Skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas 2021-ųjų metų priėmimui į Vilniaus dailės akademijos (VDA), Lietuvos kultūros tyrimų instituto (LKTI) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) menotyros krypties doktorantūrą.

Jungtinė VDA, LKTI ir LMTA humanitarinių mokslų srities menotyros krypties doktorantūros programa siekia stiprinti dailėtyros, vizualiosios kultūros, muzikologijos, teatrologijos ir kinotyros pozicijas Lietuvos moksle bei įgalinti menotyros tyrimų diskurso atsinaujinimą, užtikrina suformuotos tyrimų tradicijos tvarumą bei kryptingai formuoja šalies mokslo ir kultūros poreikius atitinkančias tyrimų tematikas.

2021 m. disertacijų tematikų konkursą skelbiame keturiose kryptyse:

I.   Modernybės ir šiuolaikybės raiška mene
II.  Meno paveldas ir dabartis
III. Meno lauko funkcionavimas: politika, ekonomika, komunikacija, edukacija
IV. Menotyros istorija ir teorija

Tematikos įvardija tyrimų prioritetus, pristato jungtinę menotyros doktorantūrą vykdančių institucijų mokslininkų kompetencijas, atsižvelgia į išteklių prieinamumą ir pakankamumą, globalius ir nacionalinius mokslo krypties poreikius bei perspektyvas. Tematikos formuluojamos atsižvelgiant į menotyros disertacijos kaip originalaus, išsamaus ir savarankiško tyrimo, turinčio apibrėžtą objektą, iškeltą hipotezę, įvardintas teorines prieigas ir jomis pagrįstą metodologinį instrumentarijų bei kritiškai dalyvaujančio pasaulio humanitarinių mokslų diskusijoje, sampratą.

Siūlome susipažinti su Doktorantūros komiteto parengtu tematikų ir galimų potemių sąrašu (priedas Nr. 1) ir kviečiame mokslininkus siūlyti naujas potemes bei kandidatuoti į potencialius disertacijų vadovus, priskiriant save vienai ar kelioms tematikų kryptims. Doktorantūros tematikos įvardija esamą potencialą ir formuoja menotyros tyrimų poreikį bei perspektyvas, todėl nesiaurintinos iki disertacijų temų. Mokslininkai, planuojantys vadovauti konkrečiam doktorantūros tyrimui, skatinami teikti paraiškas Lietuvos mokslo tarybos rengiamame konkurse doktorantūros vietoms gauti.

Vadovų konkurse dalyvaujantys mokslininkai turi atitikti ne žemesnius nei vyresniojo mokslo darbuotojo/docento kvalifikacinius reikalavimus.

Visi pretendentai iki kovo 22 d. el. paštu doktorantura@vda.lt turi atsiųsti užpildytus priedus Nr. 1 (Pretendento paraiška) ir Nr. 2 / Nr. 3 (Pretendento anketa).

Doktorantūros komiteto atrinktų menotyros krypties disertacijų tematikų ir vadovų sąrašas Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos menotyros krypties mokslo doktorantūros reglamento numatyta tvarka bus skelbiamas VDA, LKTI ir LMTA internetinėse svetainėse ne vėliau kaip 2020 m. kovo 30 d.

Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2 / Nr. 3