Programos kodas

6121PX028

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų

Tikslas

Pagrindinis universitetinės I pakopos tapybos bakalauro studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos savarankiškus tapytojus-menininkus, įgijusius atitinkamas profesines tapybinės bei tarpdisciplininės raiškos kompetencijas, leidžiančias jiems dirbti vizualaus meno srityje bei įsilieti į šiuolaikinio meno kontekstą. Absolventas turėtų gebėti įgyvendinti savo meninius užmanymus individualiai  ir/ar dalyvaudamas kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, suprasti šiandienos pasaulyje vykstančius meno procesus ir galėti juose dalyvauti, mokėti pritaikyti įgytas humanitarinių bei socialinių mokslų žinias, pristatyti savo idėjas žodžiu ir raštu specialistų ir nespecialistų auditorijai, argumentuoti savo požiūrį ir savarankiškai siekti žinių ir tobulėjimo.

Studijų programos anotacija

Tapybos bakalauro studijų programa užtikrina pakankamą specialybinių ir bendrauniversitetinių humanitarinių žinių kiekį bei kokybę, įgalinančią orientuotis šiuolaikinio meno ir kultūros lauke, suteikia dalykinių įgūdžių naudotis naujomis technologijos ir komunikavimo priemonėmis, skatina eksperimentinių ieškojimų ir kritinio mąstymo nuostatas. Baigęs programą bakalauras geba taikyti meno istorijos, filosofijos, kultūros žinias savarankiško darbo praktikoje. Tapybos bakalaurai įgyja žinių ir praktikos, būtinos suprasti specifinius tapybos ir dailės krypties šakų pagrindus, meno procesų sąryšį, esmines kultūros raidos istorines ypatybes. Turi pakankamai teorinių žinių ir gebėjimų interpretuoti tapybos (meno) pavyzdžius, vertinti jų kokybę, istorinius bruožus, paaiškinti tapybos stilistinių pasikeitimų priežastis ir kryptis, sąlytį su kitomis meno disciplinomis. Žinių ir praktikos dėka geba paaiškinti, apibrėžti, pavaizduoti, interpretuoti meno kūrinius ir teorines nuostatas.
Studijų specialybinės ir dalykinės žinios taikomos atsižvelgiant į kūrybinio proceso pobūdį, iškeltų meninių uždavinių specifiką, numatomą įgyvendinto kūrybinio projekto rezultatą. Žinios ir gebėjimai taikomi kaip meninių ieškojimų pagrindas, įgalinantis juos taikyti tikslingai ir efektyviai, nevengiant eksperimentavimo ir rizikos, alternatyvių meninių sprendimų paieškos. Ugdomi gebėjimai analizuoti ir klasifikuoti meno kūrinio, meno procesų savybes, išskirti esminius ir šalutinius jų požymius, palyginti atskiras skirtingų meno reiškinių ypatybes. Ugdomi gebėjimai suvokti ir apibūdinti skirtingų meno ir kultūros reiškinių sąryšį ir jų kontekstą, rasti probleminių kūrybos uždavinių sprendimus, orientuotis šiuolaikinio meno procesų lauke. Programoje ugdomas motyvuotas studijų dalykinio turinio bei praktikos visumos suvokimas, individualaus ir kolegialaus darbo optimalaus santykio privalumai, įgyjamų kompetencijų nuoseklumas.
Bakalauro studijų programa formuoja kompetentingo ir savarankiško tapybos (meno) procesų vertinimo pagrindus, ugdo gebėjimą orientuotis meno kritikos lauke, suteikia dalykinius ir humanitarinius įgūdžius pristatyti savo kūrybą viešoje erdvėje, komunikuoti su visuomene ir žiniasklaida. Mokoma motyvuotai reikšti savo vertinimo poziciją, gebėti argumentuotai pagrįsti nuomonę.

Profesinės karjeros galimybės

Pabaigę programą absolventai yra ištobulinę mokymosi įgūdžius tęsti studijas aukštesnėje studijų pakopoje - magistratūroje, yra pasirengę studijuoti savarankiškai. Gali praktiškai sėkmingai darbuotis savo krypties ir srities baruose, kūrybingai plėtoti tapybos įgūdžius, dirbti kuratorinį darbą. Baigę programą turi pakankamas kompetencijas dalyvauti tarpdisciplininių menų projektuose. Gali pademonstruoti profesionalų požiūrį, išsilavinimą ir žinias socialinei aplinkai.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Arvydas Šaltenis
Vilniaus fakultetas, Tapybos katedra

doc. dr. Jovita Varkulevičienė
Kauno fakultetas, Tapybos katedra

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Vilnius