• Naujienlaiškis
 • Programos tikslas. Universitetinių pirmosios pakopos bakalauro studijų programos Kostiumo dizainas tikslas – parengti kostiumo dizaino specialistą, įgijusį reikiamų žinių, naujausių profesijos technologijų įgūdžių, gebantį individualiai ir kolektyve kurti mados idėjas ir produktus, gebantį projektuoti ir realizuoti kostiumus, vadovaujantis vertybinėmis nuostatomis, aplinkos tausojimo, etikos ir estetikos principais, gebantį drąsiai ir inovatyviai veikti profesinėje aplinkoje.

  Tikslo sąsajos su programos paskirtimi. Kostiumo dizaino pirmos pakopos universitetinės programos tikslas atitinka studijų rūšį ir pakopą, nes siejasi su numatomais rezultatais, reikalingais asmeniui sėkmingai pabaigti studijas ir įgyti dizaino bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

  Baigęs studijų programą, kostiumo dizaineris, dirbdamas mados erdvėje, gebės kūrybiškai naudotis sukauptomis kostiumo dizaino žiniomis ir praktiniais gebėjimais, žinos naujausias tendencijas ir technikos pasiekimus, giliai ir tikslingai orentuosis šiuolaikinėje madoje, pažins naujų medžiagų struktūrą ir ypatumus, gebės stiprinti ryšius su visuomene Lietuvos ir tarptautiniame lygmenyje, turės žinių apie verslumą ir gebės jas taikyti, taip pat supras ir vartos esamas ir naujai atsirandančias medijas ir technologijas tarpdalykiniuose projektuose, gebės perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus, bendraudamas su specialistais ir nespecialistais, įgis reikiamus savarankiško mokymosi įgūdžius.

  Studijų programos rezultatų sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais

  Studijų programos rezultatų sąsajos su numatomais programos studijų rezultatais ir studijų dalykais

  Studijų pakopos rezultatų aprašymas

  Numatomi programos studijų rezultatai

  Studijų dalykai

  Žinios, jų taikymas

   

  A1 Dizaino studijų krypties naujų tyrimų rezultatais grįstas teorines žinias ir praktinius gebėjimus gali gilinti, sisteminti, vertinti ir taikyti profesinėje veikloje ir/ar platesniuose šiuolaikiniuose tarpdalykiniuose kontekstuose (tarpdalykiniuose projektuose, kūrybinėse dirbtuvėse).

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 1, 6, 7; Mokomoji praktika 3; Kostiumo projektavimas ir maketavimas 4, 5, 6, 7, 8; Europos kostiumo istorija 1, 2; XX–XXI a. mados istorija; Kūrybinės dirbtuvės; Vizualinė raiška 1–7; Baigiamasis darbas.              

   Pasirenkamieji: Kūrybinė-gamybinė praktika. Juvelyriniai aksesuarai; Europos ir baltų archeologija; Lietuvos bažnytinė dailė Vakarų meno istorija: Naujųjų laikų dailė iki XV–XIX a.; Vakarų meno istorija: senoji ir Viduramžių dailė iki XV a.; Vakarų meno istorija: XX ir XXI a. dailė ir architektūra; Filosofijos istorija; Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Specialybės kalba ir retorika; Meno psichologija.

  A2 Geba kostiumo mados dizaino praktinėje veikloje ar projekte sieti teorines ir praktines žinias (rinkos tyrimo, mados tendencijų ir istorijos, naujų technologijų) bei taikyti plačiose profesinės veiklos ar tarpdalykinių

  studijų srityse.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 2, 3, 4; Mokomoji praktika 3; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1, 2, 3; Vizualinė raiška 1–7; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Makiažo ir grimo pagrindai; Automatizuotas siuvinių projektavimas 1, 2; Fotografijos pagrindai; Verslumo pagrindai; Užsienio kalba.

  A3 Geba gilinti mados dizaino šakos žinias, plėtoti meninio projektavimo įgūdžius, argumentuotai reikšti savo meninę poziciją.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 1, 6, 7; Mokomoji praktika 1–2; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Verslumo pagrindai; Videopagrindai; Specialybės kalba ir retorika; Užsienio kalba.

  A4 Žino specialius kostiumo dizaino techninio atlikimo darbų saugos reikalavimus bei geba jais vadovautis.

  Privalomieji: Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1-8; Mokomoji praktika 2; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai.

  A5 Geba taikyti teisinę kūrėjo veiklos sistemą ir vadybos

  principus, realizuojant dizaino projektus.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 5; Mokomoji praktika 3; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai.

  B1 Geba kvalifikuotai atlikti pirminį mados objekto tyrimą medžiagos, technikų ir technologijų, meninių formų požiūriu – tinkamų tyrimo metodų, šaltinių išmanymas bei taikymas, informacijos, duomenų rinkimas ir fiksavimas, sisteminimas, analizė ir vertinimas, apibendrinimas, tyrimo pateikimas sklandžia lietuvių ar užsienio kalba, korektiškai vartojant specialybės sąvokas.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 1, 2, 6, 7; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1, 5, 6, 7; Mokomoji praktika 3; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Europos ir baltų archeologija; Lietuvos bažnytinė dailė; Vakarų meno istorija: Naujųjų laikų dailė iki XV–XIX a., Vakarų meno istorija: senoji ir Viduramžių dailė iki XV a., Vakarų meno istorija: XX ir XXI a. dailė ir architektūra, Filosofijos istorija; Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Meno psichologija; Specialybės kalba ir retorika; Užsienio kalba.

  Gebėjimas

   atlikti

  tyrimus

  1. Geba tirti ir sisteminti praktinę medžiagą mados ir technologijų srityje.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 5, 6; Mokomoji praktika 1, 3; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 2, 3, 4; Vizualinė raiška 1–4; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Makiažo ir grimo pagrindai, Automatizuotas siuvinių projektavimas 1, 2; Fotografijos pagrindai; Kūrybinė-gamybinė praktika. Juvelyriniai aksesuarai; Videopagrindai.

  1. Geba vertinti, interpretuoti ir tikslingai taikyti tyrimų rezultatus, sprendžiant mados dizaino bei individualios dizainerio veiklos problemas.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 3, 4, 7; Mokomoji praktika 3; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 8; Europos kostiumo istorija 1, 2; XX–XXI a. mados istorija; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Meno psichologija; Verslumo pagrindai.

  Specialieji

  gebėjimai

  C1 Geba generuoti idėjas, kūrybiškai eksperimentuoti mados ir technologijų srityje, pasitelkęs pirmųjų asmeninių kūrybinių bandymų rezultatus ir apibendrinęs kitų dizainerių eksperimentų rezultatus, suvokia eksperimentavimo svarbą ieškant individualaus kūrybinio braižo.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 1, 3, 4, 5, 7; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1, 2, 3, 4; 5, 6; Mokomoji praktika 1, 3; XX–XXI a. mados istorija; Fotografijos pagrindai; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Fotografijos pagrindai; Videopagrindai; Specialybės kalba ir retorika; Verslumo pagrindai; Šiuolaikinio meno kontekstai.

  C2 Geba identifikuoti vartotojų, gamintojų ir kūrėjų sąveikos problemas, moka jas profesionaliai spręsti, savarankiškai pasirenkant kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 5, 6, 7; Mokomoji praktika 3; Vizualinė raiška 5–7; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai.

  C3 Geba studijų ir profesijos kontekste organizuoti, vykdyti, pristatyti ir vertinti, įsivertinti projektus ar atskirus projektinės veiklo elementus atsižvelgiant į etinius, estetinius, techninius ir technologinius reikalavimus.

  Privalomieji: Europos kostiumo istorija 1, 2; Kūrybinės dirbtuvės; Vizualinė raiška 5–7; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Verslumo pagrindai; Meno psichologija; Vizualiosios kultūros studijų įvadas; Lietuvos šiuolaikinio meno problemos; Menas viešojoje erdvėje; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai; Rytų kultūra ir menas; Videopagrindai; Specialybės kalba ir retorika.

  C4 Geba parinkti ir taikyti menines raiškos priemones bei inovatyvias technologijas, diegti naujoves ir eksperimentuoti kūryboje; geba suprasti ir naudoti esamas ir naujai atsirandančias medijas ir technologijas tarpdalykiniuose dizaino projektuose.

   

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 2, 5, 6, 7;

  Vizualinė raiška 5–7; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Makiažo ir grimo pagrindai, Automatizuotas siuvinių projektavimas 1, 4; Fotografijos pagrindai; Kūrybinė-gamybinė praktika; Juvelyriniai aksesuarai; Videopagrindai.

  Socialiniai gebėjimai

  D1 Suvokia meninės kūrybos srities tarpkryptiškumą ir geba joje veikti – dirbti individualiai ir tarpdisciplininėje komandoje, dalykiškai bendrauti su besimokančiais specialistais ir visuomene sprendžiant profesinės veiklos ir studijų srities uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus sakytine, rašytine ar k.t. forma valstybine bei užsienio kalba(-omis).

   

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 2, 3, 4, 7; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 2, 5,6, 7; Mokomoji praktika 3; Europos kostiumo istorija 1, 2; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Kūrybinė-gamybinė praktika; Juvelyriniai aksesuarai; Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Specialybės kalba ir retorika; Meno psichologija; Verslumo pagrindai; Šiuolaikinio meno kontekstai, Videopagrindai; Užsienio kalba.

  D2 Suvokia mados dizainerio profesijos etinę, socialinę ir ekologinę atsakomybę, įsipareigojimus visuomenei ir valstybei, savo profesijai ir kolegoms, geba jų laikytis.

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 6; Mokomoji praktika 3; Kūrybinės dirbtuvės; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1, 3, 4; XX–XXI a. mados istorija; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Automatizuotas siuvinių projektavimas 2,Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Meno psichologija; Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai; Specialybės kalba ir retorika.

  Asmeniniai gebėjimai

  E1 Geba savarankiškai priimti sprendimus, efektyviai spręsti problemas, greitai prisitaikyti prie naujų situacijų, planuoti savo veiklą, laikytis nustatytų terminų, turėti verslumo įgūdžių.

   

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 4, 5, 7; Mokomoji praktika 3; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 7; Europos kostiumo istorija 1, 2; XX–XXI a. mados istorija; Vizualinė raiška 1–7; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Kūrybinė-gamybinė praktika; Juvelyriniai aksesuarai; Kūrybinės dirbtuvės; Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai.

  E2 Suvokia moralinę ir materialinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos rezultatus, jų poveikį visuomenei bei ekonominei, kultūrinei šalies raidai ir aplinkai.

   

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 6; Kūrybinės dirbtuvės; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 1, 3, 4; 5; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Automatizuotas siuvinių projektavimas 2;Šiuolaikinio meno ir teorijų įvadas; Estetika ir meno filosofija; Meno psichologija; Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai.

   

  E3 Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos ir studijų srityje, argumentuotai ir kritiškai vertinti asmeninę profesinę veiklą, planuoti mokymosi procesą,nuolat tobulėti ir tobulinti profesinius įgūdžius,  suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba projektuoti karjerą.

   

  Privalomieji: Kostiumo projektavimas 1, 2; Mokomoji praktika 1, 3; Kostiumo konstravimas ir maketavimas 2, 6; Vizualinė raiška 1–4; Baigiamasis darbas.

  Pasirenkamieji: Makiažo ir grimo pagrindai; Automatizuotas siuvinių projektavimas 1; Fotografijos pagrindai; Verslumo pagrindai; Teoriniai ir instituciniai šiuolaikinio meno kontekstai; Specialybės kalba ir retorika; Užsienio kalba.