Programos kodas

6121PX025

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Taikomosios grafikos bakalauro studijų programos tikslas – parengti plataus profilio grafikos meno specialistus, suteikiant meno teorijos žinias bei praktinius specialybės gebėjimus įvairių klasikinių ir naujųjų grafikos technologijų, socialinės ir konceptualiosios grafikos meno srityse.

Studijų programos anotacija

Kauno fakulteto Grafikos katedra, vykdanti taikomosios grafikos bakalauro ir magistro studijų programas, siekia išugdyti menininkus, gebančius profesionaliai, kūrybingai naudotis konceptualaus ir funkcinio grafikos meno technologijų bei raiškos galimybėmis. Programos atskleidžia grafikos kaip savarankiškos, multidiscipliniškos meno srities, o taip pat lanksčios vizualinės komunikacijos priemonės savybes. 
Profesionalios grafikos meno žinios pritaikomos plačiai. Grafikos menininkai kuria estampus, dalyvauja meno parodose Lietuvoje ir užsienyje realizuodami interdiscipliniškus kūrybinius projektus, dirba leidybos, vizualinės komunikacijos srityse, iliustruoja knygas, kuria plakatus, vizualųjį meninį įvaizdį ir pan. 
Specialybės studijos aprėpia technologijų, konceptualumo, socialumo aspektus. Atskleidžiami klasikiniai, eksperimentiniai, interdiscipliniški kūrybos metodai, grafikos meno apraiškos visuomeninės komunikacijos priemonėse, praktiniai grafinio, fotografinio, mišrios prigimties vaizdo panaudojimo aspektai estampo, knygos, plakato, iliustracijos, kaligrafijos, tipografikos, skaitmeninio meno srityse. 
Studentų sostinėje Kaune lengva įsilieti į gyvą studentų bendruomenę, o stiprios grafikos meno tradicijos šiame mieste sukūrė puikias sąlygas studijuoti betarpiškai bendraujant su pripažintais šios ir gretutinių sričių (pvz., fotografijos) menininkais ir teoretikais, tapti bendrų kūrybinių procesų dalyviais. Studentams vesti intensyvius praktinius seminarus dalinantis individualia profesine patirtimi bei skaityti viešas paskaitas katedra kasmet kviečia užsienio (Švedijos, Norvegijos, JAV ir kt.) menininkus. 
Specialybei gretutinės disciplinos įveda į bendrus meno teorijos (istorijos, filosofijos, vadybos, kt.) kontekstus, gilina vizualaus meno žinias. Atveriamas savarankiško, originalaus, konceptualiai mąstančio grafikos menininko kelias, galintis peraugti į aukštesnės pakopos – magistrantūros ar doktorantūros – studijas.

Profesinės karjeros galimybės

Programos absolventai dalyvauja meno parodose Lietuvoje ir užsienyje realizuodami interdiscipliniškus kūrybinius projektus, geba profesionaliai dirbti leidybos, vizualinės komunikacijos, iliustracijos, meninio plakato ir kitose kūrybinių industrijų srityse. 

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Vaidas Naginionis
Kauno fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau