Programos kodas

6121PX015

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Grafikos bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti aktyvų grafiką-menininką, gebantį savarankiškai ir drauge su kitais kurti; puoselėti geriausias estampo, iliustracijos, knygos ir piešinio tradicijas formuojant naują kokybę; drąsiai eksperimentuoti  tarpsritinėje meninėje veikloje kuriant inovatyvią ir konceptualią vaizdinę kultūrą; reflektuoti šiuolaikinio meno kontekste kintantį grafikos lauką ir daryti jam poveikį jaučiant asmeninę menininko atsakomybę bei savitai jame dalyvauti.

Studijų programos anotacija

Per pirmus dvejus studijų metus visi studentai išsamiai susipažįsta su tradicinėmis ir naujomis grafikos technikomis: litografija, medžio, lino raižiniu, ofortu, šilkografija, skaitmenine spauda, fotopolimerine graviūra, ofsetine litografija bei estampo kūrimo principais. Studijuoja tipografiką bei kaligrafiją, iliustraciją, leidinio projektavimą, kompleksinį knygos dizainą, knygrišystę, knygą-objektą. Trečiame kurse studentai renkasi tolesnę, labiau specializuotą, studijų kryptį: estampą, iliustraciją, knygos meną. III ir IV kursai skirti individualios raiškos paieškoms, eksperimentams, vyksta intensyvus kūrybinis darbas, realizuojami konceptualūs vizualaus meno projektai.

Grafikos studijų programa formuojama taip, kad patirtis besimokantiesiems būtų asmeniškai prasminga ir ši prasmė juos motyvuotų tobulėti. Todėl studentai ugdomi būti aktyviais studijų programos kūrėjais ir dalyviais. Visų studijų metu greta privalomų specialybinių dalykų studentai rinkasi papildomus, kiekvienam aktualius, dailės krypties ir bendrauniversitetinius dalykus, skatinami vykti studijuoti ir tobulintis kitose aukštosiose Europos meno mokyklose ir universitetuose pagal Erasmus+ ir NordPlus programas, o grįžę dalintis patirtimi su bendramoksliais ir dėstytojais.

Studijų programą sudaro: bendrieji privalomieji universitetiniai studijų dalykai (dailės istorija ir teorija, filosofija ir kt.), studijų krypties privalomieji (vizualinė raiška, estampas, knygos manas, grafikos projektai ir kt.) bei pasirenkamieji teoriniai ir studijų krypties dalykai. Skatinamas papildomas specializacijos dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas formaliuoju (pasirenkant meno krypties ar kitų krypčių studijų dalykus) ir neformaliuoju būdu (profesinė praktika, tobulinimosi kursai, parodinė, projektinė, konkursinė veikla). Dėsto pedagogai – pripažinti, aktyviai kuriantys menininkai, žinomi Lietuvoje ir už jos ribų. Studijų procese  dalyvauja praktikai: knygų leidėjai, galerininkai, įmonių vadovai. Ryšiai su absolventais leidžia efektyviai tobulinti studijų programos turinį, formuoti socialiai aktyvius būsimus meno rinkos dalyvius. Įgyvendindami kursinius ir kūrybinius projektus studentai naudojasi grafikos ir dizaino laboratorijomis, akademijos ekspozicinėmis erdvėmis, viešaisiais ryšiais.

Grafikos bakalauras tai kūrybinga, kritiškai mąstanti, jaučianti ir reflektuojanti asmenybė turinti besiformuojančius tiriamojo darbo pagrindus, gebanti savarankiškai, savitai ir tikslingai kurti aktualų šiuolaikinį grafikos meną tradicinėmis ir/ar naujausiomis technologijomis. Tai kūrėjas gebantis pristatyti bei vertinti savo ir kitų kūrybą nacionaliniame ir tarptautiniuose kontekstuose. Tai socialiai atsakinga asmenybė, turinti universalių tarpdalykinių gebėjimų, besiformuojančius visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi būtinus įgūdžius bei aiškias vertybines nuostatas ir platų kultūrinį akiratį.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti iliustruotojais, knygos menininkais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos agentūrose kaip kūrybiniai darbuotojai, meniniai redaktoriai ir atlikėjai, dalyvauti ir organizuoti įvairius meninius projektus, kuruoti parodas, steigti nuosavą meno verslą, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti Lietuvos ir tarptautinėse meno parodose ir konkursuose. Gali tęsti mokslinę ir kūrybinę veiklą studijuodami meno magistrantūroje Lietuvoje bei užsienyje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

doc. Jolanta Mikulskytė
Vilniaus fakultetas, Grafikos katedra

Išsamiau