Acta Academiae Artium Vilnensis (AAAV) – nuo 1993 m. leidžiamas periodinis mokslo leidinys, skelbiantis originalius mokslo straipsnius ir apžvalgas, dailėtyros darbų recenzijas, dailėtyros šaltinius, kitą dailės tyrimams aktualią medžiagą. Dviejų ekspertų recenzuoti mokslo straipsniai publikuojami lietuvių ir anglų, o išimtinais atvejais ir kitomis kalbomis.

Visi straipsniai įtraukiami į SCOPUS, EBSCO Publishing ir Lituanistica duomenų bazes.

Leidinį pagal „Valstybės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą“ finansuoja Lietuvos mokslo taryba, sklaidos projekto finansavimo sutarties Nr. S-LIP-19-25.

Projekto vadovė: dr. Aušra Trakšelytėausra.trakselyte@vda.lt

Redaktorių kolegija

Informacija autoriams