Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas įsteigtas 1994 m.

2014 metais instituto 20-mečio proga išleista svarbiausių publikacijų knygelė.

Institutą sudaro Senosios dailės, Kultūros paveldo, Architektūros ir dizaino, bei Šiuolaikinės dailės tyrimų skyriai, juose dirba šešiolika mokslo darbuotojų.

Institutas yra  įsikūręs prie Tamošaičių namų muziejaus, Dominikonų g. 15, Vilniuje. Čia jis veikia šalia VDA Leidyklos, su kuria glaudžiai bendradarbiauja, ir koordinuoja VDA periodinio mokslo leidinio Acta Academiae Artium Vilnensis leidybą.

Pagrindinės Instituto veiklos sritys: moksliniai tyrimai, mokslo projektų inicijavimas, koordinavimas ir vykdymas, dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse mokslo programose; mokslo sklaida ir populiarinimas, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių konferencijų organizavimas, dalyvavimas VDA studijų procese.

VDA DAILĖTYROS INSTITUTO MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS

Patvirtintos 2022 11 23 DI Tarybos posėdyje

Šiuolaikybės ir istorinės patirties raiška mene: menotyriniai ir meniniai tyrimai
Potemės:
1. Šiuolaikinis menas, architektūra, dizainas globalios kultūros kontekste.
2. Meninis tyrimas.
3. Meno istorijos ir teorijos istoriografija.
4. Šaltiniotyra ir šaltinių publikavimas.

Meno laukas ir kultūros politika
Potemės:
1. Mecenatystė, kolekcionavimas, meno rinka.
2. Meno institucijos ir kuratorystė.
3. Dailės, architektūros, dizaino idėjų ir praktikų sklaida vietiniuose ir tarptautiniuose kontekstuose.
4. Menininko vaidmuo visuomenėje.

Dailės ir architektūros paveldas, jo istorinės aplinkos ir sampratos
Potemės:
1. Baltijos regiono priešistorinė dailė.
2. Lituanistiniai dailės ir architektūros tyrimai.
3. Medžiaginis kultūros paveldas ir jo socialiniai kontekstai.
4. Miestų ir dvarų kultūra.


Dailėtyros instituto nuostatai 2017-05-26 Nr. S-2017-3 

Vilniaus dailės akademijos mokslo darbuotojų, dirbančių humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

VDA mokslininkų atestacijai teikiamų veiklų (darbų) sąrašas