Dailėtyros institutas

Dr. Lina Michelkevičė

lina.michelkevice[at]vda.lt

Menotyrininkė, vertėja

Mokslinio darbo sritys: dalyvavimo ir bendradarbiavimo praktikos mene, socialiniai judėjimai ir pilietinis aktyvizmas, meno edukacija, meno, mokslo ir edukacijos sankirtos, diagraminės reprezentacijos, Baltijos šalių kultūra po Nepriklausomybės atkūrimo.
Gimė 1983 m. Vilniuje. 2005 m. baigė lietuvių filologijos ir suomių kalbos bakalauro studijas Vilniaus universiteto Filologijos fakultete; 2007 m. – semiotikos magistro studijas A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centre (VU); 2014 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros krypties daktaro disertaciją tema „Dalyvavimo praktikos Lietuvos šiuolaikiniame mene: analizės kriterijų ir vertinimo problema“ (mokslinė vadovė dr. Skaidra Trilupaitytė).
VDA Dailėtyros institute dirba nuo 2014 m. Dalyvauja tarpdisciplininiuose kultūros, mokslo ir leidybos projektuose. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos Ir Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė, recenzuojamo žurnalo Acta Academiae Artium Vilnensis atsakingoji sekretorė.  


TYRIMŲ IR SKLAIDOS PROJEKTAI

2024: Projekto vadovė projekte „Monografijos „Kultūros kūrėjai ir urbanistinis protestas Lietuvoje“ leidyba“. Finansavo Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr: S-LIP-24-20. Vykdytojas: Vilniaus dailės akademija.

2020–2022: Podoktorantūros stažuotoja projekte „Kultūros kūrėjų vaidmuo socialiniuose judėjimuose nepriklausomoje Lietuvoje. Finansuotas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3 LMT K 712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą". Vykdytas: Vilniaus dailės akademija.

2019–2021: Projekto vadovė, sklaidos projektas „Knygos „Žiūrovas meno kūrinyje: dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene“ leidyba“. Finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus dailės akademija. Vykdytojas: Vilniaus dailės akademija.

2017–2019: Tyrėja kultūros tyrimų projekte „Vaizduotės ir idėjų žemėlapiai: inovatyvių vizualizavimo formų taikymas mene, kultūros komunikacijoje, edukacijoje ir moksle“. Finansavo Lietuvos kultūros taryba. Vykdytojas: Vilniaus dailės akademija.

2014: Projekto vadovė, kultūros tyrimų projektas „Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje: atvejų analizė“. Finansavo Lietuvos kultūros taryba. Vykdytojas: Lietuvos tarpdisciplininių meno kūrėjų sąjunga.
http://www.kulturostvrimai.lt/metai/2014/vaiku-dailes-mokyklu-kulturinis-ir-soriopolitinis- dalyvavimas-visuomeneje/.

BIBLIOGRAFIJA

Knygos

Michelkevičė, Lina. Būti dalimi: dalyvavimas ir bendradarbiavimas Lietuvos šiuolaikiniame mene. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2021.

Michelkevičė, Lina ir Vytautas Michelkevičius, sud. Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai mene, tyrimuose ir edukacijoje / Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Art, Research and Education. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.

Michelkevičius, Vytautas, Agnė Narušytė ir Lina Michelkevičė, sud. Fotografijos, istorijos, žemėlapiai / Mapping Lithuanian Photography: Histories and Archives. MENE, 2007.

Straipsniai recenzuojamuose žurnaluose

Michelkevičė, Lina and Vytautas Michelkevičius. “Towards a Definition of the Diagrammatic Map as a Means of (Artistic) Research”. Acoustic Space 19 (2022): 203–216.

Michelkevičė, Lina. „Clashes Over Soviet Legacy in Vilnius and the Making of Public Space“. CAP – Public Art Journal 3, No. 2 (2021): 60–83.

Michelkevičė, Lina. „Starting From School: Contemporary Art Projects Involving Educational Institutions“. Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 84 (2017): 117–140.

Michelkevičė, Lina ir Vytautas Michelkevičius. „Unwritten Histories of Extinct Media Art in Lithuania: From the 2000s of Great Promise to the Multidirectional 2010s“. Acoustic Space 15 (2016): 70–83.

Michelkevičė, Lina. „Kalbiniai diskursai meniniame (pa)tyrime ir kalbančio menininko vaidmenys“. Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 79 (2015): 61–70.

Michelkevičė, Lina. „Dalyvavimo konfliktai: Dariaus Mikšio projektas „Už baltos užuolaidos''. Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 74 (2014): 143-156.

Michelkevičė, Lina. „Pro-testo laboratorija: bendradarbiavimo strategija kaip viešosios erdvės steigtis“. Logos, nr. 74 (2013): 199–212.

Michelkevičė, Lina. „Dalyvavimo estetika: analitinių ir kritinių prieigų paieškos. Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 52 (2009): 255–266.

Straipsniai ir skyriai knygose

Michelkevičė, Lina. „Fluxus, akcija, atviras menas ir kiti dailės kritikos raktažodžiai Nepriklausomybės pradžioje“. In: (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos. Savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1980–2022 m., III tomas, sudarė Vytautas Michelkevičius, Kęstutis Šapoka ir Karolina Rybačiauskaitė, 437–451. Vilnius: Mene & LTMKS, 2022.

Michelkevičė, Lina ir Vytautas Michelkevičius. „Artists Rewriting Art History through Artistic Research and Collecting in Lithuania: From Pavilion to Museum to Cemetery“. In Contemporary Ukrainian and Baltic Art Political and Social Perspectives, 1991–2021, edited by Svitlana Biedarieva, 137–163. Stuttgart: ibidem Press, 2021.

Michelkevičė, Lina. „Įsipainiojusi, arba Kuo žemėlapiai ir diagramos žavi m(eninink)us?“ In Diagraminės vaizduotės atlasas, sudarė Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius, 65–95. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019.

Michelkevičė, Lina. „Comrades-in-Arms, Accomplices, Companions: Collaborative Trends in Lithuanian Contemporary Art“. In Art and Theory of Post-1989 Central and Eastern Europe: A Critical Anthology, edited by Ana Janevski, Roxana Marcoci, and Xenia Nouril, 112–117. New York: The Museum of Modern Art, 2018.

Michelkevičė, Lina, Vita Petrušauskaitė ir Kęstutis Šapoka. „Tyrimo „Kultūrinis ir sociopolitinis vaikų dailės mokyklų dalyvavimas visuomenėje: atvejų analizė“ pristatymas ir rezultatų aptarimas“. In Dada ir dailės edukacija, sudarė Redas Diržys, 47–57. Vilnius: Alytaus dailės mokykla ir Kitos knygos, 2015.

Michelkevičė, Lina. „Bendrautojai mieste: „Identifikacija“, „Troleibusas Nr. 0“, „Flash Bar“, „TylĖjimai“. In (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos. Savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2014 m., II tomas, sudarė Vytautas Michelkevičius ir Kęstutis Šapoka, 440–461. Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2014.

Michelkevičė, Lina. „Semiotika“. In Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos, sudarė Giedrė Mickūnaitė, 317–335. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

Michelkevičė, Lina ir Giedrė Mickūnaitė. „Struktūralizmas. Poststruktūralizmas. Dekonstrukcija“. In Dailėtyra: teorijos, metodai, praktikos, sudarė Giedrė Mickūnaitė, 337–366. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012.

Michelkevičė, Lina. „Bendražygiai, bendrininkai, bendrautojai: bendradarbiavimo tendencijos Lietuvos šiuolaikiniame mene". In Lietuvos dailė 2000–2010: dešimt metų, sudarė Linara Dovydaitytė, Renata Dubinskaitė ir Asta Vaičiulytė, 148–155, ŠMC, 2010.

Michelkevičė, Lina. „Įvadas į hipertekstą: samprata ir struktūra“ In Medijų kultūros balsai: teorijos ir praktikos, sudarė Vytautas Michelkevičius, 71–88. Vilnius: MENE, 2009.

Sudaryti teminiai recenzuojamo žurnalo numeriai

Michelkevičė, Lina, Laura Petrauskaitė ir Aušra Trakšelytė, sud. „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje / How to Tell About Art? Art History, Criticism, Texts and Narratives in Lithuania“, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 107 (2022).

Michelkevičė, Lina ir Tojana Račiūnaitė, sud. „Jubiliejų kultūra / Anniversary Culture“, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 100 (2021).

Michelkevičė, Lina ir Aušra Trakšelytė, sud. „Menas valstybėje – valstybė mene / Arts in the State – The State in Arts“, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 94 (2019).

Michelkevičė, Lina, sud. „Edukacija mene, menui, per meną / Education In, For and Through Art“, Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 84 (2017).

Žemaitytė, Gintautė, Aušra Trakšelytė ir Lina Michelkevičė, sud. „Kūnas: ne laiku ir be vietos / The Body: Out of Time and Without a Place", Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 80/81 (2016).

Tyrimo ataskaita

Michelkevičė, Lina, Vita Petrušauskaitė ir Kęstutis Šapoka. Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje: atvejų analizė. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2014, https://www.kulturostyrimai.lt/metai/2014/vaiku-dailes-mokyklu-kulturinis-ir-sociopolitinis-dalyvavimas-visuomeneje/.

PRANEŠIMAI MOKSLO KONFERENCIJOSE, SEMINARUOSE IR SIMPOZIUMUOSE

Fluxist Democracy? Reclaiming Fluxus in Early Independent Lithuanian Art // Cultural Heterologies and Democracy II. Transitions and Transformations in Post-Socialist Cultures in the 1980s and 1990s (2024 m. birželio 26–28 d., Estijos dailės akademija)

Griauti, išsaugoti, perkurti? Kultūros kūrėjų balsai ginčuose dėl nepatogaus paveldo// Kultūros paveldo ir bendruomenių sąveika (2024 m. birželio 7 d., Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas)

Bendražygiai, bendrininkai, bendrautojai: žvilgsnis į du bendradarbiavimo dešimtmečius Lietuvos šiuolaikiniame mene (kviestinė pranešėja kartu su Vytautu Michelkevičiumi) // Menininkų bendrystė ir bendradarbiavimas meninėse praktikose: Vilniaus ir pasaulio kontekstai (2023 m. gegužės 3–4 d., Lietuvos muzikos ir teatro akademija)

Art in Public Space and Conflict: ‘Legitimate’ and ‘Illegitimate’ Contestations // Art and the City: Urban Space, Art and Social Change (2022 m. birželio 23–25 d., Orhuso universitetas, nuotolinė konferencija)

Clashes Over Soviet Legacy in Vilnius: Cultural Activism as a Way to Establish Public Space // Art and the City: Urban Space, Art and Social Change (2021m. balandžio 28–30 d., Orhuso universitetas, nuotolinė konferencija)

Atlas of Diagrammatic Imagination: How Can Maps Transfer Knowledge in Artistic Research (kviestinė pranešėja kartu su Vytautu Michelkevičiumi) // The Annual Conference of EKA Doctoral School 2021 (2021 m. balandžio 15 d., Estijos menų akademija, nuotolinė konferencija)

Postdigital Ecologies of Representation in the Atlas of Diagrammatic Imagination (kartu su Vytautu Michelkevičiumi) // Open Fields 2020: ECODATA Conference (2020 m. spalio 10 d., RIXC Center for New Media Culture, nuotolinė konferencija)

Back to School: Contemporary Art Embraces Pedagogy // 8th Conference on Modern Art in Torun: Art Education & Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries (2019 m. spalio 10–11 d., Šiuolaikinio meno centras, Torunė, Lenkija)

Vaikų meno mokyklos kaip kultūros terpė // Meno edukacija: patirtys ir iššūkiai (2018 m. kovo 15 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius)

Other Virtuality: Tracing the Real in Maps and Diagrams within Artistic Research (kartu su Vytautu Michelkevičiumi) // The 2nd Open Fields Conference: Virtualities And Realities (2017 m. spalio 19–21 d., Latvijos dailės akademija ir Latvijos nacionalinis dailės muziejus, Ryga)

Art Events into Tales: How to Historicise the Ephemeral? // 3rd Conference of Baltic Art Historians. Representing Art History in the Baltic Countries: Experiences and Prospects (2016 m. spalio 6–8 d., Latvijos dailės akademija ir Latvijos nacionalinis dailės muziejus, Ryga)

Vaikų dailės mokyklų kultūrinis ir sociopolitinis dalyvavimas visuomenėje: atvejų analizė (kartu su Vita Petrušauskaite ir Kęstučiu Šapoka) // Dailės edukacija ir DADA (2015 m. spalio 8–9 d., Alytaus kraštotyros muziejus)

People into (Art)Work: Shaping the Spectatorship in Lithuanian Contemporary Art // Revisiting Footnotes: symposium (2013 m. gegužės 23–24 d., Latvijos šiuolaikinio meno centras, Ryga)

Art Event: Involvement as the Engine of Contemporary Art Institution // Forms of Engagement, Concepts of Politics, European Doctoral Seminar in Culture, Criticism, and Creativity (2009 m. birželio 11–13 d., Kopenhagos universitetas)

Žemėlapiavimas kaip vizualinis metodas (kartu su Vytautu Michelkevičiumi) // Akademinių studijų savaitė Baltos lankos (2008 m. birželis, Druskininkai)

Dalyvavimo estetika: naujų analitinių ir kritinių prieigų menotyroje paieškos // Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė (2008 m. gegužės 15–16 d., Vilniaus dailės akademija)

Tekstinė mašina kaip meninės komunikacijos modelis // Medijų meno festivalis Enter 5: Inter/aktyvumas medijų mene (2005 m. balandžio 26 d., Šiaulių dailės galerija)