ir erdvės perteikimas video ir fotografijos medijose. Video visų pirma susijusi su laiko, o fotografija - su erdvės kategorija. Siekinys - kūrinio konstravimas, realią erdvę ir laiką "perkeliant" į ekraną ar fotografinę plokštumą. Apžvelgiamos: erdvės vaizdavimo problemos dvimatėje plokštumoje; laiko ir erdvės suvokimas vaizde ir vaizdų sekoje; komponavimo "laike" ir "erdvėje" būdai bei konotaciniai reikšmės kūrimo aspektai; kūrinio eksponavimo klausimai. 


Fotografijos pagrindai / Fotografijos principai

Šio kurso metu ne fotografijos specialybių studentai supažindinami su šiuolaikine fotografija, jos technologiniais pagrindais ir išraiškos galimybėmis. Mokomasi valdyti dabartinės fotografijos technologijas, adekvačiai orientuotis fotografijos kontekste, suvokti sąsajas ir dialogo galimybes su kitomis meno rūšimis. Praktine užduotimi studentas turi mokėti paruošti savo kūrybinį portfolio – reprodukuoti įvairaus pobūdžio meninius projektus ir juos pateikti aplanke, kūrybine užduotimi galėti vizualizuoti savo idėjas ir/ar tekstus fotografinėmis priemonėmis.