Programos kodas

6121PX018

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Išugdyti plataus profilio menininką keramiką, gebantį savarankiškai dirbti šiuolaikinės meninės keramikos srityje tiek individualiai, tiek kūrybiniame kolektyve. Išugdyti gebėjimą prisitaikyti prie kintančios aplinkos sąlygų ir išlaikyti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. 

Studijų programos anotacija

Vilniaus fakulteto Keramikos katedros absolventai yra plataus profilio dailininkai - keramikai, gebantys kurti funkcionaliosios meninės keramikos, keramikos dizaino, dekoratyviosios bei konceptualiosios keramikos srityse, žinantys ir gebantis valdyti bei derinti keraminės raiškos būdus (plastinė raiška, dekoravimas, degimo būdai), technikas ir technologijas, valdyti ir derinti vizualios raiškos būdus, technikas ir technologijas, derinti erdvės ir objekto santykį, komponuoti. Dailininkai geba eksperimentuoti kurdami ir siekti individualaus meninio stiliaus bei originalių meninės išraiškos formų, kūrybiškai reikštis įvairiais stiliais, žanrais ir formomis tiek pasirinktoje specializacijoje, tiek greta jos, moka reikšti savo menines idėjas raštu, žodžiu ir vizualiai, geba organizuoti, planuoti bei pristatyti kūrybinius projektus. Absolventai taip pat geba reflektuoti, moka analizuoti, sisteminti, taikyti ir vertinti informaciją bei ją panaudoti kultūrinėje tarpdalykinėje erdvėje, turi mokymosi visą gyvenimą pradmenis.

Profesinės karjeros galimybės

Dailininkas-keramikas, įgijęs bakalauro laipsnį, gali dirbti gamyboje, dalyvauti parodose, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu; po specialių kursų gali dirbti pedagoginį darbą vidurinio lavinimo mokyklose. 
Išplėstas tekstas: Absolventai vykdo individualią kūrybinę veiklą, dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose meno projektuose, kuria užsakymus viešoms ir privačioms erdvėms, dirba dailininkais keramikos manufaktūrose ir dailės galerijose, papildomai įgijusieji edukologo kvalifikaciją – bendrojo lavinimo mokyklose, vaikų ir jaunimo dailės studijose, sveikatinimo įstaigose. 
Baigę bakalauro studijas absolventai turi išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti studijas aukštesnėje studijų pakopoje. 

Studijų programos koordinatorė ir rengiantis padalinys

doc. Rasa Justaitė-Gecevičienė
Vilniaus fakultetas, Keramikos katedra

Išsamiau