Programos kodas

6211PX023

Kvalifikacinis laipsnis

Menų magistras

Lygmuo, pakopa

Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Antra pakopa, magistrantūra

Studijų programos formos

Nuolatinė, 2 metai, 120 kreditų

Tikslas

Vizualiųjų komunikacijų dizaino magistrantūros studijų programos tikslas – parengti socialiai atsakingus tarptautinius profesijos standartus ir magistro kvalifikaciją atitinkančius specialistus, gebančius kurti ir įgyvendinti vizualiosios komunikacijos dizaino projektus naujųjų medijų priemonėmis interdisciplininiame dizaino lauke, vykdyti meninius tyrimus, kritiškai-analitiškai vertinti, interpretuoti dizaino reiškinius bei generuoti ateities dizaino scenarijus plačiame vietiniame ir tarptautiniame kultūros kontekste, naudoti novatoriškus problemų sprendimo būdus kuriant vizualiosios komunikacijos dizaino projektus privataus ir viešojo sektoriaus įmonėms bei ne pelno siekiančioms organizacijoms, derinant technologinę pažangą su tvarumu.

Studijų programos anotacija

Vizualiųjų komunikacijų dizaino programa ruošia šios srities vizionierius, atsakingus už  pažangą ir tvarų vystymąsi, gebančius numatyti vizualiųjų komunikacijų dizaino lauko strateginius tikslus, prognozuoti pokyčius fizinėje ir virtualioje erdvėje. Programos absolventai – socialiai atsakingos inovatyviai mąstančios, kūrybingos, analizuojančios ir sintezuojančios asmenybės, pasiruošusios kurti bei įgyvendinti globalias ir lokalias vizualiosios komunikacijos dizaino paslaugas bei skaitmeninės kultūros ir verslo projektus, pasitelkiant studijų metu įgytus gebėjimus ir naujausias technologines žinias. Nuo studijų pradžios, šalia teorinių ir praktinių paskaitų, tarptautinių kūrybinių dirbtuvių, vykdomi kritinio mąstymo seminarai su įvairių sričių ekspertais, specialistais-profesionalais, organizuojamos parodos ir įgyvendinami realūs vizualiųjų komunikacijų dizaino projektai bei paslaugos. Tai padeda studentams atskleisti įgytus idėjų konceptualizavimo ir prezentavimo gebėjimus, argumentuoti savo nuomonę, kvalifikuotai pristatyti projektus, tyrimų hipotezes ir jų rezultatus.

Profesinės karjeros galimybės

Baigę vizualiosios komunikacijos dizaino programos studijas absolventai turi žinių ir gebėjimų, leidžiančių dirbti vizualiųjų komunikacijų dizaino srityje prisijungiant prie dizaino studijų, reklamos agentūrų bei kitų organizacijų Lietuvoje ar užsienyje. Turimi įgūdžiai leis dirbti kūrybos, dizaino vadovu, eiti kitas vadovo pareigas, įkurti savo įmones ar įgyvendinti asmenine praktika grįstus projektus ir dirbti laisvai samdomais dizaineriais. Pasirinkus akademinę karjerą absolventai gali dėstyti kolegijose, aukštosiose mokyklose ar studijuoti dizaino krypties meno doktorantūroje.

Studijų programos koordinatorius ir rengiantis padalinys

prof. Aušra Lisauskienė
Vilniaus fakultetas, Grafinio dizaino katedra

 

Išsamiau