Programos kodas

6121PX019

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Pagrindinis VDA Mados dizaino studijų BA programos tikslas – parengti aukšto profesinio lygio mados dizainerį, gebantį kūrybiškai naudotis sukauptomis profesinėmis žiniomis ir praktiniais gebėjimais, naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais. Detalizuojant BA programos tikslus, galima išskirti šiuos:

- Gili ir tikslinė orientacija į šiuolaikinę madą;

- Pažintis su naujų medžiagų struktūra ir jos analizė;

- Profesinės veiklos studijų skatinimas;

- Kontaktų su plačiąja Lietuvos ir tarptautine visuomene bei mados pramone stiprinimas;

- Verslumo įgūdžių formavimas, padėsiantis diplomantams lengviau prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

Studijų programos anotacija

Mados dizaino (Fashion Design) raida neatsiejama nuo dizaino augimo plačiąja prasme, pasireiškianti aukšto lygio profesionalumu, įgytomis profesinėmis žiniomis; konstruktyviu erdviniu, stilistiniu mąstymu; įvairių meninės raiškos priemonių panaudojimu; savita spalvine klausa; meno mados istorijos žinojimu ir intuityviu mados prognozių pajutimu. Kostiumo dizainas pagrįstas mados trumpalaikiškumu, amžinu kitimu, kita vertus, tradicijomis tampančiu pastovumu, funkcionalumo didėjimu. 
Ketveri bakalauro studijų metai – tai būsimų mados dizainerių profesinio pasirengimo metai, sudarantys prielaidas plėtotis asmenybės meninei raiškai. Studijų laisvė, kuri suprantama kaip didelio temų pasirinkimo ir jų jungimo galimybė, yra studentų asmenybės augimo bei kūrybinės laisvės atsiradimo stimulas. 
Kostiumo dizaineriai rengiami pagal iš anksto tvirtinamą studijų planą. Tačiau siekiant suteikti jauniesiems dizaineriams kuo daugiau naudingų žinių ir tobulinant studijų procesą, nuo 2009/2010 m.m. bakalauro studijų plane buvo susistemintos ir patobulintos logiškai susiję disciplinos: kostiumo projektavimas, mados piešinys, skaitmeninis piešimas, industrinis mados dizainas. Katedros dėstytojų dėka pradėta glaudžiai bendradarbiauti su mados industrijos įmonėmis, akcinėmis bendrovėmis, siekiant užtikrinti galimybes studentams dar studijų metais pasitikrinti savo profesinius gebėjimus.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę pirmosios pakopos studijas, mados dizaineriai gali dirbti individualų kūrybinį darbą, t.p. privačiose ir valstybinėse Lietuvos bei užsienio lengvosios pramonės ir prekybos įmonėse, teatruose, kino studijose, televizijoje, spaudoje. Įgiję papildomą pedagoginę kvalifikaciją - dirbti mokytojo darbą pradinėse, pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose, gimnazijose, dailės mokyklose.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

Prof. dr. Renata Maldutienė
Vilniaus fakultetas, Mados dizaino katedra

Išsamiau | Vilnius