Programos kodas

6121NX009

Kvalifikacinis laipsnis

Humanitarinių mokslų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Dailėtyros ir kuratorystės studijų programa siekia ugdyti istorinių, teorinių ir dailės sklaidos kompetencijų turinčius dailėtyrininkus ir dailės parodų bei kitų dailės sklaidos renginių kuratorius, kurie įgytas dailėtyros, architektūrologijos, muziejininkystės ir kuratorystės žinias kvalifikuotai ir kūrybiškai taiko, spręsdami šiuolaikinei visuomenei aktualias problemas: moka savarankiškai atlikti meno kūrinio tyrimą, interpretuoti meno kūrinius, taikydami pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti akademinius ir dailės kritikos tekstus, rengti dailės parodas ir kitus dailės sklaidos projektus.

Studijų programos anotacija

Dailėtyros ir kuratorystės studijas baigę bakalaurai moka savarankiškai tyrinėti ir interpretuoti pasirinktą meno objektą, naudotis dailės ir architektūros istorijos šaltiniais, taikyti pagrindines dailėtyros teorijas bei metodus, vertinti meno procesus istoriniame, kultūriniame ir socialiniame kontekste, rašyti įvairių rūšių dailėtyros tekstus, rengti dailės parodas ir kitus dailės sklaidos projektus,.

Tai vienintelė Lietuvoje bakalauro programa, kurioje studentai nuo pirmo kurso kartu su pasaulio ir Lietuvos dailės ir architektūros istorijos studijomis supažindinami su parodų ir kitų meno renginių kuravimo teorija ir praktika. Pristatomos aktualios šiuolaikinio meno ir kuratorystės teorijos, svarbiausios Lietuvos ir pasaulio meno parodos, jų rengimo principai ir modeliai, atskleidžiama, kaip skirtingų laikmečių kultūra aktualizuojama, rengiant parodas. Studentai turi galimybę praktiškai susipažinti su meno institucijų – muziejų, galerijų, fondų ir aukcionų – veikla ir nepriklausomomis menininkų iniciatyvomis.

Profesiniai įgūdžiai papildomai formuojami praktikų muziejuose, galerijose, paveldo objektuose, mokslinio tyrimo ekspedicijose ir žiniasklaidoje metu, rengiant meno projektus bei dalyvaujant mokomosiose išvykose Lietuvoje ir užsienyje. Atlikdami praktines užduotis, studentai išmoksta perteikti žinias apie meno reiškinius žodžiu bei raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo nuomonę, dirbti tarpdisciplininėje komandoje.

Profesinės karjeros galimybės

Absolventai gali dirbti mokslo, pedagoginėse institucijose, muziejuose, galerijose ir kitose parodas organizuojančiose įstaigose, kūrybinėse sąjungose, periodinėje spaudoje, leidyklose. Taip pat gali taikyti įgytas žinias ir įgūdžius reklamos, administravimo, turizmo srityse, įgyvendinti laisvus kūrybinius projektus, versti iš užsienio kalbų ir eksponuoti savo meninę kūrybą.

Studijų programos vadovas ir rengiantis padalinys

prof. dr. Helmutas Šabasevičius
Vilniaus fakultetas, Dailės istorijos ir teorijos katedra

Išsamiau