Tekstilės menas ir medijos | Bakalauro studijos | Kaunas

Tekstilės meno ir medijų programoje atsiskleidžia tekstilės, kaip savarankiškos meno šakos, teorijos ir praktikos dermė; tekstilės meno sąsajos su platesniu meno kontekstu; įvairių medijų naudojimo galimybės; įgytų praktinių įgūdžių taikymas kultūros ir pramonės srityse. Tekstilės menas glaudžiai siejasi su parodinės kūrybos ir su utilitarios tekstilės sritimis. Vyraujanti tekstilės kultūra, kaip reiškinys, suartina, o kai kuriais atvejais sujungia šias sritis konceptualiuoju bei technologiniu aspektais. Todėl katedros studentams suteikiama galimybė lavintis ne tik individualios meninės kūrybos srityje, bet ir išmokti praktiškai pritaikyti savo žinias darbo rinkoje bei kurti savo, kaip individualaus menininko vizualųjį įvaizdį. Programos tikslų įgyvendinime atsiskleidžia šiai specialybei lankstumo suteikiantys būdingi plataus meninio profilio aspektai.

Studijų metu įgyti praktiniai ir analitiniai gebėjimai yra didelis privalumas šiuolaikinėje meno praktikoje, grįstoje konceptualumu, įvairių tekstilės technikų bei medijų naudojimu ir  tarpdiscipliniškumu.


Pagal Tekstilės katedros viziją programa susideda iš trijų pagrindinių krypčių, kurios įsilieja į visus 4 bakalauro studijų metus: žmogus, aplinka ir sociumas.


Tekstilės meno ir medijų studijų programa suskirstyta į keturis pagrindinius struktūrinius segmentus, kurias studijuojant laipsniškai logiška seka artėjama prie baigiamojo darbo:


„Tekstilės technologijos ir medijos“ – I kursas skirtas audinio paviršiaus dekoravimui ir formavimui. Įgyjami praktiniai vienetinio/unikalaus audinio paviršiaus dekoravimo bei formavimo įgūdžiai apimantys klasikines marginimo ir eksperimentines technikas. Mokoma suprojektuotą audinio dizainą, atlikti praktiškai naudojant marginimo, šilkografijos ir tapymo technikas.

II kursas skirtas klasikinių ir skaitmeninių technologijų audinių kūrimui – išmokstama vienetinių/unikalių austinių audinių dizaino kūrimo bei praktinio atlikimo būdų, apimančių klasikines audimo ir skaitmenines (skaitmeninio audimo/žakardo ir skaitmeninio marginimo) technologijas.


„Tekstilės meno medijos, žmogus ir objektas“ – III kursas skirtas tapiserijos ir trimatės tekstilės kūrimui pritaikant žmogaus ir aplinkos poreikiams. Skatinamas individualus požiūris, įsisavinami  klasikinės ir eksperimentinės tapiserijos vystymo būdai, trimatės tekstilės projektavimo ir konstravimo galimybės. Vykdomos trimačio objekto įgyvendinimo praktikos, pasitelkiant grafines, skulptūrines ir 3D kompiuterines medijas inovatyviai interpretuojant temas bei meninį kontekstą.


 „Tekstilės meno medijos ir konceptualumas“ – IV kursas – tekstilė architektūriniuose ir socialiniuose kontekstuose. Tekstilės meno medijų žinios ir įgūdžiai pritaikomi socialiniame ir meniniame kontekstuose. Palaipsniui derinant teorines paskaitas ir praktines užduotis, stiprinamas kritinis/analitinis studijuojančiųjų mąstymas, konteksto suvokimas. Auditorinių diskusijų metu analizuojamos temos, kurios neretai priartėja prie socialinių aspektų, tačiau tai yra paliekama individualiam studentų pasirinkimui, skatinamas gebėjimas motyvuoti savo kūrybinius sumanymus. Siekiama, kad studentai įgyvendintų originalias, konceptualiai pagrįstas kūrybines idėjas. Bendraujama su meno profesionalais ir ne meno srities mokslininkais-tyrėjais. Skatinamas individualus požiūris į keliamas problemas.


 „Praktika“ – vyksta pirmuose trijuose kursuose po egzamininių peržiūrų ir sesijos. Šios praktikos yra tiesiogiai ir logiškai susietos su įgūdžių tobulinimu po kiekvienų studijų metų (pvz. gamybinė praktika yra skirta adaptuoti kūrybinius projektus tekstilės pramonės įmonėse ir pan.) Nuo 2014 metų vasaros praktikos metu visų kursų studentai dalyvauja bendruose tarptautiniuose kūrybiniuose projektuose (KUNO programa). Vasaros praktikos metu bendradarbiaujama su tekstilės gamybos įmonėmis, vykdant užsakomuosius kūrybinius projektus supažindinama su gamybos procesais ir darbo rinkos reikalavimais.Bakalauro baigiamasis darbas skirtas baigiamojo darbo kūrimui. Įtvirtinamos ir praplečiamos bakalauro studijų metu įgytos teorinės, praktinės ir technologinės specialybės bei kitų disciplinų žinios. Atliekami pasirinktos temos tyrimai. Formuojami darbo tikslai ir uždaviniai, ieškoma būdų jiems pasiekti. Realizuojamas/įgyvendinamas kūrybinis projektas, pasirenkant tinkamiausias raiškos priemones. Baigiamasis darbas instaliuojamas parodoje/ekspozicijoje, yra ginamas viešai, kartu pateikiamas baigiamojo darbo aprašas su iliustracijomis.