Dailėtyros institutas

Sapnai ir vizijos Lietuvos mene
Anotacija: Meninėje kūryboje yra labai svarbi pasąmonė ir dailininko vaizduotė, iš jų kyla kitokia, meninė realybė, netapati regimojo pasaulio realizmui. Religinėje dailėje gausu siužetų susijusių su anapusybės patirtimis, dvasiniais regėjimais, nereta yra ir sapnų tema (pvz. Jokūbo laiptai ir kt.). Įdomus temos aspektas siejasi su dailininkų reikšme įvaizdinant kitų asmenų patirtus regėjimus ar sapnus, nes iš esmės neįmanoma tiksliai perteikti kito asmens patirtų reginių ir visuomet reikšmingas bus menininko vaizduotės indėlis.
Šiame straipsnių rinkinyje kviečiama publikuoti straipsnius, susijusius su vizijų ir vizionieriškumo Lietuvos mene temomis, sapnų įtaka kūrybai, fantastikos pasireiškimu dailėje (nuo priešistorinės dailės ar „fantastiškųjų viduramžių“ iki šiuolaikinių meninės kūrybos reiškinių).

Sudarytoja: dr. (hp) Rūta Janonienė
Numatyta išleisti: 2022 m. III ketv.
 

Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje
Anotacija: Plečiantis tyrimų laukui ir kintant Lietuvos dailėtyros ambicijoms, aktualėja savirefleksijos būtinybė, todėl leidinyje atsigręžiama į pačią dailėtyrą ir meno kritiką, jos istoriją, dabartį ir perspektyvas. Straipsniuose žvelgiama į Lietuvos dailės istorijas, jų kūrėjus, pasakojimo strategijas, stilius ir siekius, kitaip tariant, diskutuojama apie patį pasakojimą.
Menotyrinė savirefleksija skatina gilesnę disciplinos savižiną, leidžia užčiuopti reikšmingas slinktis ir transformacijas, įvardinti, kaip keičiasi dailėtyriniai pasakojimai ir kaip juos veikia meniniai tyrimai, vizualumo, kultūros, lyčių ir kitų studijų paradigmos, socialinės ir politinės realijos.
Leidinį sudarys moksliniai straipsniai, parengti mokslinės konferencijos metu skaitytų pranešimų pagrindu (2021 m. gegužės 6–7 d.).

Sudarytojos: dr. Lina Michelkevičė, dr. Laura Petrauskaitė, dr. Aušra Trakšelytė
Numatyta išleisti: 2023 m. I ketv.


DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS RESTAURATORIŲ RENGIMAS EUROPOJE:
aktualios praktinės patirtys, restauravimo metodų įsisavinimas
Anotacija: 2021 m. balandžio 22–23 d. Vilniaus dailės akademijos Restauravimo katedra organizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją, į kurią kvietė įvairių Europos aukštųjų mokyklų studentus ir dėstytojus pasidalinti patirtimi apie būsimųjų dailės ir architektūros restauratorių rengimo metodus, juos atskleidžiant per kursinių, diplominių, vasaros praktikos užduočių parinkimo ir įgyvendinimo pristatymą bei iškilusių problemų analizavimą, sprendimo būdų išaiškinimą. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai sudarys būsimo Acta Academiae Artium Vilnensis tomo pagrindą, tačiau kviečiami tekstus siūlyti ir konferencijoje nedalyvavusieji.

Sudarytojos: dr. Dalia Klajumienė, dr. Indrė Užuotaitė
Numatyta išleisti: 2023 m. 
 

TIRTI AR NETIRTI POSTDISCIPLININĖJE AKADEMIJOJE (darbinis pavadinimas)
Anotacija: AAAV numeryje menininkai ir mokslininkai iš viso pasaulio pristato savo naujausius meninius ir mokslinius tyrimus, kurie atliepia tarptautiniame kongrese "X-disciplinary Congress on Artistic Research and Related Matters" 2021 iškeltus klausimus. Ar meninis tyrimai yra siejasi su šiuolaikine akademija ir ar su ja derinami, ir jei taip, tai kaip?  Ar meninis tyrimas yra postdisciplininė, nedisciplininė, metadisciplininė ir (arba) nedisciplininė tyrimų sritis, kuri dėl to gali transformuoti pačią instituciją? Kaip ir kokiomis sąlygomis meninis tyrimas bendradarbiauja ir turėtų bendradarbiauti su sritimis (ir tyrimų paradigmomis) už akademinio pasaulio ribų? Kokia yra kalbos reikšmė meniniame tyrime? 

Sudarytojai: Vytautas Michelkevičius, Aldis Gedutis
Numatyta išleisti: 2023 m.

 

MENAS MODERNIAI ŠALIAI MODERNIAME MIESTE (darbinis pavadinimas)
Anotacija: Kauno meno mokykla 2022 m. mini 100 metų jubiliejų. Jam pažymėti buvo skirta tarptautinė mokslo konferencija, vykusi Kaune 2022 m. rugsėjo 15–16 d. Konferenciją inicijavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas ir Dailėtyros institutas, Kauno kolegijos Menų akademija, bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi. Konferencija tapo pagrindiniu atspirties tašku naujoms įžvalgoms ir moksliniams straipsniams atsirasti.
Nuo Kauno meno mokyklos įkūrimo čia puoselėti dailės edukacijos procesai, jų įkvėpta meninė tradicija Lietuvoje išgyveno daugybę virsmų, kuriuos lėmė įvairialypiai XX a. lūžiai. Leidinyje naujai apmąstoma Kauno meno mokykloje suformuotų tradicijų kilmė ir pobūdis; aptariamos sąveikos su modernizmo sąjūdžio idėjomis; prisimenama Kauno meno mokyklos istorija, jos ištakos, raida; išryškinamos paralelės su kitomis XX a. pirmos pusės Europos meno mokyklomis, ypač įkurtomis panašiu metu. 
Straipsniuose aptariami esminiai Kauno meno mokyklos istorijos epizodai, keliami klausimai apie procesus, asmenis ir įvykius, nusipelniusius dėmesio ir pažinimo; taip pat naujai suaktualinami su mokykla siejamų asmenybių – pedagogų, dailininkų, architektų, dailės istorikų – veikla, atskleidžiamos sąsajos su vietos, nacionaliniu ir globaliu dailės kontekstais.

Sudarytojos: dr. Algė Andriulytė, dr. Karolina Jakaitė, prof. dr. Raimonda Simanaitienė
Numatyta išleisti: 2024 m.