Doktorantūra

Priėmimas į nuolatines Meno Doktorantūros Dizaino krypties studijas 2021 m.

Į  doktorantūros studijas bus priimami asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dizaino krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas

birželio 14–16 d. 
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. birželio 22 d., 17 val.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems birželio 29 d., 10 val.
Pagal situaciją pokalbiai gali būti vykdomi nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
Kviečiamųjų į dizaino krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 29 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 30 d. - liepos 1 d., 9–12 val.
Priimtųjų į dizaino krypties meno doktorantūros  studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 2 d., 15 val.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Portfolio (duomenų pateikimas, atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raida) įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš portfolio (Prt), kūrybinės meno projekto dalies aprašo (Kda), tiriamosios meno projekto dalies aprašo (Tda) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,4Prt + 0,2Kda + 0,2Tda + 0,2Pk

Konkursinio balo sandara

Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais. Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas, tolesniame konkurse jis nedalyvauja. Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

Prašymas Rektoriaus vardu. Prašyme būtina nurodyti tematiką
• Diplomo ir jo priedo kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, reikia pateikti patvirtintą diplomo ir jo priedėlio vertimą į lietuvių arba anglų kalbą. Stojantieji, kurie 2021 m. apgynė magistro baigiamąjį darbą, tačiau jų diplomų įteikimas numatytas vėliau nei 2021-06-16, gali pateikti pažymą apie baigiamojo darbo įvertinimą iš institucijos, kurioje apsigynė magistro laipsnį. Tokiu atveju diplomo ir jo priedėlio kopijos pateikiamos įstojus.
• Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2021 m.)
• Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas 
Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (apie 3000-5000 žodžių). 
• Portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos)
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija
• Stojimo įmokos kvitas

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Šios įmokos nemoka asmenys turintys nustatytą 0–25 % darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su kitais dokumentais turi pateikti kopijas dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata.

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Dokumentai priimami ir informacija teikiama

El. p. doktorantura@vda.lt