Martyna Bikulčiūtė
martyna.bikulciute[eta]gmail.com 

Kūrybinis projektas Interaktyvi instaliacija „Adhoc“: Realybių sankirta  /Interactive Installation „AdHoc“: Intersection of Reality. Vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis Tikrosios ir papildytos realybės sankirtų ribos / Limit of Intersection of Reality and Augmented Reality. Vadovas dokt. Aurimas Gaižauskas

Darbu siekiama praplėsti matomos realybės ribas ir vizualia kalba perteikti tai žiūrovui.  „Viską, ką matome mus supančioje gamtoje, taigi viską, kas paliečiama ir pajaučiama, galime palyginti su muilo burbulu. Nes niekas, kas egzistuoja jusliniame pasaulyje, netrunka ilgai“ - teigia graikų filosofas Platonas. Remiantis šiomis mintimis suvokiama, jog realybė kurią mes suvokiame savo rega, iš tiesų gali atrodyti visai kitaip, o tai, kad žmogus mato tuščią erdvę, dar nereiškia, kad nieko nėra. 

Greta Bernotaitė
g.bernotaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Vizualus dienoraštis: eksperimentinis meditatyvaus vartojimo projektas / Visual Diary: Experimental Project of Meditational Consuming. Vadovas prof. Audrius Klimas
Teorinė darbo dalis Vartotojiškumas ir meditacija. Vizuali individo studija / Consumerism and Meditation. The Visual Study of an Individual. Vadovas doc. dr. Helmutas Šabasevičius

Tyrinėju žmonių santykį su daiktais per savo kasdienybę, fiksuodama daiktus, su kuriais gyvenu ir kuriuos įsigyju naujai. Šiuolaikinio žmogaus problema yra pasirinkimo nebuvimas, jis gali rinktis ne vartoti, bet ką  ̨vartoti. Daiktai ima valdyti individą, kuris juos pasisavinęs nėra apsaugotas nuo grįžtamojo ryšio. Vis dėl to galime būti suvokiančiais savo ydas ir vartojimo kiekius vartotojai. Kaip vieną iš išeičių pereiti nuo vartotojiškos pasaulėžiūros į būtiškąją siūlau pasitelkti kūrybą ir meditacijos, koncentracijos technikas, judesio meną. 

Gražina Eimanavičiūtė
greimane[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Transformuoti etnoarcheologijos artefaktų kontekstai / Transformed contexts of ethnoarchaeological artefacts. Vadovas doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis Neolito laikotarpio gintarinių skridinių simbolika ir šiuolaikiniai kontekstai / Neolithic period amber discs' symbolism and contemporary context. Vadovas prof. dr. Adomas Butrimas

Darbe tyrinėjami unikalūs Baltijos jūros arealo neolito laikų gintariniai amuletai. Interpretuojama sakralinė jų reikšmė ir dekoro simbolika. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir idėjas, šie amuletai perkeliami į dabarties kontekstą. Taip sukuriama šiuolaikinė interaktyvių, suasmeninamų, bet kartu ir išlaikiusių senovės žmonių išmintį amuletų versija.

Jolanta Klišonytė
leijolan[eta]inbox.lt

Kūrybinis projektas Brangusis ART DECO / Precious ART DECO. Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinio darbo dalis Modernizacijos atspindžiai Lietuvos taikomojoje grafikoje. Art deco tipografika ir jos(re)aktualizacija / Reflections of modernism within Lithuanian applied graphics. Art deco typographyand itsr e-actualization. Darbo vadovė prof. Giedrė Jankevičiūtė

Projekto ekspozicija susideda iš trijų tipų medijų: tūrinės tipografikos, tipografikos internetinėje erdvėje ir spausdintinės. Jos dalina ekspoziciją į tam tikras erdves, kurios sukuria bendrą darbo visumą. Konceptualią struktūrą galima apibūdinti kaip sėkmingą kompleksišką skirtingų kalbos formų: garso, rašymo ir šrifto kaip vaizdo kombinaciją. Centrinė projekto ašis – FontLabprograma sukurtas šriftas „Brangusis“. Jis nėra prieš tai sukurtų, ar fragmentiškai Lietuvos taikomosios grafikose darbuose pasirodžiusių šriftų atgimimas. Tačiau akivaizdu, kad jis yra pagrįstas istorine koncepcija iš praeities pavyzdžių. Tad kas tai yra? Tai originalus šriftas šiandieniniams poreikiams.

Gintarė Kvedarauskaitė
gintarekved[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Moteriškumo kodai: keturi žiūros taškai / Codes of Femininity: Four View Points. Darbo vadovas doc. Robertas Jucaitis
Teorinė darbo dalis Moters objektifikavimas vizualinėje komunikacijoje / Women Objectification in Visual Communication. Darbo vadovė dr. Jolita Liškevičienė 

Darbe analizuojami masinėje komunikacijoje pateikiami moteriškumo įvaizdžiai ir jų paveika bei įtaka vartotojui. Darbą papildo  prancūzų egzistencialisto A. Kamiu įžvalgos, kuriose kalbama apie beprasmiškumą mūsų kasdieniniuose veiksmuose.Tai atsispindi ir tipografinėje instaliacijoje, kurioje pasirinkta tik verbalioji reklamos kalba. Projektu perteikiamas reklamos srautų poveikis vartotojui.

Justina Medvedevaitė
justina.medvedevaite[eta]gmail.com

Kūrybinis projektas Tipografinis projektas „Justina Sans“: Makro ir mikro estetikos modeliavimas šrifte / Typographic Project “Justina Sans”: Modelling of Micro and Macro Aesthetics in Typeface. Darbo vadovė prof. Aušra Lisauskienė
Teorinė darbo dalis Tipografikos mikroestetika ir makroestetika XX-XXI amžių sandūroje / Typography Microaesthetics and Macroaesthetics in XX-XXI Centuries. Darbo vadovė Gintautė Žemaitytė

„Justina Sans“ šriftų šeima pristatoma ekspozicijoje, kuri parodo galimą šrifto panaudojimą tiek spaudoje tiek skaitmeninėje erdvėje. Šriftų šeimą sudaro Regular ir Bold versijos. Kiekviena versija turi virš šimto ženklų, kuriuos sudaro dvidešimt šešios didžiosios ir dvidešimt šešios mažosios raidės, skaičiai, diakritiniai ir pagrindiniai sakinio skiriamieji ženklai. „Justina Sans“ šriftų stilius artimas humanistiniams šriftams. Santykis tarp raidžių storųjų ir plonųjų elementų, siaurų ir plačių raidžių, padidintos viršutinės ir apatinės akcentinės dalys sukuria teksto šviesumo įspūdį.