Dailėtyros institutas

Lotynų Amerikos ir Rytų Europos kultūrinės sąveikos
Anotacija: Leidiniu siekiama apmąstyti įvaizdžių, idėjų, meno objektų, medžiagų, technologijų bei menininkų migraciją tarp Lotynų Amerikos ir Rytų Europos, kadangi pastarąjį dešimtmetį humanistikoje sparčiai daugėja transkultūrinių tyrimų, tačiau Lotynų Amerikos ir Rytų Europos istoriniai, politiniai, o taip pat kultūriniai ryšiai vis dar nepakankamai pažįstami, neturime bent kiek pilnesnio šių regionų tarpusavio sąsajų suvokimo. Tomas sumanytas kaip tarpdisciplininis diskusijų forumas apie kultūrines sąveikas tarp Lotynų Amerikos ir Rytų Europos, todėl kviečiame prisidėti pačių įvairiausių sričių mokslininkus: dailėtyrininkus, muzikologus, literatūrologus, kinotyrininkus, religijotyrininkus, filosofus, kultūros istorikus, antropologus bei sociologus. Taip pat laukiami įgyvendintų ar šiuo metu vystomų meninių tyrimų, susijusių su tomo tema, pristatymai.

Sudarytoja: dr. Laura Petrauskaitė
Numatyta išleisti: 2021 m. III ketv.
 

Sapnai ir vizijos Lietuvos mene

Anotacija: Meninėje kūryboje yra labai svarbi pasąmonė ir dailininko vaizduotė, iš jų kyla kitokia, meninė realybė, netapati regimojo pasaulio realizmui. Religinėje dailėje gausu siužetų susijusių su anapusybės patirtimis, dvasiniais regėjimais, nereta yra ir sapnų tema (pvz. Jokūbo laiptai ir kt.). Įdomus temos aspektas siejasi su dailininkų reikšme įvaizdinant kitų asmenų patirtus regėjimus ar sapnus, nes iš esmės neįmanoma tiksliai perteikti kito asmens patirtų reginių ir visuomet reikšmingas bus menininko vaizduotės indėlis.
Šiame straipsnių rinkinyje kviečiama publikuoti straipsnius, susijusius su vizijų ir vizionieriškumo Lietuvos mene temomis, sapnų įtaka kūrybai, fantastikos pasireiškimu dailėje (nuo priešistorinės dailės ar „fantastiškųjų viduramžių“ iki šiuolaikinių meninės kūrybos reiškinių).

Sudarytoja: dr. (hp) Rūta Janonienė
Numatyta išleisti: 2022 m. II ketv.
 

Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje
Anotacija: Plečiantis tyrimų laukui ir kintant Lietuvos dailėtyros ambicijoms, aktualėja savirefleksijos būtinybė, todėl leidinyje atsigręžiama į pačią dailėtyrą ir meno kritiką, jos istoriją, dabartį ir perspektyvas. Straipsniuose žvelgiama į Lietuvos dailės istorijas, jų kūrėjus, pasakojimo strategijas, stilius ir siekius, kitaip tariant, diskutuojama apie patį pasakojimą.
Menotyrinė savirefleksija skatina gilesnę disciplinos savižiną, leidžia užčiuopti reikšmingas slinktis ir transformacijas, įvardinti, kaip keičiasi dailėtyriniai pasakojimai ir kaip juos veikia meniniai tyrimai, vizualumo, kultūros, lyčių ir kitų studijų paradigmos, socialinės ir politinės realijos.
Leidinį sudarys moksliniai straipsniai, parengti mokslinės konferencijos metu skaitytų pranešimų pagrindu (2021 m. gegužės 6–7 d.).

Sudarytojos: dr. Lina Michelkevičė, dr. Laura Petrauskaitė, dr. Aušra Trakšelytė
Numatyta išleisti: 2023 m. I ketv.


DAILĖS IR ARCHITEKTŪROS RESTAURATORIŲ RENGIMAS EUROPOJE:
aktualios praktinės patirtys, restauravimo metodų įsisavinimas
2021 m. balandžio 22–23 d. Vilniaus dailės akademijos Restauravimo katedra organizavo tarptautinę nuotolinę konferenciją, į kurią kvietė įvairių Europos aukštųjų mokyklų studentus ir dėstytojus pasidalinti patirtimi apie būsimųjų dailės ir architektūros restauratorių rengimo metodus, juos atskleidžiant per kursinių, diplominių, vasaros praktikos užduočių parinkimo ir įgyvendinimo pristatymą bei iškilusių problemų analizavimą, sprendimo būdų išaiškinimą. Konferencijos pranešimų pagrindu parengti moksliniai straipsniai sudarys būsimo Acta Academiae Artium Vilnensis tomo pagrindą, tačiau kviečiami tekstus siūlyti ir konferencijoje nedalyvavusieji.

Sudarytojos: dr. Dalia Klajumienė, dr. Indrė Užuotaitė
Numatyta išleisti: 2023 m.