Doktorantūra

Priėmimas į nuolatines Meno Doktorantūros Dailės krypties studijas 2024 m.

Konkurse į doktorantūros studijas gali dalyvauti asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dailės krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo elektroninė registracija.

2024 m. rugsėjo 5-6 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)

Kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Kviečiamųjų į pokalbį su priėmimo komisija sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 16 d.
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems. 2024 m. rugsėjo 23 d.
Pagal situaciją pokalbiai gali būti vykdomi nuotolinėmis ryšio priemonėmis.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2024 m. rugsėjo 23 d.
Apeliacijų priėmimas. 2024 m. rugsėjo 24 d.
Kviečiamųjų į dailės krypties meno doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2024 m. rugsėjo 26 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Portfolio (kūrybinės veiklos pristatymas, atsiliepimai spaudoje) įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš portfolio (Prt), meninio tyrimo projekto aprašo (Mtpa) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,25Prt + 0,5Mtpa + 0,25Pk

Konkursinio balo sandara

Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais. Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, portfolio, CV bei meno projekto aprašą. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis ir profesinis pasirengimas nepakankamas arba kompetencijos netinkamos VDA siūlomai doktorantūros programai, tolesniame konkurse jis nedalyvauja. Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

Prašymas Rektoriaus vardu
• Magistro diplomo ir jo priedėlio kopijos. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, turi būti atliktas aukštojo mokslo kvalifikacijos įvertinimas ir pripažinimas.
Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas stojančiųjų į visas studijų pakopas įgyto išsilavinimo įvertinimą ir pripažinimą atlieka Vilniaus dailės akademijos Tarptautinių ryšių skyrius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-755 „Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus dailės akademijai“.
• Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2024 m.)
• Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (CV).
Meninio tyrimo projekto aprašas (apie 3000-5000 žodžių). 
• Portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos).
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija. 
• Dokumento, patvirtinančio vardo ir/ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir/ar pavarde, skenuota kopija.
• Stojimo įmokos kvitas.
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 50 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Šios įmokos nemoka asmenys turintys nustatytą 0–25 % darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su kitais dokumentais turi pateikti kopijas dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata.

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Apeliacijų teikimo ir svarstymo tvarka

Stojantysis (-čioji) turi teisę pateikti apeliaciją dėl priėmimo procedūrų pažeidimo. Apeliacijoje turi būti motyvuotai pagrįsta, kodėl pažeistos nustatytos priėmimo procedūros. Priėmimo komisijos skirtų įvertinimų balais apeliuoti negalima. 

Apeliacijos teikiamos raštu dailės, dizaino ir architektūros doktorantūros programos Priėmimo komisijai adresu – doktorantura@vda.lt, ne vėliau kaip iki datos, nurodytos punkte „Priėmimo datos ir terminai“.  Apeliacinė komisija apeliaciją išnagrinėja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo Apeliacinės komisijos pirmininkas. Nustačius priėmimo procedūros pažeidimus, skelbiamas pakartotinas Priėmimo komisijos posėdis.

Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Dailės, dizaino ir architektūros apeliacinės komisijos nariai: VDA prorektorius menui ir mokslui, VDA prorektorė studijoms, atitinkamos Doktorantūros programos komiteto pirmininkas ir du(dvi) atitinkamo Doktorantūros programos komiteto nariai(ės).

Informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt