Vizualiųjų komunikacijų dizainas

Viktorija Daniliuk

viktoryia.daniliuk[eta]gmail.com 

Kūrybinis projektas: A creative experiment with microbiology of kissing. 
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis: Communicating scientific research through design.
Darbo vadovas: doc. Julijonas Urbonas

Installation based on an algorithm generating visual, sonic and behavioural metaphors for representation of the scientific research “Shaping the oral microbiota through intimate kissing.”

 

Giorgio Ruggeri

giorgioruggeri91[eta]gmail.com
giorgioruggeri.com

Kūrybinis projektas: Open History
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis: Open History: Designing the Popularization of Historical Knowledge through the Web. 
Darbo vadovė dr. Gintautė Žemaitytė

The thesis explores emerging practices within the field of Digital History aimed to exploit the World Wide Web as a space for supplementing, expanding, and challenging conventional historical scholarship. Issues concerning data access, visualization and interactive narration are addressed through a mapping of cutting-edge history websites. The analyses, conducted through the lens of visual communication design, suggest the need for enhanced collaborations between historians and visual communication designers. / Šis diplominis darbas tiria šiuolaikines skaitmeninės istorijos iniciatyvas, kurių tikslas – pasitelkti žiniatinklį kaip erdvę pildyti, plėsti ir mesti iššūkį konvekcinei istorijos sklaidai. Problemos, susijusios su duomenų prieinamumu, jų vizualizacija bei interaktyviu pasakojimu apibrėžiamos nagrinėjant pažangiausių istorinės tematikos internetinių svetainių veikimą. Pastaroji analizė, atlikta iš vizualinės komunikacijos dizaino perspektyvos, išryškino poreikį skatinti bendradarbiavimą tarp istorikų bei dizainerių.

Marina Taiberman

maryna.taiberman[eta]gmail.com
marysia-morrison.tumblr.com

Kūrybinis projektas: Designing visual solution for postmodern tourism  in Vilnius.
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis: Designing visual solution for postmodern tourism: tourist gaze and the right to get lost (in Vilnius).
Darbo vadovė dr. Rasa Antanavičiūtė

Autorė nagrinėja kartografiją kaip priemonę, padedančią postmoderniems turistams naviguoti mieste beieškant „autentiškumo". Ji kliaujasi „pasiklydimo“ idėja kaip būdu iš tiesų „įsidabartinti“, utilizuodama kritinę kartografiją kaip pagrindinį metodą ir užsimindama apie „mokymosi“ pasiklysti idėją. Ji taiko šias teorines ir praktines priemones magijos bei sentimentalumo idėjoms nagrinėti ir bando rasti būdų išreikšti „pasiklydimo“ idėjai naudodama įvairias technologijas.

The author explores the use of use mapping as a tool to help postmodern tourists in their search for 'authenticity' as they navigate the city. She uses the idea of ‘getting lost’ as a practice to become ‘truly present’, utilizing critical mapping as her main method and practice, also evoking the notion of ‘schooling’ in getting lost. She applies these theoretical and practical tools to ideas of magic and sentimentality, and tries to find ways in which ‘getting lost’ can be expressed; using different computer technologies. 

Olga Listunova

ola.listunova[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas: Recycled Everything: Production of Alternative Scenarios for Existence.
Darbo vadovas doc. meno lic. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis: Design of Differences: Why, How and Who.
Darbo vadovas: prof. Henrik B. Andersen

Autorė nagrinėja filosofijos, mokslinių ir dizaino metodų interpretavimą, sukuria alternatyvius dizaino metodologijos ir praktikos principus bei užtikrina, kad transdisciplininių požiūrių spektras būtų efektyviai išnaudotas naujoje srityje, kurios būtinybė kyla iš aiškiai identifikuotų socialinių poreikių. Skirties dizainas nesprendžia problemų ir neatsakinėja į klausimus, bet suteikia laisvę atrasti įvairaus mastelio ir sudėtingumo kontekstus, atskleisti alternatyvius nūdienos ir ateities scenarijus, skatina dialogą tarp visų mus supančių ir įtrauktų į dizaino procesą gyvenimo sferų.

This is a design research of a new emerging field - Design of Differences, which offers alternative practices of design with a range of effectively incorporated transdisciplinary perspectives. It emerges to clearly identified social needs and highlights discussions among current recycling trend, connects with further deep research on the level of recycling’s fundamental idea to contest existing reality by producing new different reality. Recycled Everything is a new recycled reality, intentionally constructed and takes place between real and virtual, while the participation is real, so the whole reality is never closed upon itself and all elements are being changed and recycled at the same time by connecting with other elements in order to perform unity. Recycled Everything gives a freedom to discover much more complex contexts in all scales of life, unfold alternative scenarios for present and future, initiate dialogue between all living domains involved in design process, produce differences. New shared values are created: we are no more interested in original shape of things, but we want to know how deep we can go in what we see and what we can become.

 

 

Arina Miasnikova

miasnikova.aryna11[eta]gmail.com
behance.net/arinamiasnikova

Kūrybinis projektas: Marginality as a source of innovations in design.
Darbo vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis: Marginality as a source of innovations in design.
Darbo vadovas dr. Vytautas Michelkevičius

This work will tell how the phenomenon of marginality, especially urban marginality, which in this paper will consist of three parts, is architecture, marginals (that is, city residents) and a product of communication between marginals and architecture. In my case, in order to delineate the boundaries of the study, I chose a few specific elements. First, this is a concrete architectural object, namely a unique, wooden two-story structure with a unique carved decoration at Polocko 52. The second element of my research is a woman under the pseudonym Pani Rose, in my research, I do not study her life story, I was inspired by her a unique personal style and more, except as a visual component does not interest me. And graffiti, as an object of communication between architecture and marginals.