Doktorantūra

Website      Blog

ArcInTexETN – tai 6 universitetų ir 3 komercinių įmonių konsorciumas. Projekto koordinatorius – Borås universitetas (Švedija). Jame dalyvauja: Vilniaus dailės akademija, Berlyno meno universitetas, Londono karališkasis menų koledžas, Eindhoveno technologijų universitetas (Olandija), Heriot-Watt universitetas (Jungtinė Karalystė). Projekte dirba 15 doktorantų. Projekto tikslas – susieti tekstilės, architektūros ir interaktyvaus dizaino tyrimus, siekiant ištirti naujas tvaresnių gyvenimo būdų formas. Doktorantai suskirstyti į tris grupes, vykdančias tyrimus trijuose lygmenyse: kūno, interjero ir architektūros. Parodoje pristatoma architektūros tyrėjų grupės veikla.

Trečiosios ArcInTex ETN kūrybinės dirbtuvės Heriot Watt universiteto Tekstilės ir dizaino mokykloje
2018 m. sausio 22-26 d.

2018 m. sausio 22-26 d. vyko paskutinis ArcInTex ETN tyrėjų grupės susitikimas prieš savarankiško darbo etapą ruošiantis doktorantūros projektų gynimams. Susitikime apibendrinta tarptautinės doktorantūros patirtis, aptarta darbo grupėse specifika, individualių tyrimų eiga, diskutuota, ką doktorantai ketina daryti baigę studijas. Dalis doktorantų norėtų tęsti tyrimus podoktorantūros studijose. Jie tikisi gauti finansavimą iš lokalių mokslo tyrimų fondų arba iš Europos komisijos. Kiti ketina sieti savo karjerą su edukacija, treti - dirbti dizaino industrijoje.

Prof. S. Thomas (Heriot Watt universitetas) pristatė pranešimą apie Akademinių tyrimų etiką. Jo manymu tyrimas turėtų labiausiai rūpėti patiems doktorantams, o akademinė aplinka, vadovai, doktorantūros konsultantai ir komitetas gali jam padėti susikurti tyrimui palankią aplinką. Kita vertus, tyrimas negali būti aktualus tik doktorantui, jis turėtų tarnauti pozityviems žmonijos pokyčiams.

Pranešėjas supažindino su tyrimo ir etikos ryšio klausimais Heriot Watt universitete. Čia pradžioje doktorantas turi susipažinti su nacionaliniais ir tarptautiniais tyrimų etikos reikalavimais. Vėliau jis renkasi vadovą, su juo aptaria temos vystymą ir metodus. Svarbu atrasti temą, kuri būtų reikalinga darniam visuomenės vystymui.

Rekomenduojama atliekant kiekybinius ir kokybinius tyrimus nustatyti, kiek pasirinkta tema aktuali visuomenei. Juos apibendrinęs doktorantas gali įrodyti temos aktualumą. Po prof. S. Thomas  pristatymo vyko diskudija kiek doktorantas yra laisvas rinkdamasis temą, kaip doktorantai gali būti įtraukiami į universitetuose vykdomus tyrimus, kiek universitetas ir vadovas gali įtakoti doktoranto tyrimų temos pasirinkimą. Doktorantų tyrimuose negali būti išnaudojami pažeidžiami žmonės – jų teises saugo Žmogaus teisių deklaracija. Atliekant tyrimus su gyvūnais, būtina laikytis Gyvūnų teisių gynimo įstatymų. Atliekant tyrimus su žmonėmis būtina laikytis etikos reikalavimų, ateities vizijos taikomosiose praktikose neturėtų peraugti į „frankeišteiniškas“ fantazijas.

HWU kiekvienas doktorantas prieš pradėdamas studijas turi pasirašyti etikos sutartį. Sutarties turinys aptariamas su doktorantūros vadovu, doktorantūros taryba ir etikos komitetu.Tyrimas pradedamas visoms šalims sutarus dėl ketinamo vykdyti tyrimo etiškumo. Tyrimų etikos klausimas įtraukiamas į doktoranto tezes. HWU Etikos komitetas veikia sistemingai visus metus. Jo iniciatyva organizuojamos paskaitos, diskusijos kiek svarbu tyrime siekti ne vien savo interesų, bet galvoti apie kitus žmones.

Pranešėjas akcentavo apklausos ir lyginamosios analizės reikšmingumą ieškant atsakymo, ar pasirinkta tyrimo tema tinkama. Apklausos gali būti atviros arba anoniminės/konfidencialios. Apklausos klausimai gali būti siunčiami elektroniškai, atliekami telefonu, organizuojami asmeniniai arba grupiniai susitikimai. Jei apklausa konfidenciali, jos respondentai negali būti viešinami. Kai kuriais atvejais, siekiant gauti tikslius ir nuoseklius duomenis, apklausiamiesiems už dalyvavimą tyrime yra mokama.

Siekiant, kad apklausiamieji būtų suinteresuoti dalyvauti apklausoje, būtina rasti formą, kaip jiems pristatyti tyrimų rezultatus. Tai gali būti vieša diskusija įmonėje, straipsnis žurnale, asmeninis pokalbis, ect. Būtina, kad apklausiamieji jaustų, kad jų dalyvavimas apklausoje yra reikšminga tyrimo dalis, suvoktų kokią naudą iš apklausos gavo tyrėjas. Jei apklausose dalyvauja vaikai iki 7 metų, būtina gauti tėvų, globėjų, mokytojų leidimus. Apklausoje gali dalyvauti vaikų psichologas. Specifinių grupių tyrimuose būtina laikytis toms grupėms taikomų specifinių reikalavimų (pvz. kaliniai). Visi tyrimai turėtų būti vykdomi prieš tai informavus apie tyrimo tikslus ir gavus tyrime dalyvaujančių asmenų (arba įgaliotų asmenų) sutikimą.

Dažnai tyrimuose naudojamas interviu metodas, kuomet apklausiamųjų tekstas yra įrašomas diktofonais. Tuomet interviu turėtų prasidėti nuo datos, vietos ir tyrime dalyvaujančio asmens įvardijimo. Scenografuotas tekstas turėtų būti aptartas ir suderintas su tyrime dalyvaujančiu asmeniu. Ypač  tai aktualu jei tekstas verčiamas į kitą kalbą.

Dažnai atliekant tyrimus, pasirašoma sutartis tarp tyrėjo ir tyrime dalyvaujančio asmens. Tokiu atveju abu turi turėti pasirašytą sutartį.

Kartais doktorantūros tezėse būna detaliai pristatoma apklausų eiga – organizavimas, dalyviai, rezultatai, grįžtamasis ryšys. Toks aprašas gali suteikti darbui papildomą vertę.

Pristatyme buvo atkreiptas dėmesys, kokie reikalavimai taikomi dirbant su neįgaliaisiais. Šiuo atveju būtina apklausą derinti su tėvais, globėjais, mokytojais arba socialiniais darbuotojais. Apklausa turėtų vykti malonioje, saugioje aplinkoje, jei neįgalusis nesupranta užduodamų klausimų, galima jam pademonstruoti videomedžiagą, kur klausimų turinys yra suvaidintas aktorių. Neįgalusis turėtų jausti norą dalyvauti tyrime.

Paskaitoje pristatyti atvejai, kai tyrimai buvo vykdomi su Australijos aborigenais, ir kaip tyrimų rezultatai buvo pristatyti kaimo bendruomenei jiems suprantama kalba.

Kartais apklausoje naudojamas „lengvos apgavystės“ metodas, kaip pavyzdžiui apklausiant Tailande dirbančias prostitutes, tyrėjas integravosi į jų bendruomenę, įgavo pasitikėjimą (Milgram experiment 1963 (atminties eksperimentai, paklusnumo tyrimai)).

Apibendrinus paskaitos ir diskusijų rezultatus buvo suformuluotos rekomendacijos, kad:

 1. Reikėtų suderinti etikos klausimus atliekame tyrime su AM;
 2. Apsibrėžti tyrimo metodus, įrankius, kurie bus pasitelkiami rezultatams gauti;
 3. Galima naudoti kiekybinį tyrimą – taip/ne;
 4. Kokybiniam  tyrimui siūloma „face to face“ arba „focus group“ interviu, arba apklausti tyrimo dalyvius raštu pagal sudarytus klausimus;
 5. Išsiaiškinti su vadovu, kas yra atviri ir uždari tyrimo klausimai;
 6. Apklausas pradėti tik pasirašius tyrimo etikos susitarimą su AM;
 7. Vengti apklausos darbų su vaikais ir neįgaliaisiais – tam reikia leidimų, specialių sutikimų.

Heriot Watt universitete yra Etikos komitetas, kuris vykdo etikos stebėseną ir svarsto etikos klausimus. Komitetas stebi, kad universiteto tyrimai neprieštarautų universiteto, nacionalinei ir tarptautinei etikos ir moralės  politikai. Dalį etikos pareiškimų patvirtina Doktorantūros komitetas, problemiškesnes svarsto Etikos komitetas.

Heriot Watt Universitetas turi protokolą ir standartus, kaip pateikti ir gauti etikos patvirtinimą, kuris yra privaloma tyrimų dalis.

Paskaitoje pabrėžta tyrimuose vykdomų apklausų svarba, pristatomi bendrieji apklausų etikos principai:

I. Tyrimas negali pažeisti etikos/moralės principų, privalo atitikti etikos standartus.

II. Būtina apsaugoti tyrimo dalyvius. Dalyviai turi būti savanoriai ir kaip galima nuosekliau informuoti apie tyrimo tikslus. Dalyviai turi teisę bet kada pasitraukti iš tyrimo. Ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamoms grupėms – vaikams, neįgaliesiems.

 1. Interviu, focus grupėse dalyviai prieš tyrimą turi buti informuoti apie tyrimo tikslus.
 2. Dalyviai turi buti supažindinti su tyrimu jiems suprantama kalba.
 3. Interviu negali buti įrašomi į diktofoną  be dalyvių sutikimo.
 4. Inreviu telefonu prilyginama „face to face“ interviu.
 5. Jei apklausiamasis yra iki 18 metų amžiaus, jo apklausoje turi dalyvauti tėvai arba globėjai.

III. Apklausos klausimai turi būti pateikti iš anksto apklausiamiesiems suprantama kalba.

IV. Apklausos stebėsena gali būti vykdoma tik įspėjus  apklausiamąjį.

V. Fotografavimas yra tyrimo įrankis, tačiau tiriamieji turi būti apie tai informuoti.

Kita paskaita vyko HWU bibliotekoje. Ją skaitė prof. J. Macintyre (Heriot Watt universitetas). Paskaitos tema – tyrimų rezultatų viešinimas ir skaida. Šiuo metu didžioji dalis tyrimų yra spausdinami knygose arba specializuotose žurnaluose. Tačiau spauda yra brangi, be to dažnai už straipsnių spausdinimą prestižiniame žurnale reikia sumokėti gan didelę sumą. Tai dar labiau padidina tyrimų rezultatų sklaidos kaštus. Straipsnių mokesčiai per paskutinius penkerius metus išaugo 250 %, o mokslo finansavimas mažėja... Todėl aktyvėja iniciatyvos skaitmeninti tyrimų medžiagą ir ją skleisti virtualiose platformose.

Suprantama, kad doktorantūros studijose iškyla klausimai, kaip atrasti tyrimams reikalingus šaltinius, o ieškant medžiagos iš santraukos ne visada įmanoma nuspręsti apie straipsnio turinį. Žinoma, norėtųsi, kad informacijos prieigos būtų nemokamos, bet tikėtis „visiško komunizmo – viskas nemokamai“ būtų naivu. Turėtų būti balansas tarp nemokamų ir mokamų informacijos šaltinių. Šiuo metu atsiranda vis daugiau atvirų prieigų, kur galima nemokamai gauti tyrimui reikalingą informaciją. Šioje situacijoje kyla klausimas dėl vizualios medžiagos: kaip apsaugoti autorystę, kaip patento įsigijimas padeda išlaikyti autorinę nuosavybę, kokia autorinių teisių gynimo asociacijų vieta šiuolaikiame virtualiame pasaulyje?

Vėliau vyko WORKSHOPAS „Research Connectivity“,kurį vedė  G. Stylios, S. Keith (Heriot Watt universitetas). Kūrybinių dirbtuvių tikslas buvo problemų sprendimo simuliaciniuose projektuose panaudoti tarpdisciplinio, interaktyvaus darbo grupėse metodus.

Sausio 23 d. (ketvirtadienį) vyko Supervisor meeting. Jame buvo aptarti visų ArcInTex ETN projekto doktorantų studijų planai. Apibendrinant susitikimą su visais doktornatais buvo pastebėta, kad per dvejus metus susiformavo jų tyrimų temos, paaiškėjo tikslai. Šiuo metu kryptingai vyksta rašymo ir eksperimentavimo darbai. Doktorantai subrendo, sustiprėjo nuolatiniu mobilumu, žinių mainais, komandinio darbo metodų taikymu grindžiamoje doktorantūroje. Buvo pristatyti du nauji ArcInTex ETN nariai, kurie studijuos Heriot Watt universitete.

Planuojamas galutinis projekto dalyvių susitikimas Boras universitete 2018 m. gruodžio mėnesį. Jo metu numatoma apibendrinti doktorantūros rezultatus, pristatyti ArcInTex ETN leidinį. Bus surengta diskusija, paroda ir doktorantų prisistatymai. Renginyje dalyvaus ArcInTex tinklo nariai, kuriuos numatoma įtraukti į ArcInTeX ETN aptarimą ir vertinimą.

sausio 24 d. (trečiadienis)

Ekskursija į MYT Tekstilės fabriką veikiantį nuo XIX a. pabaigos. Jame gaminami ypatingai aukštos kokybės nėriniai. Fabriko technologijas ir produkcijas pristatanti produkto vystymo skyriaus vadovė pasakojo, kad gimus anūkui, princas Čarlzas užsakė fabrikui dovaną – merserizuotos medvilnės vaikišką užtiesalą.

sausio 25 d. (ketvirtadienis )

Dalyvauta viešoje paskaitoje HWU. Sėkmės istorijas, karjeros atvejus prisistatė buvę studentai: Lui Witon dizainerė  Alice Lemaire ir tekstilės dizainerė Johanna Fleming, dirbanti laisvai samdoma dizainere. Pastaroji papasakojo kaip kūrė savo stilių.

Dalyvauta prof. T. Weir, C. Brock paskaitoje „The Fabric of the Research Enviroment, Weaving the strands of funding, outcomes, quality and assessment of research“ apie EU struktūrinių fondų finansavimą ir atsiskaitymus. Joje analizuota kaip rasyti paraiškas, kaip suprasti projektų rašymo esmę ir suvokti, kas yra akcentuotina. Paskaitos tikslas – ugdyti supratimą, kaip formuojama tyrimų finansavimo politika, kaip rašyti ir teikti paraiškas, kaip suvokti projektų ir programų priotritetus, kaip pateikti duomenis, formuluoti rezultatus, atsiskaityti. Aiškinama, kokiais kriterijais vadovaujamasi vertinant  EU komisijos finansuojamus projektus.

Sausio 26 d. (penktadienis) kelionė į Edinburgo muziejus ir galerijas. Aplankytas „Suite of Three Tapestries“ paroda Dovecot Tapestru Studio, Edinburgo Meno centras, kur vyko paroda „Songs of Winter“ (Pauline Burbidge ir Charles Poulsen piešiniai, objektai, skiautiniai), „A Fine Line“ (Lizzie Farey, Angie Lewin, Frances Priest, Bronwen Sleigh grafika, architektūros brėžiniai, keramika, objektai)   ir Fruitmarket galerija, kur vyko Jacqueline Donachie paroda „Right Here Among Them“. Jacqueline Donachie gimė 1969 m. , 1980 m. baigė Glasgow School of Arts vizualiosios ir medžiagiškosios kultūros doktorantūrą. Instaliacijoje demonstruojama erdvinių objektų serija, kurie skatina interaktyvius veiksmus, kas keičia instaliacijos prasmes. Eksponuojami objektai ir socialinės akcijos parodos metu klausia apie menininkės/o sukurtų darbų „tinkamumą, naudingumą, prieinamumą, svarumą, pagrįstumą“. Paroda naudojama kaip platforma jaunimo diskusijoms apie žinių prieinamumą , politinio, socialinio, kultūrinio konteksto bendrumą.Parodoje naudoti industrinėje aplinkoje ir buityje egzistuonatys daiktai – aliuminio vamzdžiai, kiniški popieriniai šviestuvai, siūlų atraižos, iš popieriaus pagamintos grandinės, kurie menininkės kūryboje įgyja metaforines prasmes. Taip pat eksponuojamas video filmas „Seserys“ demonstruojantis dviejų asmenų  neverbalinės komunikacijos dialogus ir jų rašką erdvėje. Atsitiktiniai arba suderinti, natūralūs arba priverstiniai judesiai kuria kūnų ir semiotinę ženklų kalbą. Prisilietimai ir komunikaciją išreiškiantys judesiai demonstruoja individų kuriamas asmenines ir bendruomenines teritorijas, intymumą, atstumą, pažeidžiamumą. Vizualiomis priemonėmis diskutuojama apie asmeninę ir kolektyvinę erdvę, klausiama, kokios formalios, tikslingos, kolektyvinės  pastangos formuoja bendruomenes ir jų teritorijas, kada jos pasiteisina, o kada tampa prievarta? Kas mus jungia, o kas mus atskiria? Kaip asmeninių ir kolektyvinių teritorijų jungtys keičia fizinį pasaulį?(facebook fruitmarketgallery).

Trečioji ArcIntex ETN Vasaros stovykla Eindhoveno Technologijų universitete
2017 m. liepos 7-14 d.

Vienas iš pagrindinių vasaros stovyklos tikslų – sukonstruoti doktorantų karjeros vystymo planą. Pirmą stovyklos dieną prezentacijas apie karjeros planų kūrimą pristatė Lucid Bar. Vėliau vyko diskusijos apie karjeros vystymą su Marina Toeters, Koen van Os, Stephan Wensveen, Oscar Tomico. Programą tęsė Pauline van Dongen kuruojamos kūrybinės dirbtuvės "Materijos estetika".

Antrą dieną vyko diskusija "Beyond Fashion – Towards New Narratives on Being, Seeing, Doing and Thinking". Ją moderavo Femke de Vries ir Hanka van der Voet, dalyvavo ArtEZ magistrai. Liepos 9 d. doktorantai vyko į Rotterdam architektūros apžvalgos turą. Jį vedė architektūros ekspertas Bart Hengeveld.

Liepos 10 d. doktorantai ir jų vadovai susitiko darbo grupėse (Workpackages 2, 3, 4) aptarti ir įvertinti pavasario semestro rezultatus. 

Antrųjų doktorantūros metų tikslas – toliau vystyti savo tyrimus ArcInTex ETN projekto tyrimų koncepcijos ribose. Apibendrinti individualius ir kolektyvinius tyrimus ir praktinės veiklos metodus; akcentuoti tyrimų naujumą ir rezultatų poveikį aplinkai; numatyti savo profesinės veikos perspektyvas po doktorantūros studijų, sudaryti profesinės karjeros vystymo strategiją.

Vilniaus dailės akademijos doktorantės Sara Lundberg ir Justė Pečiulytė priklauso ArcInTex ETN 3-ai tyrimų darbinei grupei (3 workpackage). Jos tyrimų laukas – tekstilės tyrimų metodai atsakingame ir prisitaikančiame interjero dizaine – interjero skalė. Susitikime buvo apibendrinta, kad doktorantai sistemiškai rašo tiriamuosius darbus, dalyvauja konferencijose, teikia straipsnius publikavimui tyrimų žurnaluose, dalyvauja parodose, susitinka su visuomene viešindami savo tyrimus.

Ana Pineiro toliau vysto temą – kinetinė tekstilė, dinamika kaip ekspresijos elementas. Atliekami medžiagų eksperimentai, tyrinėjama kaip medžiagų paviršiai ir struktūros reaguoja į kintančią aplinką, kokiais parametrais ši savybė įtakoja medžiagų dinamiką, ir kaip šios savybės gali būti naudojamos interjere, rašomas tiriamasis darbas.

Svenja Keune tema – aktyvios ir atsakingos medžiagos, jų panaudojimas bei taikymas šiuolaikiniame interjere. Doktorantė dalyvavo konferencijose Barselonoje ir Roterdame, pateikė savo straipsnius konferencijų leidiniams, ketina atvykti į Nidos meno rezidenciją atlikti technologinius eksperimentus. Šiais metais Svenja turės apsiginti licenciato kvalifikaciją Borås universitete.

Sara Lundberg tyrinėja žmogaus kūno ir audinio santykį, ieško naujų kūno ir tekstilės jungties formų. Doktorantė dalyvavo Vilniaus dizaino savaitėje, VDA Mano celių parodoje. Pristatė savo tyrimus Boras universiteto organizuotoje konferencijoje.

Justė Pečiulytė tyrinėja tekstilės-atmosferos-interjero santykį, tyrinėja medžiagų morfologiją, kuria mobilius interjero tyrimo modelius. Pavasario semestre doktorantė rengė parodas, diskusijas, kūrybines dirbtuves. Doktorantė profesinę praktiką planuoja atlikti Vilniuje, bendradarbiaudama su AB Audėjas ir Fizikos mokslų ir technologijų centru.

Ramyah Gowrishankar gilina tyrimus analizuodama tekstilės interaktyvumą, kuria prototipus, aptaria su gamybos įmonėmis jos kuriamų produktų realizavimo galimybes.

Doktorantės analizavo artėjančios tiriamosios praktikos (secondment) tikslus ir formas. Buvo diskutuojama, kaip pasiekti, kad artėjanti praktika išties padėtų vykdomiems tyrimams. Aptartos galimos tiriamosios dalies rašymo formos. Doktorantai išsakė pageidavimą dažniau kartu su doktorantūros vadovais ir platesnėse tyrėjų grupėse aptarti savo dizaino projektus. Taip pat doktorantai pateikė kritines pastabas dėl ArcInTex doktorantūros eigos ir numatė paruošti savo pasiūlymų paketą, kaip būtų galima tobulinti ArcInTex ETN modelį.

Tarptautinė ArcInTex ETN doktorantūra susidūrė su eile iššūkių ir analizuotinų situacijų. Iškilo klausimai, kaip suderinti Institucijų, kurios priėmė doktorantus (University of Borås (Švedija, pagrindinis koordinatorius), Heriot-Wattt University (Jungtinė Karalystė), Royal College of Art (Jungtinė Karalystė), Technische Universiteit Eindhoven (Nyderlandai), Universität der Künste Berlin (Vokietija), Vilnius dailės akademija (Lietuva)) ir ArcInTex projekte iškeltus siekius. Kaip derinti individualius ir grupinius tyrimus? Kaip suderinti mobilią, nuolatiniu judėjimu iš vienos institucijos į kitą grįstą studijų modelį su sėsliomis gilinamosiomis studijomis vienoje vietoje (kas dažnai taikoma doktorantūros studijose)? Kaip derinti nuoseklų tyrimų modelį su lygiagrečiu, kuris grįstas nuolatiniu dalyvavimu trumpalaikiuose kursuose ir kūrybinėse dirbtuvėse, kas reikalauja nuolatinio kūrybinio rezultato? Kaip sustyguoti kolektyvinį darbą tarpdisciplinėje tarptautinėje skirtingas amžiaus ir profesines patirtis turinčioje doktorantų grupėje? Kokias asmenines ir specialiąsias kompetencijas svarbiausia ugdyti? Kaip derinti konsultacijas su tyrimų vadovu, doktorantūros studijų komitetu, tyrimų aptarimais darbo grupėse ir visų ArcInTex tyrėjų diskusijas? Doktorantai pastebėjo, kad trūksta diskusijų apie tyrimų teoriją, metodus, praktikas. Numatyta sudaryti apklausų klausimynus apie ArcInTex doktorantūros patirtis. Į klausimus turėtų atsakyti studentai ir doktorantūros studijų vadovai.

Kūrybinių dirbtuvių "Making everyday future" vadovė - Lenneke and Nicola pristatė vasaros stovyklos dirbtuvių idėją - ateities tyrimai apjungs dizainerių, antropologų, sociologų, politikų, ekonomistų, architektų ir kt. žinias ir patyrimą. Šiuolaikinio  gyvenimo transformacijos skatina pergalvoti ateities tyrimų ribas ir formas. Vasaros stovyklos kūrybinės dirbtuvės dizaineriai, mokslininkai ir technologai diskutavo apie ateities gyvenimo vizijas ir perspektyvinį dizainą.

Ron Wakkary pristatė tarpdisciplininę virtualią platformą kur įvairių profesijų žmonės diskutuoja apie ateitį ir vizijų realizavimo būdus. Ron Wakkary paskaita - Designing to know – demonstravo metodologijas ir pavyzdžius, kaip galima suprasti ir keisti pasaulį per daiktus, kuriuos projektuoji, kaip daiktai egzistuoja  laike ir erdvėje, kaip daiktų raida siejasi su mokslo, technologijų, socialinio konteksto pokyčiais. Dizainas skatina mąstyti ir kurti, suteikia galimybę pažinti pasaulį per kūrybą. Visi esame savo gyvenimo dizaineriai, gal tik ne visi tai įsivardijame... Interaktyvumas yra dizaino objektų veikimo erdvėje ir santykyje su žmogumi sąlyga. Kūrybinių dirbtuvių metu grupės buvo skatinamos kurti interaktyvumą imituojančius spekuliatyvius dizaino modelius.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo pasiūlytas tarpdisciplininio eksperimentinio bendradarbiavimo modelis. Atitinkamai pagal tyrimų temas ArcInTex doktorantai ir mokslininkai buvo sugrupuoti po du. Tris dienas vykusių dirbtuvių metu poros turėjo sukurti ir konkursui pateikti ateities dizaino idėjas. Speciali komisija atrinko tris projektus, kurie bus toliau vystomi bendradarbiaujant su technologais iki geros kokybės prototipų ir pristatomi Olandų dizaino savaitėje šių metų spalio mėnesį.

Kūrybinėse dirbtuvėse buvo skatinama sujungti inovatyvias idėjas, reflektuojančias ateities poreikių vizijas, eksperimentuoti su medžiagomis, permąstyti tradicines ir šiuolaikines technologijas, neatmesti futuristinių meno vizijų.

ArcInTex atstovas TUE Oscar Tomico skatino studentus kurti ateities dizaino prototipus naudojant kūną, kaip interakcijos priemonę, fiksuoti kūrybos procesą, medžiaginius ir interakcijų eksperimentus. Video ir fotografijos gali būti įvairios – šmaikščios, nuoseklios... bet informatyvios ir sudominančios. Kūnas yra ne tik materialių dalių-organų sistema, bet penki aplinkos tyrimo būdai per jauseną – lytėjimą, skonį, regą, klausą, kvapą. Skatinama dirbtinai negalvoti apie ateitį, o atsispirti nuo esamos kasdienybės problemų, kurios skatina šių problemų sprendimų vystymą ir įtakoja pokyčius.

Olandų dizaino savaitei buvo atrinkti Daniel Suárez, Iva Rešetar, Marina Castan Cabrero projektai. Daugiausiai žiuri balsų gavęs Daniel Suárez pateikė idėją, kad daiktai gali stebėti kitus daiktus. Skaitmeninės pažangos dėka objektai internete tampa trimačiais ir egzistuojančiais laike. Jie tampa savo paties pokyčių tyrėjais. Jie optimizuoja savo formas prisitaikydami prie vartojimo poreikių ir automatiškai diegia pokyčius kitai virtualių objektų kartai...Internetu sklindantys virusai fabrikuoja kodus, keičia daiktų formas. Dėl netikėtų gedimų atsiradę virtualūs virusai mutuoja priklausomai nuo to, kaip jie yra pastebimi kitų aplink esančių objektų... Tačiau greitai visi objektai gali tapti unikalūs ir vienas kitam nematomi... Naudojant dabartyje esančius daiktus kuriama spekuliatyvinė „non human“ ateitis, leidžianti mums generuoti naujus klausimus, atrasti netikėtas situacijas, atpažinti naujas dizaino erdves.

Vasaros praktikos kūrybinių dirbtuvių metu doktorantai pristatė savo individualių ir grupinių tyrimų ir praktinių veiklų progresą, tobulino karjeros vystymo planą, aptarė kursų Heriot-Wattt University 2018 metų sausį perspektyvą.

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

ArcInTex ETN doktorantų paroda „Speculate, Collaboration, Define. Textile thinkink for future ways of living“ Boras universitete, Tekstilės muziejuje.
2017 m. kovo 23 - gegužės 15 d.

Parodoje užduodamas klausimas, koks galėtų būti ateities dizainas? Ekspozicijos erdvėse demonstruojamas dizaino tyrimas procese, pateikiamos spekuliatyvūs ateities dizaino sprendimai, diskutuojama kaip dizaino pagrindu, stiprinant dizaino svarbą, galima kurti tvaraus ateities dizaino perspektyvą.

Spekuliatyvumas

Vienas pristatomų projektų AHTI – spekuliatyvus IV-os tyrėjų grupės darbas – filmas apie pirmą, gimusį kosmose žmogų vardu AHTI. Istorija veda į 2076 metus, kuomet žemės gyventojai, tikėtina, susidurs su gėlo vandens trūkumo problema. AHTI renka ledą iš asteroidų ir teikia jį artimiausioms kosminėms stotims. AHTI visą laiką dėvi tą patį rūbą, kuris yra - tarsi antroji oda. Ši antroji oda turi įvairias savybes, kurios AHTI apsaugo nuo galaktinėse platybėse glūdinčių pavojų ir padeda išgyventi. Oda leidžia judėti įvairiais paviršiais, levituoti, komunikuoti, kaupti energiją...

IV grupę sudaro:

Vidmina Stasiulytė – University of Boras, Sweden
Troy Nachtigall – Eindhoven University of Technology, Eindhoven
Angellla Mackey – Philips ElectronicsNetherlands B. V. and Eindhoven University of Technology, Eindhoven

Bendradarbiavimas

Antrasis parodoje pristatomas projektas - WOLPERTINGER, kurtas II tyrėjų grupės. Kas yra WOLPERTINGER? Tai hibridinis gyvūnas, kuris savyje apjungia ir taplina skirtingas įvairių gyvūnų dalis. Šios dalys gyvūne atrodo keistai, bet funkcionuoja kaip vienalytis organizmas. Šis gyvis tarsi skirtingų žmonių bendradarbiavimo viename tyrimų lauke metafora. Tokiu būdu tyrėjai dalinasi savo patirtimis dirbti kartu vienoje tyrimų grupėje kuriant dizainą bendradarbiavimo, skirtingų žinių mainų metodu. Ši grupė praleido tris mėnesius Lietuvoje – Nidos meno kolonijoje ir VDA Vilniaus fakultete. Tyrimų praktikos metu jie visi kartu ir kiekvienas individualiai ieškojo naujų tvaraus gyvenimo formų. Parodoje buvo rodoma serija video darbų, demonstruojančių įvairias profesinio bendradarbiavimo formas ir metodus.

II tyrėjų grupę sudaro:

Daniel Suares – The Berlin University of Arts and Design, Berlin
Iva Resetar – The Berlin University of Arts and Design, Berlin
Marina Castan Cabrerro – Royal College of Arts, London
Bastian Beyer – Royal College of Arts, London
Jyoti Kapur – University of Boras, Sweden

Apibrėžti

III tyrėjų grupė parodoje pristato filmą „Kas yra interjeras?“, kuriame į interjerą žvelgiama kaip į „gyvą“ peizažą. Tyrėjų grupės eksperimentinėje interpretacijoje interjeras - besikeičiantis paradoksalios erdvės vaizdas, kuriame  lingvistiniu būdu formuojamas pasakojimas,  inspiruojantis naujus interjero savokos apibrėžimus. Ant grindų plokštumos projektuojami besikeičiantys vaizdai kuria dinamišką nuotaiką, skatina pergalvoti interjero sampratą – nuo statiškos, apibrėžtos erdvės iki kintančios, begalinės.

III tyrėjų grupę sudaro:

Ana Pineyro – Royal College of Arts, London
Svenja Keune – Svensson AB, Kinna, Sweden
Sara Lundberg – Vilnius Academy of Arts, Vilnius
Justė Pečiulytė - Vilnius Academy of Arts, Vilnius
Ramyah Gowrishankar – Berlin University of Arts, Berlin

Taip pat parodoje pristatomos trys individualiai kurtos dizaino instaliacijos.

Vidminos Stasiulytės „Speculate – Sound“, demonstruoja garsus kuriantį ir skleidžiantį kūną. Kartu su kolege doktorante Linnea Bagander jos tyrinėja kūno, judesio ir garso ryšius.

Svenja Keune projektas „Collaborate – Farming textiles“ - tai jos doktorantūros tyrimų su sėklomis ir augalais iliustracija. Augalai ir sėklos pateikiami kaip aktyvi ir dinamiška medžiaga, kurianti naujus gyvo, augančio interjero vaizdinius. Ji siūlo naują santykį su žaliąja, augančia gamta interjere.

Jyoti Kapur pristatytas projektas „Define - Smell“ analizuoja kaip kvapas gali įtakoti ir apibrėžti architektūros erdvę , kaip  jis tapęs dizaino pagrindu keičia požiūrį į erdvę ir jos projektavimą. Parodoje eksponuojama tekstilės medžiagos impregnuotos kvapais, jas liečiant su jomis taktiliškai komunikuojant, erdvė dinamiškai kinta praturtėdama skirtingais kvapais.

ArcInTex ETN doktorantų paroda buvo pristatyta tarptautinės ArcInTex konferencijos kontekste.

Balandžio 6-8 d. vykusi ArcInTex  konferencija „Kūnas ir erdvė: tarpdisciplininiai dialogai“ sukvietė tinklo narius profesinei diskusijai. Konferencijoje pranešimus skaitė:

Felecia Davis – Pensilvanijos valstijos universitetas. Pranešimas „Minkštoji architektūra“

Berit Greinke – Berlyno menų universitetas. Pranešimas „Menininkų ir drabužių technologų bendradarbiavimai kuriant inovacijas“

Linnea Bagander, Boras Tekstilės mokyklos PHD studentė. Pranešimas „Judantus kūnas. Kūno judėjimo raiška tyrinėjama santykyje su „išorinėmis“ medžiagomis“.

Anne Louise Bang, Koldingo Dizaino mokykla, Danija. Pranešimas „Kūno drabužiai kasdienybėje“ 

Rikka Talman,  Boras Tekstilės mokyklos PHD studentė. Pranešimas „Dinaminiai tekstilės pokyčiai“

Sarah Kettley, Notingemo Trento universitetas, Notingemas, Didžioji Britanija. Pranešimas „Elektrinis korsetas – istorinio konteksto tyrimai lėtos mados strategijose“

Marjan Kooroshnia, Boras Tekstilės mokykla. Pranešimas „Tekstilės dizainas naudojant termochrominius dažus“

Rikka Townsend,  AALTO Universiteto PHD studentė. Pranešimas „Pojūčių kūrimas per išmanias sensorines medžiagas“

Prof. Cheryl Akner Kolerand, Konstfack, Stockholmas, Švedija kartu su Annika Goran ir Asa Ostrom, Kulinarijos meno ir maisto mokslo programa, Campus Grythyttan, Orebro universitetas. Pranešimas „Haptica – kaip lytėjimo potyris įtakoja geštalto procesą“

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Projekto darbo grupės Nr. 2 doktorantų komandiruotė
Vilniaus dailės akademijoje rugpjūčio 22 d. - gruodžio 3 d.

Programa

2016 m. rugpjūčio 22-28 doktorantai - Iva Resetar, Daniel Suárez, Marina Castan Cabrero, Jyoti Kapur, Bastian Beyer - dalyvavo Nidos doktorantų mokyklos kursuose "CO-ACTION: Artists’ Placements in Non-Arts Organisations". Nuo spalio 1 d. savo darbą doktorantai tęsė Nidos meno kolonijos rezidencijose.

Rezidencijų metu doktorantams seminarus vedė: doc. Stephen M. Garrett, prof. Henrik Andersen, doc. dr.  Daniel Köhler.

Doktorantų susitikimas su šios projekto darbo grupės vadovu prof. dr. Norbert Palz (Berlin University of the Arts).

Įspūdžiai iš ArcIntex ETN London Summer School
Royal College of Art Kensington Campus, liepos 15-22 d.d. 2016

Liepos mėnesį Londono menų koledže (Londone Royal College of Art) vyko ArcIntex ETN (European training network) doktorantų, jų vadovų ir koordinatorių susitikimas-konferencija, kurioje buvo apibendrinti pirmų metų Europos komisijos Marie Skladowska-Ciuri tyrėjų fondo finansuojamos tarptautinės doktorantūros rezultatai. ArcIntex ETN tikslas – ieškoti ir siūlyti naujus dizaino kūrimo metodus, kuriuose apjungiami šiuolaikinio mokslo atradimai ir technologinės inovacijos. Mokslo ir technologijų sinergija turėtų tarnauti tvaraus dizaino siekių ir humanistinių vertybinių nuostatų įgyvendinimui. Projektinės tarptautinės doktorantūros ArcInTex uždavinys – naujos tvarios gyvenimo aplinkos kūrimas, apjungiant architektūrą, tekstilę, mados, produkto ir interaktyvų dizainą. Ši doktorantūra siekia atrasti naujas mokymo ir mokymosi programas, metodus ir technikas, kurie sudarytų prielaidas projektuoti atsakingą ir prisitaikančią aplinką, harmoningai apjungiančią žmogų ir jį supančią erdvę (interjerą, pastatus, urbanistinę ir socialinę aplinką).

Pirmų metų tikslas – kiekvienam doktorantui atrasti ir apsibrėžti savo tyrimų lauką, temą, tikslą, uždavinius ir siekinius ArcInTex ETN projekto tyrimų koncepcijos ribose. Numatyti individualius ir kolektyvinius tyrimų ir praktinės veiklos metodus; identifikuoti savo tyrimų naujumą ir rezultatų poveikį aplinkai; numatyti savo profesinės veikos perspektyvas po doktorantūros studijų.

Vilniaus dailės akademijos doktorantės Sara Lumberg ir Justė Pečiulytė priklauso ArcInTex ETN 3-ai tyrimų darbinei grupei (3 workpackage), kurios tyrimų laukas – Tekstilės tyrimų metodai atsakingame ir prisitaikančiame interjero dizaine – interjero skalė.

Pirmą konferencijos dieną vyko individualūs vadovų ir studentų susitikimai (kiekvienas doktorantas turi po tris vadovus iš skirtingų universitetų). Vėliau vyko vadovų ir darbinių grupių (workpackage) susitikimai. Aptariama doktorantūros plane numatyta tiriamoji praktika Boro universitete Švedijoje, diskutuojama apie kolektyvinio darbo metodus, apibendrinti bendrų grupės tyrimų ir veiklos rezultatai.

Pirmoji grupės kolektyvinio darbo praktika vyko Vilniaus dailės akademijoje 2015 m. spalį ArcInTex tinklo konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių metu. Kitose kūrybinėse dirbtuvėse Boro universitete buvo analizuojami mastelio ir erdvės klausimai. Berlyno menų universitete vykusiose dirbtuvėse vyko eksperimentinė praktika, dirbama su inovatyviomis, specifinėmis tekstilės medžiagomis, taip pat vyko bendrai sukurto darbo – erdvinės kompozicijos instaliavimas. Darbas grupėje paskatino atrasti savo poziciją grupėje, akcentuojant profesinę patirtį ir asmenines savybes; gebėti derinti individualias idėjas su grupės projektais, numatyti darbo metodus, analizuoti ir įvertinti kontekstą, numatyti rezultatų sklaidos ir pritaikymo perspektyvas. Paskutinis grupės susitikimas vyko Eindhoven technologijų universitete. Susitikimo metu darbinės grupės dalyvės apsibrėžė individualias funkcijas grupiniuose projektuose. Kiekviena įsivardino savo stiprybes ir silpnybes. Visos doktorantės tapo įvardintomis tyrimų ir paieškų „agentėmis“. Paieškų laukai  – atmosfera, kūnas, drabužiai, medžiagos, interaktyvumas, tvarumas. Ramyah Gowrishankar – artimo kūnui interaktyvumo agentė; Svenja Keune – tvarios gyvenamosios aplinkos tyrimo  agentė; Justė Pečiulytė – atmosferos savybių tyrimo agentė; Ana Pineiro – dinamiškų tekstilės medžiagų tyrimų agentė; Sara Lumberg – naujų formų kūrimo, pasitelkiant kūno ir medžiagų sinergiją, agentė.  

Buvo aptarti darbo grupėje privalumai ir trūkumai, pastebėta, kad labiausiai pasiteisina individualaus ir grupinio darbo kaita. Grupėje generuojamos naujos idėjos, vyksta diskusijos, ne visi planai įgyvendinami, bet problemų aptarimas vysto kritinį mąstymą, skatina kūrybiškumą. Po kolektyvinių diskusijų ir grupinių projektų sklandžiau, kokybiškiau vyksta individualios studijos. Kadangi vienas iš akcentuojamų doktorantūros uždavinių – numatyti profesinės veiklos perspektyvas, ArcInTex ETN vadovai provokavo klausimus, ar doktorantės neketina ir po studijų tęsti koloboratyvinius projektus, išnaudojant individualias ir profesines stiprybes. Grupės doktorantėms buvo pasiūlyta tyrinėti ir aprašyti darbo grupėje metodikas ir rezultatus. Tyrinėti, kaip vyksta veiklų pasiskirstymas grupėje, palyginti, kaip kolektyvinio darbo rezultatai reflektuojami iš individualių tyrimų perspektyvos. Galimas rolių kolektyviniame darbe pasikeitimas, kas skatina dinamišką mąstymą ir atvirumą pokyčiams. Skatinama numatyti ne tik savo veiklos poziciją grupės projektuose, bet analizuoti grupės tyrimus kitų dizaino tyrimų kontekste.

Taip pat buvo aptartos grupinio darbo tiriamosiose dirbtuvėse rugsėjo-gruodžio mėnesiais Boro universitete perspektyvos, doktorantų ir vadovų susitikimas ir praktikos eigos ir siekinių aptarimas Boro universitete spalio mėn. pradžioje. Taip pat buvo aptartas planas surengti tyrimų ir kūrybinės veiklos rezultatų parodą Boro universiteto Textile muziejuje. Doktorantai buvo paskatinti ieškoti inovatyvių savo tyrimų pristatymo parodoje formų.

Bendroje doktorantų ir vadovų diskusijoje numatyta ArcInTex ETN eigą aprašyti kaip galimą tarptautinių studijų modelį.

Tą pačią dieną įvykęs Supervisory Board susirinkimas aptarė ArcInTex ETN eigą ir problemas. RCA prof. Clare Johnston, informavo kad per London summer school metu numatomi kursai ir kūrybinės dirbtuvės doktorantams, susitikimai su biznio partneriais, projektų rašymo pratybos tikslu gauti EK finansavimą tyrimams. VDA atstovė prof. E.G. Bogdanienė pristatė 2017 m. sausio-vasario mėm. VDA organizuojamus einamuosius mokymus ArcInTex ETN doktorantams ”Embodied textile interaction design“. Šis kursas turėtų analizuoti interaktyvias tekstilės savybes ir jų įtaką drabužių ir aplinkos dizainui.

Agneta Nordlung Andersson WP1 koordinatorė pristatė lapkričio mėnesį nymatomą EK ekspertų auditą, kurio metu numatomi doktorantų tyrimų eigos pristatymai, susitikimai su doktorantūros vadovais ir studijų koordinatoriais. Doktorantūros auditas numatomas lapkričio 21-22 dienomis Boro universitete. Taip pat numatyta 2017 m. pavasarį surengti ArcInTex ETN doktorantų parodą Textile muziejuje Boro universitete.

Vėliau konferencijos dalyviams buvo skaitomos paskaitos, vyko diskusijos.

William McLean pranešime „Air Structure“ buvo analizuojama kaip molekulinės oro struktūros principai ir  vaizdiniai gali būti naudojami šiuolaikinėje architektūroje (pav.).

Carmen Hijosa paskaitoje „Pinatex“ pristatė savo patentuotą atradimą – ananasų lapų pluoštinę neaustinę medžiagą, kuri šiuo metu pradėta diegti masinėje gamyboje. Pinatex medžiagos nuo 2015 metų pradėtos naudoti baldų ir mašinų sėdynių apmušalams, batų ir galanterijos gamyboje. Tai ekologiška, gamtoje greitai yranti medžiaga, užtikrinanti uždarą šiuolaikinio dizaino koncepcijos - gamybos be atliekų ratą.

Veronica Kapsali paskaitoje „Smart Materials“ daug dėmesio skyrė Biomimetic dizainui, akcentavo ryšį tarp biologijos fenomeno ir dizaino problemų. Gamtos mokslų tyrinėjimai, darbas tarpsritinėje komandoje su mokslininkais kuria prielaidas naujoms dizaino idėjoms. Biomimetic dizaino principai – maksimalus esamų resursų panaudojimas, optimalus energetinių resursų panaudojimas, multifunkcionalumas, siekis gamybos atliekas išnaudoti kaip naujus resursus, lokalizuoti gamybą ir jos pritaikomumą. Apjungus tekstilę, robotiką ir biomimetiką, kuriami 4D gaminių prototipai. Šie objektai yra autonomiški, save reguliuojantys, save atkartojantys, jautriai reaguojantys į aplinkos poveikį, atsistatantys. Iš gamtos paimto pavyzdžio – eglės konkorežio, kuris drėgnoje aplinkoje „išsiskleidžia“ principas naudojamas šiuolaikinėje architektūroje.

Kitą dieną vyko individualūs doktorantų prisistatymai.

Iva Resetar – nagrinėja klimato atšilimo, architektūros ir erdvės homogenizavimo klausimus. Doktorantė eksperimentuoja su skysčių fiziniais pavidalais agregatinėse skysčių būsenose, jų struktūrose ieško inspiracijų architektūros objektų projektavimui.

Dniel Suarez analizuoja pridedamuosius tekstilės paviršius, mikro pluoštus, robotikos panaudojimą tekstilės pluoštų gamyboje, šiuolaikinės tekstilės panaudojimo kosminiuose tyrimuose perspektyvas.

Marina Kastan analizuoja tekstilės, kūno, erdvės ir laiko santykį. Akcentuojamas procesualumas, ieškomos naujos dizaino kūrimo metodologijos.

Yyoti Kapur nagrinėja kvapų fenomeną erdvėse. Kaip kvapas prisideda prie erdvės formavimo, koks yra kvapas - nematomas, negirdimas, neapčiuopiamas, dinamiškas, statiškas... Kaip aplinka įtakoja kvapą, jo intensyvumą ir sklaidą?

Bastian Beyer analizuoja tekstilės struktūras ir medžiagas architektūroje. Jis atskleidžia medžiagos „demokratizavimo“ perspektyvą, tyrinėja mutuojančias, besitransformuojančias, „augančias“ medžiagas.

Ana Pineiro tyrimų tema – kinetinė tekstilė, dinamika kaip ekspresijos elementas. Kaip medžiagų paviršiai ir struktūros reaguoja į kintančią aplinką, kokiais parametrais ši savybė įtakoja medžiagų dinamiką, ir kaip šios savybės gali būti naudojamas tvarioje ir prisitaikančioje tekstilėje. Doktorantė eksperimentuoja su elektroaktyviais polimerais, elastingomis medžiagomis, ieško metodų kaip išnaudoti elastingumo savybę dinamiškų paviršių kūrime. Doktorantė tyrinėja medžiagų lankstumą, dinamiškumą, elektros krūviui laidžias medžiagas. Vienas paskutinių doktorantės bandymų – nylonmonofilamentinio siūlo spiralinio sukimosi dinamika veikiant šilumos efektui.

Svenja Keune tema – aktyvios ir atsakingos medžiagiagos, jų panaudojimas bei taikymas šiuolaikiniame interjere. Doktorantė tyrinėja augalų interaktyvumą, biomimetiką, skatina permąstyti vieningą žmogaus ir gamtos ciklą. Doktorantė eksperimentuoja su „augančia“ tekstile, integruoja augalų sėklas į tekstilės medžiagas ir pluoštus, stebi jų transformacijas veikiant temperatūrai, drėgmei, kitiems atmosferos veiksniams, ieško eksperimentinių patirčių panaudojimo tvariame dizaine galimybių.

Sara Lumberg tyrinėja žmgaus kūno ir audinio santykį, ieško naujų kūno ir tekstilės jungties formų. Doktorantė metodiškai analizuoja formos ir spalvų teoriją, teorines žinias taiko praktiniuose eksperimentuose – erdvės, kūno, pagalbinių objektų, leidžiančių keisti žmogaus kūno formas ir tekstilės jungtyje. Fotosesijų metu užfiksuotuose vaizduose žmogaus kūnas tampa neatpažįstamas, tai tari kūno tipografijos žemėlapiai. Neutrali „balto kūbo“ erdvė atriboja kūną-objektą nuo socialinio konteksto, siekiama suvokti kūno-formos-erdvės esmę.

Justė Peiulytė tyrinėja tekstilės-atmosferos-interjero santykį, medžiagų ekspresiją interjere. Doktorantė siekia atrasti naujus interjero kūrimo metodus, kur interjeras analizuojamas kaip gyvas, kintantis peizažas. Keliamos hipotezės, ar tekstilės medžiagos ir pluoštai gali įtakoti, sąlygoti naujų interjerų kūrimo koncepcijas. Kaip naujos metodikos galėtų būti taikomos tvarios, atsakingos architektūros (akcentuojant interjerą) kūrime?

Ramyah Gowrishankar tyrinėja tekstilės interaktyvumą. Kaip tekstilės medžiagų struktūros, jų interaktyvumas įtakoja formų transformacjas? Doktorantė analizuoja formų pokyčius, atsirandančius veikiant tekstilės medžiagas mechaniškai ir dėka e-tekstilės.

Marion Bartin tyrinėja graphene (grafito darinys) poveikį tekstilės pluoštams, renka mokslinius šaltinius, kuriuose apibendrinti iki šių dienš atlikti tyrimai šioje srityje. Doktorantės siekinys atrasti inovatyvią, elektros srovei laidžią tekstilės medžiagą ir pasiūlyti jos taikymo perspektyvas.

Angela Mackey pristatė inovatyvių medžiagų drabužiams seriją, dekoruotą „judančių“ raštais. Tokie raštai gaunami į audinį integruojant programuojamus mini LED lempučių tinklus.

Mila Svechtarova tyrinėja savireguliacijos, pluoštų atminties klausimus tekstilėsje.

Vidmina Stasiulyte analizuoja „lėtos“ mados estetiką, ji tyrinėja mados garsų fenomeną.

Troy Nachtigall tyrinėja 3 D spaudos galimybes individualių mados produktų kūrime. Doktorantas pristatė eksperimentinius avalynės ir drabužių prototipus, atliktus 3D spausdintuvu.

ArcIntEx doktorantūros tyrimų kontekste akcentuojama medžiagų sintezė – apjungiant fizines medžiagų savybes ir kompiuterinius skaičiavimus. Naujas madžiagų supratimas architektūroje yra šiuo metu kylanti tendencija. Dizaineriai negali kurti tik skaitmeninėje „karalysteje“, atskirtoje nuo fizinio pasaulio. Atvirkščiai, kompiuteriniai skaičiavimai efektyviai naudojami medžaigų tyrimuose. Medžiagiškumas architektūroje ir dizaine nėra fiksuota galimybė ir pasyvi forma. Medžiagų tyrimai tampa aktyvus idėjų generatorius. Ši tendencija - reikšmingas posūkis nuo modernizmo tezės apie teisingas medžiagas. Anksčiau architektūroje ir dizaine buvo atmetamos tam tikros medžiagos ”kaip netinkamos“. Tokio principo laikėsi projektuotojai. Dabar gi mechaniškas konstravimo metodas keičiamas į robotikos galimybes pasitelkiančius medžiagų tyrimų procesus.

Šiuolaikiniai dizaineriai, architektai, tyrėjai, mąstytojai akcentuoja naujų dizaino tyrimų metodikas – metodų, kurie analizuoja medžiagas ir jų ryšį su technologijomis, biologija ir kultūra. Per tokius darbus atskeidžiamos multidisciplininės sajungos tarp dizaino, inžinerijos ir gamtos mokslų, tai tiesia kelią į naują medžiagų kultūrą architektūroje ir dizaine. Medžiagų fizinės savybės yra varomoji jega nesibaigiančiame kūrybos procese, prieš mus atsiveria nauja, neištirta medžiagų kultūra.

Medžiagų tyrimais grįstas projektavimas nėra visai nauja tema taikomajame mene. Keli pirmtakai, padėję pagrindus XX a. yra Josef Alberts, kuris apie 1920 m. dėstė medžiagotyros ir architektūros kursą Bauhaus mokykloje, o vėliau Black Mountain College Šiaurės Karolinoje. Šis kursas buvo grįstas eksperimentais su įvairiomis medžiagomis. Alberts kursas skatino identifikuoti pačios medžiagos prigimtines sąvybes, kurios gali būti inovacijų architektūroje įkvėpimo šaltinis. Jo tyrimai atskleidė medžiagų savybių pokyčius laike ir erdvėje.

Kita asmenybė nuosekliai tyrinėjusi medžiagų savybes ir jų poveikį architektūroje – Frei Otto, atlikęs tyrimus Stuttgart universitete 1960 -1990 m. Jis atliko eilę eksperimentų su įvairiomis medžiagų sistemomis, tyrinėdamas muilo burbulus, smėlį, kriaukles, laidų tinklus, ir jų kysmą veikiant išorinėms jėgoms.

Šių tyrėjų atradimai paskatino suvokimą apie kompiuterinių skaičiavimų, fizinio (medžiagų) ir architektūrinio projektavimo sinergiją. Tai padarė didelį poveikį architektūros disciplinos plėtotei. Transformacijų koncepcija šiuolaikiniuose architektūros ir dizaino atradimuose demonstruoja naujus šiuolaikinės filosofijos, architektūros ir dizaino teorijos, inovatyvių technologijų ir biomimetikos ryšius.

ArcInTex ETN antroje vasaros stovykloje Londone paskaitas skaitė ir kūrybines dirbtuves vedė: Graham Haworth, Heather Corcoran, Wendy Smith, Ralf Alwani, Rachel Wingfield, Duncan Turner, Johnny Martin Numbers, Stephen Rockman.

Visi doktorantai nuvyko į Victoria & Albert muziejų, John Madejski Garden pasižiūrėti instaliacijos "Elytra Filament Pavilion". Tai yra kultinis naujų tekstilės technologijų taikymo, sprendžiant architektūros klausimus, pavyzdys. Instaliacijos autoriai: Achim Menges with Moritz Dörstelmann (ICD University of Stuttgart / Achim Menges Architect), Jan Knippers (ITKE University of Stuttgart / Knippers Helbig Advanced Engineering), Thomas Auer (Transsolar Climate Engineering / TUM).

Kitas tarptautinio konsorciumo sutarties pagrindu vykdomos ArcInTex ETN doktorantų atsiskaitymas numatytas lapkričio mėnesį Boro universitete Švedijoje.

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė

Vilniaus dailės akademijos dizaino krypties meno doktorantės Justė Pečiulytė ir Sara Lundberg gegužės 2-8 d., „Dizaino savaitės 2016“ metu, pristatys instaliaciją „Interior Performance“

Instaliacija skirta apmąstyti būdus, kuriais tekstilė interpretuoja ir apibrėžia kūnų formas ir jų organizaciją erdvėje. Justės Pečiulytės sukurta dalis „Interjero peizažas“ pasiūlys reflekciją atmosferinio interjero performatyvumo tema. Sara Lundberg šioje erdvėje eksponuos skulptūrines instaliacijas, kurios yra jos tyrimo „Body Forms of Fabric“ dalis.  

Ekspozicijos atidarymas vyks gegužės 2 d. 19 val. Vilniaus dailės akademijoje, Malūnų g. 3, 102 aud., Vilniuje.
Ekspozicija veiks gegužės 2-8 d.

Dizaino savaitės 2016 programa

 

Įspūdžiai iš „ArcInTex“ tinklo tarptautinės konferencijos ir kūrybinių dirbtuvių

Š. m. Balandžio 11-15 dienomis Meno ir technologijų universitetų, dizaino ir industrinės gamybos kompanijų tinklas „ArcInTex“ sukvietė tinklo narius į VIII tarptautinę konferenciją ir eksperimentines interaktyvios tekstilės ir tvarios šiuolaikinės mados dirbtuves į Švedijos tekstilės mokykloje, Boro universitete (The Swedish School of TextilesUniversity of Borås, Sweden).
Renginio tikslas – sukviesti „ArcInTex“ tinklo aukštųjų mokyklų tyrėjus ir įmonių atstovus aptarti išmaniosios tekstilės, tvarios mados, šiuolaikinės architektūros ir interaktyvaus dizaino bendradarbiavimą, tyrimus ir perspektyvas. Taip pat susitikimas siekė įkvėpti ir plėtoti akademinių tyrimų ir industrinės gamybos sinergiją.
Renginio metu vykusiose trijų dienų kūrybinėse dirbtuvėse ir dviejų dienų konferencijoje-diskusijose verslo ir gamybos kompanijų atstovai ir aukštųjų meno, dizaino ir technolohijų mokyklų tyrėjai aptarė naujų produktų atsiradimo ir diegimo strategijas, praplečiant išmaniosios tekstilės ribas ir tekstilės bei kitų meno ir mokslo sričių ryšius.
Atliepiant susitikimo tikslą, eksperimentinės dirbtuvės buvo orientuotos į tekstilės, kūno ir erdvės santykių permąstymą, atveriant atsinaujinančių tarpdisciplininių tyrimų perspektyvas, tuo pačiu primenant fundamentinį klausimą – kaip įvairių formų Išmanioji tekstilė gali įtakoti naujas tvaraus ir atsakingo gyvenimo perspektyvas.
Renginiai vyko naujame prieš kelis metus atidarytame Švedijos tekstilės mokyklos pastate, buvusiame tekstilės fabrike (The Swedish School of TextilesTextile Fashion Center Skaraborgsvägen, Borås).
Renginys prasidėjo „ArcInTex“ ETN (Europian training network) doktorantų seminaru, kuriame dalyvavo ir VDA Dizaino krypties doktorantės Sara Lumberg ir Justė Pečiulytė. Seminare dalyvavo 15 „ArcInTex“ ETN doktorantų iš Berlyno meno universiteto, Karališkojo meno koledžo Londone, Heriot-Watt universiteto Edinburge, Eindhoveno technikos universiteto, Boro universiteto ir VDA.
Tą pačią dieną prasidėjo paskaitų ir eksperimentinių dirbtuvių ciklas. Pirmoji paskaita – „Tekstilės tvarumas“. Ją skaitė lektorė dr. Karen Marie Hasling (Designskolen, Kolding, Danija).
Vėliau prasidėjo kūrybinės-eksperimentinės dirbtuvės:

1. „Tekstilės interaktyvumas“, vadovės dr. Delia Dumitrescu, vyr. lektorė Hanna Landin, Švedijos tekstilės mokykla.
2. „Tekstilės mada“, vadovai prof. Clemens Thornquist, Švedijos tekstilės mokykla ir asistentas prof. Oscar Tomico, Eindhoveno technologijos  universitetas.

Eksperimentinės dirbtuvės ir diskusijos vyko balandžio 12–13 dienomis. Dirbtuvėse dalyvavo Tekstilės katedros VDA dizaino krypties doktorantės Sara Lumberg, Justė Pečiulytė, prof. Jolanta Vazalinskienė, prof. Žydrė Ridulytė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, magistrantė Dovilė Karvelytė. Dirbtuvių pabaigoje eksperimentinės idėjos buvo viešai pristatytos, vyko diskusijos, rezultatų aptarimas, vertinimas (įsivertinimas).

Balandžio 14–15 dienomis renginį tęsė tarptautinė konferencija:

Pranešimai:

 • Ludvig Svensson AB, Kinna, Sweden
 • Philips Electronics Nederland B.V., Eindhoven, The Netherlands
 • Prof. Eglė Ganda Bogdanienė. VDA ir UAB Audejas bendradarbiavimas ir kūrybos rezultatai.  Profesionalių menininkų, menotyrininkų ir VDA studenentų projektai, realizuoti UAB Audėjas. Lietuva
 • Automat, Stockholm, Sweden
 • Associate Professor Birgitta Cappelen, AHO Oslo School of Architecture and Design – Institute of Design, "Smart textile in Vitalising Welfare Technology"
 • Professor Christiane Sauer and Professor Dr. Zane Berzina Textile and Surface Design Department Weisensee Art Academy Berlin, Germany "Active Surfaces - Experimental Materials Research and Textile Design"
 • Senior Lecturer, Marco Fratarcangeli, Chalmers University of Thechnology, Deparment of Applied IT. „Fast, Interactive Virtual clothes“
 • EURECAT, Barcelona, Evelyn Lebis, Miquel Soler Luque and Rosa Rodriquez

Konferencijos diena baigėsi turu po Švedijos tekstilės mokyklą. Dalyviai buvo supažindinti su mokyklos istorija, tikslais, programomis, studijomis, eksperimentinėmis laboratorijomis.

Balandžio 15 dieną konferenciją tęsė tyrėjų prezentacijos:

 • PhD Malgorzata Zboinska, Chalmers Technical University, Sweden, "At the Nexus of Digital Design: Working with Digital, Physical and Interactive Matter"
 • Laboratory Manager, Jussi Mikkonen, Aalto University, Finland, “Embodied research: interactions between teaching, research and industrial applications”
 • Professor Gabi Schillig, Studio for Dialogical Spaces, Berlin Düsseldorf University of Applied Sciences, Peter Behrens School of Arts, Faculty of Design Communication Design, Applied Art and Design, Exhibition Design “When the Folded Architecture began to live' On responsive architectures, tectonic fields and multi-sensorial spaces”
 • PhD student in collaboration with Philips NL and CITA, Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, Astrid Mody “Textilisation of Light”
 • Presentation/Lecture by Niel Harbisson – I can hear colours

Renginys baigėsi  „ArcInTex“ PhD studentų Vidminos Stasiulytės, Jyoti Kapur, Svenja Keune kūryvinėmis dirbtuvėmis.
Tą pačią dieną įvyko „ArcInTex“ tinklo tarybos susirinkimas, kuris apibendrino tinklo veiklas ir ateities planus. Numatoma rudenį organizuoti „ArcInTex“ konferenciją  Designskolen, Kolding, Danijoje.

Prof. Eglė Ganda Bogdanienė