Priėmimas į nuolatines VDA, LKTI ir LMTA vykdomas Menotyros krypties mokslo doktorantūros studijas 2022 m. (1 vieta LKTI)

Konkurse į doktorantūros studijas gali dalyvauti asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas. 2022 m. lapkričio 16-17 d.
Stojimo dokumentai teikiami viename pdf. dokumente atsiunčiant elektroniniu paštu (doktorantura@vda.lt)
Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems. 2022 m. lapkričio 25 d., 9 val.
Konkurso rezultatų skelbimas. 2022 m. lapkričio 25 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas. 2022 m. lapkričio 26-28 d. (iki 15:00 val.)
Apeliacijų nagrinėjimas ir kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas. 2022 m. lapkričio 29 d.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbio įvertinimas, publikacijų įvertinimas.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

Ʃ - Konkursinis balas
Ʃ = 0,5Mtp + 0,3Pk + 0,2Mpb

Konkursinio balo sandara

Priėmimo komisija, taikydama dešimtbalę sistemą, įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, ir pokalbio metu išryškėjusį tinkamumą moksliniam darbui, motyvaciją vykdyti pasirinktos mokslinės problemos tyrimus, mokslinio darbo patirtį. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas. Į doktorantūros studijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7.

Pretendento publikacijos vertinamos taškais pagal pridedamą lentelę. Bendra taškų suma perskaičiuojama į dešimtbalę sistemą tokiu būdu: didžiausią taškų sumą surinkusio pretendento taškų suma (Tmax) prilyginama 10 balų. Tmax dalinant iš 10 gaunama konstanta -k (k = Tmax/10). Kitų konkurso dalyvių surinktų taškų sumą dalinant iš konstantos k, gaunamas pretendento balų skaičius už mokslines publikacijas (balai apvalinami iki artimiausios skaičiaus šimtosios dalies).

Eil. Nr. Mokslo darbo rūšis Darbo apimties vienetas Darbo apimties vieneto vertė taškais
1. Mokslo publikacija recenzuojamame mokslo leidinyje. vnt. 10
2. Mokslo publikacija kultūros ar profesiniame leidinyje. vnt. 7

Reikalingi dokumentai (žemiau išvardinti dokumentai teikiami viename pdf. dokumente)

Prašymas Rektoriaus vardu.
• Magistro diplomo ir jo priedėlio / priedo skenuotos kopijos. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, turi būti atliktas aukštojo mokslo kvalifikacijos įvertinimas ir pripažinimas.
Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas stojančiųjų į visas studijų pakopas įgyto išsilavinimo įvertinimą ir pripažinimą atlieka Vilniaus dailės akademijos Tarptautinių ryšių skyrius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo, Mokslo ir Sporto ministro 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-755 „Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo Vilniaus dailės akademijai“.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2022 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų). Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai (TEMATIKŲ SĄRAŠAS) arba dviem tematikom priorito tvarka.
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV).
• Mokslinių publikacijų sąrašas ir jų kopijos.
• Paso arba asmens tapatybės kortelės kopija.
• Dokumento, patvirtinančio vardo ir/ar pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra tuo pačiu vardu ir/ar pavarde, skenuota kopija.
• Stojimo įmokos kvitas.
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
SWIFT: HABALT22;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“.

Šios įmokos nemoka asmenys turintys nustatytą 0–25 % darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su kitais dokumentais turi pateikti kopijas dokumentų, įrodančių galimybę pasinaudoti šia lengvata.

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Informacija teikiama

Vilniaus dailės akademija
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt
Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)