Programos kodas

6011PX001

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 5 metai, 300 kreditų

Tikslas

Suteikti menų srities (architektūros) magistro universitetinį išsilavinimą ir parengti kvalifikuotą architektą, gebantį savarankiškai vykdyti taikomuosius tyrimus ir jais grįsti praktinę profesinę veiklą.

Studijų programos anotacija

Architektūros vientisųjų studijų programa yra orientuota į kvalifikuoto architekto ir, tuo pačiu – kūrybingo menininko parengimą.
Būsimieji architektai studijuoja:
- bendrauniversitetinius dalykus: estetiką ir meno filosofiją, meno istoriją, matematiką ir užsienio kalbą;
- studijų krypties pagrindų dalykus: statybos technikos pagrindus, satybines ir apdailos medžiagas, pastatų konstrukcijas ir inžinerinę įrangą, statybinę fiziką, statybos ekonomiką ir teisę, urbanistikos pagrindus, paveldosaugos pagrindus, miesto ekologiją ir tvariosios architektūros principus, XX a. architektūros istoriją ir šiuolaikinės architektūros tendencijas, kompiuterinio projektavimo metodus, vizualinės raiškos metodus (piešimą, tapybą, mišrias technikas);
- profesinius specialybinius dalykus: architektūros kompoziciją ir architektūros pagrindus, taikomųjų aplinkos tyrimų metodologiją, pastatų ir jų kompleksų projektavimą, pastatų konstravimą, aplinkos planavimą ir projektavimą.
Studijų metu studentai atlieka semestrinius taikomųjų tyrimų ir projektinius darbus. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkos tyrimų, projektų rengimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai. Siekiama – kad tiriamasis darbas taptų kūrybinio proceso išeities pozicija, juo būtų grindžiami visi sprendiniai (mokslinė analizė + meninė kūryba = projektas).
Studijų programa baigiama profesinės veiklos praktika (18 kreditų) ir baigiamoju darbu (30 kreditų), kuris yra savarankiškai studento parengtas kūrybinio/projektinio pobūdžio kvalifikacinis darbas, pagrįstas išsamiais taikomaisiais ikiprojektiniais tyrimais – visų studento įgytų kompetencijų išraiška. Apgynusiam baigiamąjį darbą, programos absolventui suteikiamas architektūros magistro kvalifikacinis laipsnis ir Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme nustatyta architekto kvalifikacija.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventas gali dirbti architektūrinio projektavimo ir teritorijų planavimo įmonėse, valstybės ir savivaldybės teritorijų planavimo institucijose, projektuoti atitinkančius visuomenės poreikius ir aplinkos keliamus reikalavimus įvairios paskirties pastatus. Po 2 metų darbo profesinėje srityje LR Vyriausybės numatyta tvarka gali siekti projektų vadovo kvalifikacinio atestato, kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą. Taip pat gali užsiimti mokslo tiriamąja ir pedagogine veikla mokymo institucijose ar kitose mokslo įstaigose, dirbti administracinį darbą valstybinėse ir savivaldos institucijose, vadovauti kūrybiniam kolektyvui ar projektavimo įmonei, savo profesinės kompetencijos ribose teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Aušra Siaurusaitytė Nekrošienė
Vilniaus fakulteto Architektūros katedra

  doc. Edmundas Jackus
Kauno fakulteto Architektūros katedra

Išsamiau | Vilnius

Išsamiau | Kaunas