Dailėtyros institutas


Dr. Dalia Klajumienė

dalia.klajumiene[at]vda.lt

Menotyrininkė, Lietuvos dailės paveldo ekspertė

Rimo Akutaičio nuotr.

Mokslinio darbo sritys: Lietuvos dailė XVI – XX a. pr.; pasaulietinių interjerų dekoras; dailės paveldo apskaita ir apsauga; pramoninės dailės gaminių istorija; XIX a. – XX a. 7 deš. koklių gamintojai, gaminių ženklinimas ir koklinių krosnių atribucija.

Dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. Institutui vadovauja. Nuo 2021 m. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė. Mokslinių interesų kryptys Lietuvos dailė XVI a. – XX a. pr.; pasaulietinių pastatų interjerų dekoras; pramoninės dailės gaminių istorija ir atribucija; kultūros paveldo apskaita ir apsauga. Publikavo 4 monografijas, per 80 mokslinių ir per 50 mokslo populiarinimo straipsnių dailės istorijos ir paveldosaugos temomis. Dalyvavo įgyvendinant daugiau nei 10 mokslinių projektų, iš jų 5 vadovavo. Skaito paskaitas Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentams, vadovauja baigiamiesiems magistro darbams, menotyros krypties doktorantams. Fundamentinių mokslo darbų, taikomųjų paveldosaugos ir paveldotvarkos projektų ekspertė.

Apdovanojimai: 2017 m. už darbų ciklą Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai paskirta Lietuvos mokslo premija.

PROJEKTAI

2023–2027 – Kūrybinis tarpdisciplininis Naujojo Europos Bauhauzo – NEB tyrimų centras (Nr. S-A-UEI-23-3)

2022–2024 – Mokslo projektas lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programoje „Vietiniai ir atvežtiniai XIX – XX a. pirmos pusės  kokliai Lietuvoje: gamintojai ir produkcijos ženklinimas“ / „Local and Imported Tiles in Lithuania in the 19th and the first half of the 20th Century – Manufacturers and Marking of Products“. Projekto sut. nr. S-LIP-22-57. Projekto vadovė.

2020 – Projekto „Eperješų ir Gelgaudų Panemunės pilis: istorija – kultūra – kasdienybė“ dalyvė.

2019 gegužė–rugpjūtis – Tarptautinis projektas „Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys“/ „Cultural heritage as a guarantor of human and state freedom – experiences of Lithuania and Ukraine“. Projekto dalyvė nuo VDA.

2017–2018  Edukacinis projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001). Tema – Amatų technologijos – restauravimas. Vykdytojai: Neformalaus vaikų švietimo centras ir Vilniaus dailės akademija. Projekto vadovė nuo VDA.

2014–2015 – Kultūros paveldo sklaidos ir viešinimo projektas „Kultūros paveldo aktualinimo, tyrimo ir saugojimo pamokos Vilniaus senosiose kapinėse“ (finansuotas Kultūros paveldo departamento prie KM). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija. Projekto vadovė.

2012–2014 – Mokslo projektas „Vilniaus gyvenamųjų namų dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno“ finasuotas Lietuvos mokslo tarybos (Projekto sut. Nr. LIT-7-18; LIT-9-23). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija. Projekto vadovė.

2013 – Tarptautinis kūrybinis projektas “Freska ir meistrystė: palikimas, tradicija ir perspektyvos” [Seminaras, kūrybinės dirbtuvės, katalogas] (Finansavo LR Kultūros rėmimo fondas, vad. Živilė Jasutytė – Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija. Projekto dalyvė.

2010–2011 – Edukacinis projektas Inovatyvus studentų praktikų organizavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas finansuotas Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (proj. sut. Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-057). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailiųjų amatų asociacija; partnerė – Vilniaus dailės akademija. Projekto dalyvė. Parengta ir išleista metodinė priemonė „Dailėtyra kultūros paveldo išsaugojimo kontekste“ (ISBN 978-9986-31-304-5), pravesta vasaros praktika VDA Dailės istorijos ir kritikos studijų programos bakalaurams.

2010–2011 – Mokslo projektas “Vilniaus meninės aplinkos. Kultūrinio identiteto tyrimai“. finasuotas Lietuvos mokslo tarybos (Projekto sut. Nr. MIP 11/2010). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademijaProjekto vadovė.

2006–2009 – Šviečiamasis projektas „Senieji Lietuvos vienuolynai“ (sukurtas 16-os dokumentinių filmų ciklas. Projektą rėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Kultūros paveldo departamentas prie KM). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija. Projekto vadovė.     

2007 04 16–21 d. Lenkų – vokiečių – lietuvių jaunimo bendradarbiavimo forumas „Bendras paveldas“ (Gdanskas-Vilnius). Projekto dalyvė. Lietuvos grupės vadovė.

2001–2004 – Mokslininkų grupių projektas „Kultūrinio landšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos aukštupiuose“. Vykdančiosios institucijos – Vilniaus dailės akademija, Geologijos ir geografijos institutas. Projekto dalyvė.

2001–2003 – Mokslo projektas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasinės kultūros šaltiniai“ (vad. dr. Tojana Račiūnaitė). Vykdančioji institucija – Vilniaus dailės akademija. Projekto dalyvė.

1998 – Mokslo sklaidos projektas “Vienuolynų kelias“. Projekto vadovė kartu su dr. Rūta Janoniene.

1997–1998 – Mokslo projektas “Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės meninės kultūros savitumas“. Projektą rėmė Lietuvos mokslo taryba (vad. dr. Rūta Janonienė). Projekto dalyvė.

Parodų kuravimas:

2022 liepos–gruodžio mėn. parodos Vilniaus miesto muziejuje „Apie patogumą ir grožį: pokyčiai vilniečių namuose 1870–1918 metais“ kuratorė (kartu su Aelita Ambrulevičiūte ir Egle Bagušinskaite).

2017 birželio 28 – liepos 28 d. parodos „Sapiegų rūmų interjerai. Restauravimo vizijos ir metodai“ Sapiegų rūmuose Antakalnyje kuratorė.

2015 lapkričio 17 d. – 2016 vasario 28 d. parodos „Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Bianco Bianchi kolekcijos Florencijoje“ Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai konsultantė.

2014 kovo 10–22 d. parodos „VDA Paminklotvarkos katedrai – 15: studijų istorija, restauruoti darbai, vizijos“ VDA galerijoje „Akademija“ kuratorė.

2007 balandžio 16–21 d. parodos „Šiaurės Lenkijos dailės ir architektūros paminklai“ (Pranciškaus Balčiūno, Stasės Butrimienės, Martyno Gintalo, Vidmanto Jankausko, Mariaus Iršėno fotografijos) Gdansko nacionaliniame muziejuje kuratorė (kartu su Jolita Liškevičiene).

BIBLIOGRAFIJA 

Monografijos:

Klajumienė Dalia, Rimvydas Laužikas, Dominikonų palikimas Palėvenėje ir Skapiškyje // The Dominican legacy in Palėvenė and Skapiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2023 (ISBN 978-609-8128-14-7). https://drive.google.com/file/d/1EkOaLDjUxoa6EcKvXFJctVKjl2rOf1i9/view?usp=drive_link

Vilniaus gyvenamųjų namų interjero dekoro elementai nuo klasicizmo iki moderno. Vilnius, 2015.

Tapyti altoriai (XVIII a.–XIX a. I p.): nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

XVIII a. sienų tapyba Lietuvos bažnyčių architektūroje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

Mokslo straipsniai:

„Pirmavaizdis ir gaminys: XIX a. – XX a. pirmos pusės koklinių krosnių ir židinių atvejis“, in: AAAV, t. 110–111: Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai/ Image and Thing: Origins, Functions, Traces, sudarytoja Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023, p. 429–457; DOI: 10.37522/aaav.110-111.2023.182 https://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_110-111/Acta_110_111_14.pdf
https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav110-111

„Koklių pasiūla ir gamintojai Klaipėdos krašte XIX a. antrojoje pusėje –XX a. pirmojoje pusėje“, in: Archaeologia Urbana I. Koklinių krosnių fenomenas: tarp praktinės naudos ir kultūrinės tradicijos, sudarytoja Raimonda Nabažaitė, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022, p. 37–71.
”Historical Data about Tile Manufacturers in the Northern Part of East Prussia in the Nineteenth to the Mid-twentieth century”, in: Acta Aacademiae Artium Vilnensis, 104: Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai/ Architectural Ceramics: Finish Meterials, Functional Equipment, Artworks, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: VDA leidykla, 2022, p. 73–123. https://aaav.vda.lt/journal/article/view/95/102

„Impact of Commercial Gardening on Cultural Landscape of the 19th – Early 20th Century: The Case of Vilnius”, in: Latvijas Zinātņu Akadēmijas: Vēstis, Riga, 2020, nr. 2, p. 98–116. http://www.lasproceedings.lv/wp-content/uploads/2020/07/5_Dalia-Klajumiene.pdf

„Бывшая часовня Св. Александра Невского в Вильнюсе и находки архитектурной керамики братьев Бонафеде“ [St. Alexander Nevsky Chapel in Vilnius and Architectural Ceramics by the Bonafede Brothers (Summary)], in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 4, Санкт Петербург, 2020, p. 52–60.

„Brolių Bonafede meninis palikimas Lietuvoje”, in: Kultūros paminklai, 24, Vilnius: Savastis, 2020, p. 107–117.

„Atmintis apie dominikonus Skapiškyje ir bažnytinės dailės palikimas“, in: Skapiškis: senovė ir dabartis, sudarytoja Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografinis muziejus, 2019, p. 125–155. https://drive.google.com/open?id=1BJkBMeVB-fiV5HLOZW1HmWWnwW6hk6xB

Dalia Klajumienė, Aelita Bielinytė, „Tiškevičių rūmų Vilniuje, Trakų g. 10, krosnių restauravimas ir gamintojų identifikacija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija / Conservation Laboratory, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 140–178.  http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta%2092_93/Acta_2019_170x240mm_Klajumiene.pdf

„Oсобенности продукции и наследие вильнюсской кафельной фабрики Мерейно и Либо” [Product Features and Legacy of the „Mereyno and Libo“ Ceramic Factory (Summary)], in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 3, Санкт Петербург, 2019, p. 42–57. https://drive.google.com/open?id=1BogPTgfPPECeiLsw3fBXKMg7UkQ6KMBF

„Architectural Ceramics of Vilnius Homes: Local and Imported Industrial Products and their Attribution in the19th – early 20th Century”, in: Архитектурная керамика мира / Architectural Ceramics of the World, 2, Санкт Петербург, 2018, p. 46–87.
DK_Architectural Ceramics of the World.pdf - „Google“ diskas

„Miesto sodo“ idėjos ir praktikos atgarsiai XIX a. Vilniaus interjeruose“,  in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 88–89: Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje / Gardens: Traditions, Images and Symbols in Lithuanian Culture, sudarytoja Rūta Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 141–170. http://leidykla.vda.lt/Files/file/ACTA_88_89/09_D_Klajumiene_141_170p_Acta_88.pdf

„Vilniaus miesto salės (dab. Lietuvos nacionalinė filharmonija) Didžiosios koncertų salės apdaila: XX a. pradžios autorinis sprendimas ir vėlesnė kaita“, in: Kultūros paminklai, 22, Vilnius: Savastis, 2018, p. 60–75.

„Pacų rūmų Vilniuje, Didžiojoje g. 7, XVI a. – XX a. pirmos pusės dekoro elementų atodangos“, in: Architektūriniai pasivaikščiojimai ir paveldosaugos aktualijos: Skiriama Nijolei Lukšionytei, Kaunas: VDU leidykla, 2017, p. 112–133.

„Palėvenės sakralinio ansamblio architektūra ir dailės paminklai“, in: Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, p. 212–234. https://llt.lt/pdf/kupiskis/kupiskis-1_istorija-2013.pdf

„Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai“, in: Kupiškio kraštas. Lietuvos valsčiai, Vilnius, 2016, p. 335–361. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2016~1504623691486/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

„Skaljolos (it. scagliola) dekoro mada ir Lietuvos atvejis“, in: Spalvų alchemija. Skaljolos meno kūriniai iš Biancho Bianchi kolekcijos Florencijoje, sud. Daiva Mitrulevičiūtė, Vilnius, 2015, p. 15–25.

„Moderno ornamentinis dekoras Vilniaus gyvenamųjų namų interjeruose: idėjų sklaida ir ornamentų pavyzdžiai“, in: Ornamentas: XVI–XX a. I p. paveldo tyrimai, sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius, 2014, p. 323–378.

„Linoleumas XIX a. pabaigos – XX a. pradžios vilniečių namuose: praktinė nauda ir estetika“, in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2014, p. 198–215. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2014~1486470137031/J.04~2014~1486470137031.pdf

„Ołtarz iluzjonistyczny w kaplicy na cmentarzu Bernardyńskim“, in: Cmentarz Bernardyński w Wilnie 1810–2010, Vilnius, 2013, p. 193–199.

„The Bernardine Complex in Tytuvėnai: History, Architecture, Works of Art“, in: Lituanus, 2012 winter, volume 58:4, Chicago, pp. 54–72. https://www.lituanus.org/2012/12_4_04Klajumiene.html

„Sienų apmušalų imitacija nuo gotikos iki moderno“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 61: Tekstai apie dizainą: lietuviški ir tarptautiniai kontekstai, sudarė Karolina Jakaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 11–44. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_61/Acta%2061_Dalia_Klajumiene_11ir44psl_net.pdf

Klajumienė Dalia, Ewa Święcka, „The Wall Painting un the Franciscan Church of St John the Baptist in Holszany: History and Conservation Works“, in: Architectus. 2011, nr. 1 (29), p. 11–18. http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/29/29_02.pdf.

„Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė“, in: Žemaičių praeitis, t. 15: Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir žmonės, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 243–263. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367177789748/J.04~2011~1367177789748.pdf

„The Expression of the Way of the Cross in the Formed Chuchyard of the Bernardine Ensemble in Tytuvėnai, in: IKON (Journal of Iconographic Studies), Vol. 3, ed. M. Vicelja-Matijašić, Rijeka, 2010, p. 365–372. http://www.brepolsonline.net/doi/abs/10.1484/J.IKON.3.93

„Pergolės ir treliažo motyvų raida Europoje ir ornamentų pavyzdžiai Vilniaus gyvenamųjų namų XIX a. sienų tapyboje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudarė Rūta Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 67–87. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta57_Klajumiene.pdf

„Popierinių apmušalų gamybos ištakos ir raida Vakarų Europoje bei jų naudojimas Lietuvos XVII–XX a. pradžios interjeruose“, in: Kultūros paminklai, t. 15. Vilnius: Savastis, 2010, p. 102–126.

Klajumienė Dalia, Alvyra Vaitulevičienė, „XIX a. Vilniaus gyvenamųjų namų interjerų polichrominis dekoras“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 87–106. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_52/acta_52_87_106.pdf

Klajumienė Dalia, Neringa Šarkauskaitė, „2006–2008 m. atidengta ir restauruota XIX–XX a. pradžios sienų tapyba Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (Universiteto g. 7)“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 107–122. http://leidykla.vda.lt/Files/file/Acta_52/acta_52_107_122.pdf

„Religiniai XVIII–XIX a. ant stiklo tapyti paveikslėliai Lietuvoje“, in: Religinės kultūros paveldo studijos, t. 2: Tridento visuotinio bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, sudarė Aleksandra Aleksandravičiūtė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 433–454.

„Art history in Lithuania 2008“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2009, Nr. 12, p. 100–101.

„Vilniaus benediktinių Šv. Kotrynos bažnyčios XVIII a. relikvijorių rinkinys“, in: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sudarytojas Liudas Jovaiša, Vilnius: Aidai, 2008, p. 237–250.

„Karklėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia“; „Kiaunorių Šv. Juozapo bažnyčia“; „Pašilės Šv. Jurgio bažnyčia“; „Tytuvėnų Angelų Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ir bernardinų vienuolynas“; „Vidsodžio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia“, in: Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 11–23, 41–49, 209–217, 247–267, 299–307.

„Art history in Lithuania 2007“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2008, Nr. 10, p. 77–78.

„Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia“; „Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia“; „Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia“;

„Žygaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia“, in: Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 225–211, 240–246, 283–285, 286–293.

„Art history in Lithuania 2006“, in: Mākslas vēsture un teorija. 2007, Nr. 8, p. 84–86.

[Griškabūdis. Kristaus Atsimainymo bažnyčios ansamblis]: „Eksterjero ir interjero sienų tapyba“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. I: Barzdai – Lukšiai, sud. Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Gervelė, 2006, p. 164–172.

„XVIII a. ant altorių išstatomos relikvijorių „galerijos““, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, sudarė Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 59–93.

„Art history in Lithuania 2005“, in: Mākslas vēsture un teorija, 2006, Nr. 5, p. 91–92.

„Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas“; „Tytuvėnai XX amžiuje ir šiandien“; „Garsūs Tytuvėnų žmonės“, in: Tytuvėnai. Istorija, kultūra, meno paminklai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 37–60, 105–121, 123–129.

Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas (kartu su Svetlana Poligiene, Regimanta Stankevičiene, Asta Giniūniene, Kaziu Misiumi), Vilnius: Savastis, 2006.

„Laukuvos ir Požerės bažnyčių interjerų dekoro paveldas“, in: Laukuva, Vilnius: Versmė, 2005, p. 215–226. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2005~1367153120524/J.04~2005~1367153120524.pdf

„Kryžiaus kelio raiška Tytuvėnų bernardinų vienuolyno ansamblio sienų tapyboje: išsaugojimo būtinybė“, in: Meno istorija ir kritika, 1: Kultūros paveldas: prarastos vertybės, neišnaudotos galimybės. Kaunas: VDU leidykla, 2005, p. 74–81.

„[Plungės] Bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida“; „[Tverų] Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras“; „[Kantaučių] Bažnyčios altoriai“; „[Lieplaukės] Bažnyčios altorių, krikštyklos ir sakyklos ansamblis“; „[Medingėnų] Bažnyčios altoriai“; „[Medingėnų] Bažnyčios senoji skulptūra“; „Platelių bažnyčios altoriai“; „Beržoro bažnyčios ir kapinių koplyčios altoriai“; „Gintališkės bažnyčios altoriai“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė / Sacral Architecture and Art in the Plunge Deanery,  sudarė Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 69–76, 277–284, 327–335, 369–377, 423–429, 444–457, 512–518, 535–540, 563–568, (I knyga).

„[Tverų] Bažnyčios altorių ir sakyklos dekoras“; „[Kantaučių] Bažnyčios altoriai“; „[Lieplaukės] Bažnyčios altorių, krikštyklos ir sakyklos ansamblis“; „[Medingėnų] Bažnyčios altoriai“; „[Medingėnų] Bažnyčios senoji skulptūra“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė. Rietavas,Tverai, Kantaučiai, Lieplaukė, Medingėnai, sudarė Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 73–80, 123–131, 165–173, 219–225, 240–253 (II knyga).

„Platelių bažnyčios altoriai“; „Beržoro bažnyčios ir kapinių koplyčios altoriai“; „Gintališkės bažnyčios altoriai“, in: Plungės dekanato sakralinė architektūra ir dailė: Plateliai, Beržoras, Gintališkė, Šateikiai, Žemaičių Kalvarija, Gegrėnai, sudarė Adomas Butrimas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 28–34, 51–56, 79–84, (III knyga).

„Bažnyčios altorių, sakyklos, krikštyklos plastika ir ikonografinė programa“; „Kontūrinis paveikslas „Jėzaus Kristaus nuėmimas nuo kryžiaus“; „Medinės skulptūros“; „Sienų tapyba ansamblio dekore“, in: Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 119–146, 205–207, 237–254, 255–276.

„Viešvėnų Švč. Trejybės bažnyčios altorių istorinė ir meninė raida“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 28: Viešvėnai: istorija ir dailės paminklai, sudarė Adomas Butrimas, Laima Spelskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 90–95.

„Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida“, in: Alsėdžiai/ Žemaičių praeitis, t. 10, Vilnius, 2002, p. 73–81. https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2002~1367186207182/J.04~2002~1367186207182.pdf

„XVIII a. – XIX a. pirmos pusės iliuziškai tapytų altorių retabulų rankraštiniai paliudijimai“, in: Kultūrologija, 9: Lietuvos menas. Permainų laikas, sudarė Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Gervelė, 2002, p. 77–92.

„Barokinių iškilmių dekoracijų įtaka iliuzinių altorių raiškai bei paplitimui Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 24: Tipas ir individas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūroje, sudarė Jolita Liškevičienė ir Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 201–240.

„XVIII a. proginių molbertinės tapybos kūrinių sandara ir funkcionavimas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 27: Vaizdas ir pasakojimas, sudarė Ieva Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 105–123.

„Liškiavos dominikonų bažnyčios interjero ikonografinė programa“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 25: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, sudarė Tojana Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 115–133.

„Vilniaus dominikonų vienuolyno prie Šv. Dvasios bažnyčios pirmo aukšto koridoriaus XVIII a. II pusės sienų tapyba“, in: Menotyra, 2002, nr. 3, p. 9–17.

„XVIII a. iliuzinė retabulų tapyba Vilniaus sakralinėje architektūroje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 21: Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 141–152.

„Ružanų Švč. Trejybės bažnyčios Šv. Barboros koplyčios altorius – Aleksandro Mykolo Sapiegos meninės orientacijos atspindys“, in: Menotyra, 2001, nr. 2, p. 36–40. http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/1392-1002/2001/2/36-40.pdf

[Liškiava. Švč. Trejybės bažnyčia ir vienuolynas]: „Septyni altoriai ir sakykla“; „Sieninė tapyba“, in: Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. III: Lazdijų dekanatas. Vilnius: Gervelė, 1998, p. 190–206, p. 206–218.

Vadovai, metodinė literatūra:

„Vizualinė kultūra. Senosios dailės istorija (XIII–XVIII a.)“, in: Kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų programos ir temos. Metodinė priemonė. Sudarytojai Salvijus Kulevičius, Justina Poškienė, Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012, p. 176–182, ISBN 978-609-417-038-6. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Kulturos_istorijos_programos_moduliai.pdf

Vadovas po Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (kartu su Irena Vaišvilaite, Aiste Paliušyte, Jolita Liškevičiene, Tojana Račiūnaite), sudarė Aistė Paliušytė, Irena Vaišvilaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros ir tyrimų institutas, 2012.

Dailėtyra kultūros paveldo išsaugojimo kontekste, Vilnius: S. Jokužio leidykla-spaustuvė,  2011. http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2011_Dailetyra.pdf

Šiaurės Lenkijos architektūros ir dailės paminklai: Vadovas (kartu su A. Andriulyte, A. Butrimu, R. Butvilaite, M. Iršėnu, A. Jackute, A. Juzefovič, J. Liškevičiene, I. Pleikiene, G. Povilioniu, T. Račiūnaite, D. Ramoniene, R. Taukinaityte, A. Trakšelyte, A. Virbickaite), sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1295967993/siaurs-lenkijos-architekturos-ir-dailes-paminklai

Straipsniai enciklopedijose, žinynuose, žodynuose:

„Antoševskis Kazimieras“; „Charlinskis Vincentas“; „Dalemea Antony“; „Delamars Adomas Kazimieras“; „Doraškevičius Tomas“; „Grušeckis Antanas Ignacas Juozapas“; Ivanovskis Dominykas“; „Klaus Jonas Tadas“; „Polubinskas Kristupas“; „Rossi Giovanni“; „Sluščanskis Matas Motiejus“ in: Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 68–69, 84, 93, 95, 99, 118–120, 136, 153, 218, 229–230, 240–241.

Straipsniai kataloguose:

Straipsneliai su il. katalogui Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, sudarytojos Neringa Markauskaitė, Sigita Maslauskaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 98–99, 101, 106–107, 118, 142  43, 166.

„Šv. Vincentas Paulietis pamokslauja“; „Šv. Vincentas Paulietis pamokslauja“; „Šv. Vincentas Paulietis“, in: Lietuvos sakralinė dailė, XI–XX a. pradžia, t. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XX a. pradžia, sudarė D. Tarandaitė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 133, 144, 149.

Albumai, iliustruoti leidiniai:

„Aspects of the Renaissance: State, City, Castle“, in: The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture, editor Marius Iršenas with the help of Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, pp. 101–107, 109–117, 119–125.

„Renesansinės valstybės segmentai: Valstybė; Miestas; Pilis“, in: Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 101–107, 109–117, 119–125.

Kiti reikšmingi straipsniai ir leidiniai:

Vilniaus dailės akademija. Paminklotvarkos katedra 2014–2019 / Vilnius Academy of Arts. Heritage Conservation Department 2014–2019, sudarytoja ir teksto autorė Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.

Palėvenės dominikonų vienuolynas ir bažnyčia / The Dominican Monastery and Church in Palėvenė, scenarijaus autorė D. Klajumienė, režisierius L. Kontrimas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

Žvilgsnis į senųjų Vilniaus pastatų sienų tapybą. Katalogas. Sudarytoja ir teksto autorė Dalia Klajumienė, [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus klubas, 2011.

Tytuvėnų bernardinų vienuolynas ir bažnyčia / The Bernardine Friary and Church in Tytuvėnai, scenarijaus autorė D. Klajumienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.

Žemaičių Kalvarijos dominikonų vienuolyno ir Kryžiaus kelio ansamblis / The Dominican Monastery and Stations of the Cross of Žemaičių Kalvarija, scenarijaus autorės D. Klajumienė, D. Vasiliūnienė; režisierius Valdas Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.

Vilniaus dominikonų vienuolynas ir Šventosios Dvasios bažnyčia / Dominican Monastery and the Church of the Holy Spirit in Vilnius, scenarijaus autorė D. Klajumienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Sienų tapyba Lietuvoje/ Wall painting in Lithuania – lankstukas, Kultūros paveldo departamentas, 2007.

Mokslinių leidinių sudarymas:

Acta Academiae Artium Vilnensis 108: Art and Architecture Conservation Training in Europe: Relevant Experiences and Mastering Conservation Methods, editors Dalia Klajumienė and Indrė Užuotaitė, Vilnius: VDA leidykla, 2023. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis-108
https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav108

Acta Academiae Artium Vilnensis, 104: Architektūrinė keramika: apdailos medžiagos, funkcinė įranga, meno kūriniai, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2022. https://aaav.vda.lt/journal/issue/view/aaav104

Acta Academiae Artium Vilnensis, 97: Dvarų kultūra: erdvės, istorija, architektūros paveldas, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. https://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/acta-academiae-artium-vilnensis-97

Acta Academiae Artium Vilnensis, 92–93: Restauravimo laboratorija, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/restauravimo-laboratorija-conservation-laboratory

Acta Academiae Artium Vilnensis, 82: Pasaulietinių pastatų sienų tapyba: aktualios restauravimo teorijos, metodikos ir problemos, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/pasaulietiniu-pastatu-sienu-tapyba-aktualios-restauravimo-teorijos-metodikos-ir-problemos-mural-painting-in-secular-buildings-relevant-theories-methods-and-problems-of-restoration

Acta Academiae Artium Vilnensis, 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/dailes-ir-architekturos-paveldas-tyrimai-issaugojimo-problemos-ir-lukesciai-the-heritage-of-art-and-architecture-research-problems-of-preservation-and-expectations

Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas / Secular Interiors: Idea, Décor, Design, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1287594017/pasaulietiniai-interjerai-ideja-dekoras-dizainas

Acta Academiae Artium Vilnensis, 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sudarytoja Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1293521618/meno-kurinys

Kelmės dekanato bažnyčios ir vienuolynai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1295967993/kelmes-dekanatas

Tauragės kraštas. Istorija, kultūra, meno paminklai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. http://leidykla.vda.lt/lt/leidinys/1295967993/taurages-krastas

Tytuvėnai. Istorija, kultūra, meno paminklai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

Lietuvos dailės istorikų draugijos biuletenis 2006, sudarytojos Jolita Mulevičiūtė ir Dalia Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006.

Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

Acta Academiae Artium Vilnensis, 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sudarė Dalia Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.