Skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2023 metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos (VDA), Lietuvos kultūros tyrimų instituto (LKTI) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūrą.

Jungtinė VDA, LKTI ir LMTA humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros programa siekia stiprinti dailėtyros, vizualiosios kultūros, muzikologijos, teatrologijos ir kinotyros pozicijas Lietuvos moksle bei įgalinti menotyros tyrimų diskurso atsinaujinimą, užtikrina suformuotos tyrimų tradicijos tvarumą bei kryptingai formuoja šalies mokslo ir kultūros poreikius atitinkančias tyrimų tematikas.

2023 m. disertacijų tematikų konkursą skelbiame keturiose kryptyse:

I.   Modernybės ir šiuolaikybės raiška mene
II.  Meno paveldas ir dabartis
III. Meno lauko funkcionavimas: politika, ekonomika, komunikacija, edukacija
IV. Menotyros istorija ir teorija

Tematikos įvardija tyrimų prioritetus, pristato jungtinę menotyros doktorantūrą vykdančių institucijų mokslininkų kompetencijas, atsižvelgia į išteklių prieinamumą ir pakankamumą, globalius ir nacionalinius mokslo krypties poreikius bei perspektyvas.

Tematikos formuluojamos atsižvelgiant į menotyros disertacijos kaip originalaus, išsamaus ir savarankiško tyrimo, turinčio apibrėžtą objektą, iškeltą hipotezę, įvardintas teorines prieigas ir jomis pagrįstą metodologinį instrumentarijų bei kritiškai dalyvaujančio pasaulio humanitarinių mokslų diskusijoje, sampratą.

Siūlome susipažinti su Doktorantūros komiteto parengtu tematikų ir galimų potemių sąrašu (priedas Nr. 1) ir kviečiame mokslininkus siūlyti naujas potemes bei kandidatuoti į potencialius disertacijų vadovus, priskiriant save vienai ar kelioms tematikų kryptims. Doktorantūros tematikos įvardija esamą potencialą ir formuoja menotyros tyrimų poreikį bei perspektyvas, todėl nesiaurintinos iki disertacijų temų. Mokslininkai, planuojantys vadovauti konkrečiam doktorantūros tyrimui, skatinami teikti paraiškas Lietuvos mokslo tarybos rengiamame konkurse doktorantūros vietoms gauti.

Pagal VDA, LKTI ir LMTA Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros reglamentą doktoranto vadovu gali būti aktyvus mokslininkas, doktorantūros mokslo kryptyje atliekantis mokslinius tyrimus, atitinkantis vyresniajam mokslo darbuotojui keliamus kvalifikacinius reikalavimus ir dalyvaujantis tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje (5 ir 43 punktai).

Vykdydamas konkursą, Doktorantūros komitetas vertina kandidato einamas mokslines/pedagogines pareigas, mokslinę veiklą, patirtį vadovaujant humanitarinių mokslų srities bakalauro ir magistro darbams, daktaro disertacijoms bei patirtį vadovaujant tarptautiniams ir nacionaliniams mokslinių tyrimų projektams. 

Mokslininkas, pretenduojantis vadovauti menotyros doktorantams (tiek dalyvavęs 2022 m. konkurse, tiek pretenduojantis pirmą kartą) iki 2023 m. gegužės 4 d. el. paštu doktorantura@vda.lt turi atsiųsti užpildytus priedus Nr. 1 (Pretendento paraiška) ir Nr. 2/Nr. 3 (Pretendento anketa).

Doktorantūros komiteto atrinktų menotyros krypties disertacijų tematikų ir vadovų sąrašas Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties mokslo doktorantūros reglamento numatyta tvarka bus skelbiamas VDA, LKTI ir LMTA internetinėse svetainėse ne vėliau kaip 2023 m. birželio 6 d.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2 / Nr. 3