Programos kodas

6121PX012

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras, Restauratorius

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Programos tikslas – suteikti pirmos pakopos universitetinį meno studijų krypties išsilavinimą, ugdyti dailininko kūrybinės veiklos kompetencijas ir individualų kūrybinį braižą, suteikti meno kūrinių (dailės ir interjero) tyrimų ir restauravimo , paveldotvarkos ir kultūros vertybių tvarkybos, meno istorijos žinių ir supratimą, išugdyti kompetencijų atlikti nesudėtingus ar vidutinio sudėtingumo meno kūrinių restauravimo darbus atsižvelgiant į restauravimo techninius, estetinius bei etikos reikalavimus, ugdyti kompetencijas veikti profesinėje aplinkoje.

Studijų programos anotacija

Dailės ir interjero restauravimo programos absolventams yra suteikiamos žinios ir supratimas apie bendrąją dailės istorijos raidą, dailės technikas ir technologijas, jų raidą; paveldosaugos ir paveldotvarkos pamatinius principus ir įstatymus, raidą; kilnojamų kultūros vertybių restauravimo sampratos raidą ir etiką; kultūros vertybės tyrimus (istorinius, menotyrinius, cheminius ir fizikinius), restauravimo proceso (prevencinės apsaugos, konservavimo, restauravimo, sunykusių elementų atkūrimo ir kt.) visumą, eigą, technikas ir technologijas. 
Išugdoma kompetencija įgytas žinias ir supratimą taikyti praktikoje – atlikti paveldosaugos ir paveldotvarkos reikalavimus atitinkantį kultūros vertybės tyrimą (informacijos rinkimas ir fiksavimas, sisteminimas, apibendrinimas, pateikimas numatyta forma), kuriame demonstruojamas istorinių ir dailėtyrinių, fizinių tyrimų ir tyrimų metodų, šaltinių išmanymas bei taikymas; spręsti nesudėtingas ar vidutinio sudėtingumo kultūros vertybės restauravimo problemas ir parengti restauravimo projektą, argumentuoti numatytų restauravimo procedūrų tinkamumą ir jas kvalifikuotai atlikti bei teisingai fiksuoti kultūros vertybės restauravimo darbus. 
Išugdomos bendrosios kompetencijos, kurios formuotų absolventui poreikį mokytis ir atnaujinti žinias savarankiškai, prisitaikyti prie dinamiškos profesinės aplinkos, taip pat gebėjimą valdyti informaciją, organizuoti ir planuoti, dirbti grupėse, siekti kokybės, kritiškai mąstyti, kurti naujas idėjas, perteikti informaciją tiek specialistų, tiek ne specialistų auditorijai. Absolventas žino etinius profesijos įsipareigojimus. 
Studijų programos tikslas bei rezultatas tiesiogiai siejamas su LR kultūros vertybių restauratorių kategorijų kvalifikaciniais reikalavimais t.y. programos suteikiamos žinios ir kompetencijos atitinka III ir II kvalifikacinės restauratoriaus kategorijos reikalavimuose nustatytas žinias bei gebėjimus. Baigusiems bakalauro Dailės ir interjero restauravimo studijas asmenims pagal nustatytą restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką paprastai yra suteikiama III kategorijos kilnojamų kultūros vertybių restauratoriaus kategorija. 
Studentas nuo antro kurso renkasi vieną iš trijų programos numatomų specializacijų (sienų tapybos restauravimas, molbertinės tapybos ir polichromijos restauravimas, skulptūros restauravimas, tekstilės restauravimas) ir žinias gilina atitinkamoje srityje. Taip pat jam sudaroma galimybė užsiimti kūrybine veikla ir ugdyti individualų kūrybinį braižą.

Profesinės karjeros galimybės

Baigusiems bakalauro Dailės ir interjero restauravimo studijas asmenims pagal nustatytą Lietuvos Respublikoje restauratoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo tvarką paprastai yra suteikiama III kategorijos kultūros vertybių X objekto restauratoriaus kategorija. Patvirtinus kategoriją, programos absolventai gali dirbti restauratoriais muziejuose, valstybinėse ir privačiose restauravimo įmonėse, komercinio restauravimo sektoriuje – antikvariatuose, galerijose, kt. Be restauratoriaus kategorijos gali dirbti įvairiuose kituose kūrybiniuose susivienijimuose bei projektuose, gali įtakoti inovatyvių kūrybinių projektų atsiradimą bei vykdymą, kurti tiek individualiai, tiek kūrybiniuose tarpdisciplininiuose kolektyvuose; dirbti kultūros, švietimo srityje, kur reikalingos kultūros ir meno istorijos žinios bei jų taikymas, profesionaliai įvaldyti plastinės raiškos įrankiai ir metodai.

Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

doc. Alvydas Mandeika
Vilniaus fakultetas, Restauravimo katedra

 

lekt. Bangutis Jonas Prapuolenis
Telšių fakultetas

Išsamiau | Molbertinės tapybos restauravimas

Išsamiau | Sieninės tapybos restauravimas

Išsamiau | Skulptūros restauravimas

Išsamiau | Tekstilės restauravimas

Išsamiau I Meninių baldų restauravimas

Išsamiau I Metalo dirbinių restauravimas