Doktorantūra

Priėmimas į ištęstinės formos Doktorantūros Dailės/Dizaino krypties studijas Meno Licenciatams 2024 m.

Į doktorantūros studijas bus priimami asmenys, turintys kvalifikacinį magistro laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, pasiekę aukštų meninių rezultatų, pasižymintys originalia kūrybine pozicija, kritiniu mąstymu, dizaino krypties išmanymu, plačiu akiračiu ir gebantys argumentuotai formuluoti idėjas žodžiu ir raštu. 

Priėmimo datos

Priėmimo datas žiūrėti pagal pasirinktą meno doktorantūros kryptį čia.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš Meninės-kūrybinės veiklos ataskaitos (Mka), kūrybinės meno projekto dalies aprašo (Kda), tiriamosios meno projekto dalies aprašo (Tda), meninio tyrimo projekto aprašo (Mtpa) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos. 

Ʃ - konkursinis balas
Stojant į dailės krypties meno doktorantūrą:
Ʃ = 0,3Mka + 0,5Mtpa + 0,2Pk
Stojant į dizaino krypties meno doktorantūrą:
Ʃ = 0,4Mka + 0,2Kda + 0,2Tda + 0,2Pk

Konkursinio balo sandara

Priėmimo konkursas vyksta dviem etapais. Pirmas etapas – kūrybinės veiklos ir profesinio pasirengimo įvertinimas – peržiūra. Priėmimo komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, pretendentų meninės-kūrybinės veiklos ataskaitas, meno projektų (kūrybinės dalies ir meninio tyrimo) aprašus. Jeigu priėmimo komisija nusprendžia, kad stojančiojo kūrybos meninis lygis nepakankamas, tolesniame konkurse jis nedalyvauja. Antras etapas – pokalbis. Pokalbio metu stojantieji žodžiu pristato Priėmimo komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalis. Kandidatai suformuluoja būsimojo meno projekto problemą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Meninės-kūrybinės veiklos ataskaita, meno projekto aprašas ir pokalbis vertinamas Priėmimo komisijos taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių atsižvelgiama į pateiktas pripažintų menininkų rekomendacijas. 

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

Prašymas Rektoriaus vardu. Stojantiems į dizaino kryptį prašyme būtina nurodyti tematiką;
• Magistro diplomo ir jo priedo kopija; Meno licenciato diplomo kopija;
• Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2024 m.);
• Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas;
• Meno aspirantūros studijų metu apgintas meno projektas (kūrybinės dalies baigiamojo darbo portfolio ir aprašymas ir tiriamojo darbo tekstas);
Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (3000 - 5000 žodžių);
• Po meno aspirantūros studijų baigimo vykdytos meninės-kūrybinės veiklos ataskaita (konkursų, parodų, peržiūrų ir kt. diplomų kopijos, spaudos atsiliepimai, publikacijos ir pan.);
• Publikacijų kultūros, meno ar (ir) mokslo leidiniuose (ne mažiau kaip 2 publikacijos) kopijos;
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
• Dokumento, patvirtinančio vardo ir/ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir/ar pavarde, skenuota kopija;
• Stojimo įmokos kvitas;
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 50 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Apeliacijų teikimo ir svarstymo tvarka

Stojantysis (-čioji) turi teisę pateikti apeliaciją dėl priėmimo procedūrų pažeidimo. Apeliacijoje turi būti motyvuotai pagrįsta, kodėl pažeistos nustatytos priėmimo procedūros. Priėmimo komisijos skirtų įvertinimų balais apeliuoti negalima. 

Apeliacijos teikiamos raštu dailės, dizaino ir architektūros doktorantūros programos Priėmimo komisijai adresu – doktorantura@vda.lt, ne vėliau kaip iki datos, nurodytos punkte „Priėmimo datos ir terminai“.  Apeliacinė komisija apeliaciją išnagrinėja ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jos gavimo dienos. Apeliacinės komisijos sprendimai protokoluojami, protokolą pasirašo Apeliacinės komisijos pirmininkas. Nustačius priėmimo procedūros pažeidimus, skelbiamas pakartotinas Priėmimo komisijos posėdis.

Apeliacinę komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Dailės, dizaino ir architektūros apeliacinės komisijos nariai: VDA prorektorius menui ir mokslui, VDA prorektorė studijoms, atitinkamos Doktorantūros programos komiteto pirmininkas ir du(dvi) atitinkamo Doktorantūros programos komiteto nariai(ės).

Dokumentai priimami ir informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt