Spalio 23 d., 14.00 val., Vilniaus dailės akademijos 102 aud. (VDA C1 pastatas, Malūnų g. 3, Vilnius) dailės krypties meno doktorantas Saulius Leonavičius gins meno projektą tema „Vydūno dieta 2.0“ (Dailė V 002).

Dėl ribotų vietų skaičiaus ir epidemiologinės situacijos, prašome norinčius dalyvauti registruotis užpildant formą.

Institucija, kurioje parengtas meno projektas: Vilniaus dailės akademija.

Kūrybinės dalies vadovas:
prof. Artūras Raila (Vilniaus dailės akademija, dailė V 002)

Tiriamosios dalies vadovas:
prof. dr. (hp) Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)

Meno projektas ginamas Vilniaus dailės akademijos Meno doktorantūros dailės krypties meno projekto gynimo taryboje:

Pirmininkas:
Doc. Česlovas Lukenskas (Vilniaus dailės akademija, dailė V 002)

Nariai:
Prof. dr. Dalius Jonkus (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001)
Dr. Olga Lapina (Lietuvos muzikos ir teatro akademija, scenos ir ekrano menai, teatras ir kinas C 002)
Prof. dr. Giedrė Mickūnaitė (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra H 003)
Prof. Artur Tajber (Jano Matejko dailės akademija Krokuvoje (Lenkija), dailė V 002)

Su meno projektu galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos bibliotekoje.

Anotacija

Šio tyrimo mintis paprasta – sielos darbas vyksta kūne ir nuo kūno priklauso. Pažinimas, vaizduotė, intuicija ir kitos sielos galios surištos su kūnu, per kūną puoselėjamos. Tarp sielos ir kūno įtempti ryšiai, kurių skambesys derinamas dieta, askeze. Dieta leidžia sąmoningai dalyvauti subtiliuose sielos judesiuose, kūne, mintyse, jutimuose. Be dietos pažinimas yra padrikas ir neprognozuojamas. Vieningas kūno ir sielos režimas suteikia žmogui atsakomybę už jo gyvenimą, jo likimą ir vizijas.

Kaip vyksta sielos darbas, kaip dirbama su sielos materija? Kaip puoselėjama siela? Šis tyrimas liudija mano pasiruošimą, įžangą į tokį darbą. Visos pastangos buvo tam, kad sukurčiau sąlygas, pamatus darbui su sielos materija. Tam ėmiausi tyrinėti sielos disciplinas. Tam kreipiausi į Vydūną, kad sužinočiau patikrintų būdų, kaip puoselėti sveikatą.

Vydūno dieta 2.0 – sąlyga, metodas, praktika. Ją suprasti galima tik įgyvendinant per save. Jos kritika, refleksijos galimos tik patyrus jos poveikį kūne, mąstyme, pojūčiuose, sąmonėje, sapnuose. Todėl naujo tyrimo pradžia buvo dietos aprašymas, receptų, reikalavimų, principų įvardijimas, kasdieninio režimo susidarymas. Tyrimas tapo performatyviu rašymu – dietos paveiktu rašymu.

Annotation

Vydūnas’ diet 2.0

The idea of this research is simple - the work of the soul happens inside the body and depends on the body. Knowledge, imagination, intuition and other powers of the soul are connected to the body and are maintained through it. There are strong connections between the soul and the body the sound of which is tuned through diet and ascesis. Diet allows you to consciously participate in subtle movements of the soul, the body, thoughts and sensations. Without diet cognition is loose and unpredictable. A unified regime of soul and body allows one to take responsibility for one's own life, fate and visions.

How is the work of the soul conducted, how does one work with the matter of the soul? How is the soul nourished? This research is a testimony to my preparation, a prologue to such work. All efforts were made to create conditions, foundations for working with the matter of the soul. In order for that to happen I took it upon myself to investigate disciplines of the soul. I looked to Vydūnas to find proven methods of nourishing one’s health.

Vydūnas’ diet 2.0 is a condition, a method, a practice. It can only be understood by realising it through yourself. Its criticism and reflection only becomes possible through experiencing it in the body, thoughts, senses, consciousness, dreams. That is why the beginning of this new research was a description of the diet, recipes, its conditions, naming the principles, drawing up of daily regime. The research turned into performative writing - writing influenced by the diet.