Sekite aktualiausias naujienas programos Facebook

Fotografijos ir medijos meno specialybės studijos skirtos specifinėms teorinėms ir technologinėms kūrybos, naudojant vaizdo ir garso medijas, problemoms. Nagrinėjami teoriniai ir praktiniai FOTOGRAFINIO IR JUDANČIO VAIZDO, GARSO, TARPDISCIPLININIO MENO klausimai.

GEBĖJIMAI

  • Kurti meno kūrinius, motyvuotai pasirenkant tinkamą mediją (fotografiją, videografiją, internetą ir kt.) ir raišką: vaizdą, garsą, judesį, performatyvumą, interaktyvumą ir t. t.;
  • Eksperimentuoti naudojant senųjų bei naujųjų medijų technologijas ir gebėti jas kritiškai vertinti ir perkurti;
  • Sąveikauti su visuomene ir įvairiomis bendruomenėmis (kultūros, mokslo, technologijų ir t. t.).

PRIVALUMAI

  • Dalyvauti meno projektuose, festivaliuose bei kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje ir užsienyje;
  • Yra platus Lietuvos ir užsienio partnerių tinklas; taip pat vyksta praktikos Nidos meno kolonijoje, Panemunės pilyje, Liepojos universiteto MPLab ir kitose vietose.
  • Galima naudotis Fotografijos ir medijos meno laboratorija: fotostudija, vaizdo montažine, garso ir VR/AR studijomis;
  • Galima tęsti studijas medijų meno ar kitoje magistrantūroje, o vėliau meno doktorantūroje.

 KARJEROS GALIMYBĖS

  • Įsilieti į Lietuvos bei tarptautinę meno sceną ir plėtoti savarankiško menininko bei medijų kūrėjo karjerą;
  • Dirbti šiuolaikinio ir medijų meno, fotografijos, videografijos, kino, animacijos, muzikos, garso meno, programavimo, teatro, reklamos ir kitose kultūrinėse bei kūrybinėse industrijose;
  • Plėtoti menininko ar laisvai samdomo kūrėjo (angl. freelancer) karjerą.

Visas studijų planas (nuo 2024/2025 m.m.)

Bakalauro studijos

Pagrindinis fotografijos ir medijos meno bakalauro programos tikslas yra ugdyti plačios erudicijos savarankiškus menininkus, gebančius vertinti šiandienos pasaulyje vykstančius meno procesus ir juose dalyvauti, įgytus gebėjimus naudotis fotografijos ir videografijos technika, kompiuterine grafika bei kita audiovizualine technika, humanitarinių bei socialinių mokslų žinias taikyti sprendžiant visuomenei aktualias problemas, savarankiškai įgyvendinant individualius meno kūrinius, dalyvaujant kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, dirbant komandoje fotografais, operatoriais ar montažo specialistais, kurie moka sieti skirtingas disciplinas, pristatyti savo idėjas žodžiu ir raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo požiūrį, savarankiškai mokytis ir naudoti šiuolaikinius informacijos paieškos, kaupimo ir sisteminimo būdu

Statinis vaizdas siejamas su fotografija. Fotografijos studijų objektas: įvairiais aspektais nagrinėjamos trimatės aplinkos ir jos optinės projekcijos plokštumoje savybės. Pagal pateiktas užduotis studentai analizuoja fotografavimo sąlygų specifiką, ieško meninės raiškos galimybių pasirinktomis temomis. Judančio vaizdo studijos sukasi aplink vaizdo kitimo laike problematiką. Studijų objektas: laikinių vaizdų dėstymas, vaizdo ir garso artikuliacija, raiškos formatai ir jų kūrimas. Tarpdisciplininės sąveikos sujungia abi problematikas, nukreipia jas erdvės ir laiko santykių suvokimo link.

Visose šiose srityse siekiama vystyti šiuolaikinio meno kalbą. Studentai mokosi meno istorijos ir teorijos, vizualinės komunikacijos, vaizdavimo būdų ir technologijų, naujųjų medijų (hiperteksto, multimedijos), programinės įrangos specifikos. Lavinami kūrybinių idėjų vizualizavimo ir įgyvendinimo gebėjimai.

Fotografijos ir medijos meno studijos yra trijų pakopų: universitetinės menų bakalauro, menų magistro ir meno aspirantūros. Pirmieji keturi bakalauro studijų semestrai yra skirti fotografijos ir medijos meno pagrindų studijoms, techniniams įgūdžiams formuoti. Du trečio kurso semestrai – gilesnėms, labiau savarankiškoms studijoms. Pasirinkus atitinkamos srities dėstytoją gilinamasi ir į kūrinio formas (žurnalo, knygos, fotografinio albumo, parodos, instaliacijos, videofilmo, erdvinės projekcijos, interneto). Ketvirtas kursas – tai baigiamojo darbo ruošimas, kuriam vadovauja pasirinktas vadovas. Magistro studijos skirtos šiuolaikinio meno problemoms. Pagal individualų studijų planą studijuojamos rūpimos temos. Meno aspirantūra – tai individuali kūrybinė ir teorinė praktika.

Bendra studijų programa apima ir vizualinės komunikacijos teorijos studijas. Jų metu analizuojami bendri psichologiniai ir fiziologiniai vaizdo suvokimo principai, komunikavimo vaizdu ypatybės. Labai svarbūs fotografijos ir kino, muzikos istorijos dalykai. Nemenkas dėmesys tenka tradicinio bei šiuolaikinio meno problemoms. Kompozicijos pagrindai, trimačių instaliacijų projektavimas leidžia studentams perprasti ir taikyti šiuolaikinio meno kalbą. Humanitarinių dalykų studijos susietos su filosofijos, dailės istorijos dalykais.

Profesorius Alvydas Lukys


Studijų dalykų nuoseklumas

Įgijęs pirmos pakopos fotografijos ir medijų menininko  kvalifikaciją absolventas turėtų mokėti apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, plėtoti asmeninius gebėjimus, konstruoti kūrybinius tikslus ir pasirinkti priemones, atitinkančias jo kuriamą meninę produkciją, ir tokiu būdu konkuruoti meno rinkoje. To siekiama nuosekliai, nuo pirmų metų derinant keliamų uždavinių sudėtingumą su kūrybiškai pasirenkamomis priemonėmis ir profesionaliu darbo atlikimu.

Kadangi programa plačiai aprėpia dalykus, susijusius su išsikeltais tikslais, tenka derinti, o kartais ir sinchronizuoti  atitinkamose pakopose įvairiuose dalykuose studijuojamas meno problemas. Pavyzdžiui, nagrinėjant problematiką, studentams siūloma konstruoti savo studijas, derinant privalomus dalykus su pasirenkamais  laikantis bendrųjų programos studijų gairių:

Studijų dalykai išdėstyti semestruose remiantis studijų siekiniais ir bendrosiomis gairėmis. Studijuoti pradedama nuo atskirų medijų pažinimo teoriškai ir praktiškai (1-2 semestrai) ir tuomet medijos jungiamos į sistemas ir nagrinėjami estetiniai ir technologiniai ryšiai tarp atskirų medijų. Galiausiai studijų paskutiniuose semestruose (7-8) išryškinama individuali menininko pozicija ir sukuriamas bagiamasis (diplominis) darbas.

FOTOGRAFIJOS IR MEDIJOS MENO MAGISTRO PROGRAMA

(vienintelė Baltijos šalyse)

Tikslas

Aukštos kvalifikacijos, visiškai savarankiškas medijų menininkas, gebantis atlikti meninį tyrimą ir įgyvendinti inovatyvius meno projektus, konkurencingus tarptautinio meno pasaulyje.

Individualų projektą menininkas gali vystyti animacijos, fotografijos, medijų meno ar tarpdisciplininio meno srityse.

Studijų programos anotacija

Medijų meno magistras - aukštos kvalifikacijos, visiškai savarankiškas medijų menininkas, pasižymintis kritiniu mąstymu, sugebėjimu vertinti ir reflektuoti medijų problematiką, ieškoti kūrybinių sprendimų, juos vystyti ir įgyvendinti. 
Studijuojant magistrantūroje atliekama meninės problemos konteksto analizė, gilesnės teorinių šaltinių studijos, logikos pagrindų gilinimas diskusijose, praktinio darbo vykdymas, dalykiška savo ir kolegų darbų analizė, meno kūrinių pristatymas visuomenei. 
Magistras gebės atlikti meninį tyrimą medijų srityje, savitai spręsti menines problemas, originaliai formuluodamas idėjas. Gebės aiškiai pristatyti savo ambicingas išvadas tiek specialistams, tiek ir platesnei visuomenei žodžiu bei raštu, organizuoti ir realizuoti sudėtingus daugiadalykinius sumanymus, prisiimti socialinę, etinę ir ekologinę atsakomybę, vadovauti kūrybiniam kolektyvui. 
Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę pirmosios aukštojo universitetinio mokslo studijų pakopos medijų menų arba artimos studijų krypties programas. 
Tai yra vienintelė Fotografijos ir medijų menų krypties magistrantūros programa Lietuvoje. Šioje programoje atliekamas meninis tyrimas, analizuojant meninių problemų praktinius ir teorinius kontekstus. Baigiamasis darbas - Iintegruotų teorinių žinių ir meninės praktikos sintezė. 
Magistras turi būti ištobulinęs savarankiško mokymosi ir darbo įgudžius, pasirengęs siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje, steigti kūrybines įmones, dėstyti aukštosiose mokyklose, dalyvauti trečios pakopos - meno doktorantūros studijose.

Profesinės karjeros galimybės

Magistras pasirengęs siekti menininko karjeros nacionalinėje ir tarptautinėje meno scenoje. 
Gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dirbti pedagoginį darbą aukštosiose mokyklose, dalyvauti trečios pakopos – meno doktorantūros studijose. Taip pat dirbti kūrybinėse industrijose (televizijos ir kino studijose, reklamos agentūrose), steigti kūrybines įmones. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Artūras Raila
Aukštųjų studijų fakultetas, Fotografijos ir medijos meno katedra