Programos kodas

6121PX017

Kvalifikacinis laipsnis

Menų bakalauras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, pirmoji pakopa (bakalauro)

Studijų programos formos

Nuolatinė, 4 metai, 240 kreditų.

Tikslas

Interjero dizaino bakalauro studijų programos tikslas - parengti interjero dizaino specialistus, gebančius profesionaliai dirbti interjero srityje.

Studijų programos anotacija

Interjero dizaino bakalauro studijų programa skirta rengti interjero dizainerius, įsisavinusius interjero dizaino, architektūros ir dailės pagrindus, esmines kultūros raidos istorines ypatybes, gebančius taikyti naujausius pasiekimus ir pasirinkti tinkamiausius metodus inicijuojant, organizuojant ir valdant kūrybinius projektus, dirbti individualiai ir komandoje, t. y., savarankiškai kurti - projektuoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas, taikant specialybės ir kitus meninės raiškos būdus, analizuojant ir interpretuojant, vertinant ir įtakojant savo specialybės procesus, jų vietą bendrame kultūros kontekste. 
Stojantysis į Interjero dizaino studijų programą turi vykdyti konkursines sąlygas (Bendrasis priėmimas http://www.lamabpo.lt/). 
Specialybės pagrindas – projektavimo ir lygiagrečių specialybei užduočių blokas, – nuosekliai vystomas probleminiu principu, t.y. palaipsniui didėjant keliamų problemų apimčiai ir sprendžiamų klausimų ratui bei gilėjant konceptualiąjai keliamos problemos pusei. Studentams suteikiamos bazinės konstravimo, apdailos medžiagų ir technologijų, šviesotechnikos, statybinės fizikos žinios. Studijų metu būsimi bakalaurai taip pat studijuoja vizualios raiškos priemonių pagrindus ir bendruosius universitetinių studijų dalykus: meno istoriją, filosofiją, psichologiją, socialinės komunikacijos, susietų techninių disciplinų pagrindus, užsienio kalbas. 
Programoje taikomi interaktyvūs studijų metodai, formuojami kritinio mąstymo ir reflektavimo, reprezentavimo įgūdžiai, sudarytos galimybės, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, išbandyti kolektyvinio darbo specifiką, įgyti kūrybos pristatymo žodžiu, vaizdu ir raštu specialistų ir ne specialistų auditorijoms patirties. Siekiama, kad studentas lavintų savarankiško mokymosi įgūdžius ir gebėtų planuoti mokymosi procesą, suvoktų moralinę atsakomybę už savo veiklą. 
Baigę interjero dizaino bakalauro programą, absolventai gali vykdyti individualią kūrybinę veiklą arba dirbti kūrybiniame kolektyve kuriant interjerus bei giminingos paskirties objektus, dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose, dirbti kvalifikuotais specializuotų firmų konsultantais/projektuotojais baldų ir baldinės įrangos, apšvietimo, apdailos medžiagų ir įrangos srityje, panaudoti įgytus universalius meninius gebėjimus bendradarbiaujant su specialistais scenografijos srityje teatre, kine, televizijoje, šou versle arba tęsti studijas magistrantūroje.

Profesinės karjeros galimybės

Interjero dizaino bakalauro programa užtikrina šių studijų absolvento profesinį pasirengimą savarankiškai kūrybinei veiklai interjero srityje, suteikia galimybę įsilieti į kūrybinį procesą architektūriniame ir (arba) dizaino kolektyve. Platus universitetinio lygio meno srities išsilavinimas sudaro prielaidas bendradarbiauti ir kitose meninės kūrybos kryptyse.

 

Studijų programos koordinatorius
ir rengiantis padalinys

doc. Rokas Kilčiauskas
Vilniaus fakultetas, Interjero dizaino katedra

doc. Tomas Kuleša
Kauno fakultetas, Architektūros katedra

doc. Saulius Jusionis
Klaipėdos fakultetas

Išsamiau | Kaunas

Išsamiau | Klaipėda

Išsamiau | Vilnius