• Naujienlaiškis


 • Programos kodas

  6121PX018

  Kvalifikacinis laipsnis

  Menų bakalauras

  Lygmuo, pakopa

  Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

  Studijų programos formos

  Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

  Tikslas

  Išugdyti plataus profilio menininką keramiką, gebantį savarankiškai dirbti šiuolaikinės meninės keramikos srityje tiek individualiai, tiek kūrybiniame kolektyve. Išugdyti gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos sąlygų ir išlaikyti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. 

  Studijų programos anotacija

  Vilniaus fakulteto Keramikos katedros absolventai yra plataus profilio dailininkai - keramikai, gebantys kurti funkcionaliosios meninės keramikos, keramikos dizaino, dekoratyviosios bei konceptualiosios keramikos srityse, žinantys ir gebantis valdyti bei derinti keraminės raiškos būdus (plastinė raiška, dekoravimas, degimo būdai), technikas ir technologijas, valdyti ir derinti vizualios raiškos būdus, technikas ir technologijas, derinti erdvės ir objekto santykį, komponuoti. Dailininkai geba eksperimentuoti kurdami ir siekti individualaus meninio stiliaus bei originalių meninės išraiškos formų, kūrybiškai reikštis įvairiais stiliais, žanrais ir formomis tiek pasirinktoje specializacijoje, tiek greta jos, moka reikšti savo menines idėjas raštu, žodžiu ir vizualiai, geba organizuoti, planuoti bei pristatyti kūrybinius projektus. Absolventai taip pat geba reflektuoti, moka analizuoti, sisteminti, taikyti ir vertinti informaciją bei ją panaudoti kultūrinėje tarpdalykinėje erdvėje, turi mokymosi visą gyvenimą pradmenis.

  Profesinės karjeros galimybės

  Dailininkas-keramikas, įgijęs bakalauro laipsnį, gali dirbti gamyboje, dalyvauti parodose, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu; po specialių kursų gali dirbti pedagoginį darbą vidurinio lavinimo mokyklose. 
  Išplėstas tekstas: Absolventai vykdo individualią kūrybinę veiklą, dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose meno projektuose, kuria užsakymus viešoms ir privačioms erdvėms, dirba dailininkais keramikos manufaktūrose ir dailės galerijose, papildomai įgijusieji edukologo kvalifikaciją – bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų ir jaunimo dailės studijose, sveikatinimo įstaigose. 
  Baigę bakalauro studijas absolventai turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti studijas aukštesnėje studijų pakopoje. 

  Studijų programos koordinatorė ir rengiantis padalinys

  doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė
  Vilniaus fakultetas, Keramikos katedra

  Išsamiau