Menas netikėtose erdvėse - „Kuriu Vilnių“

Meno rėmimo programa „Kuriu Vilnių“

Paraiškų teikimo terminas: iki 2023-06-11

Numatomas finansavimas vienam projektui: iki 70 000.00 Eur vienam projektui.

Atsakingas padalinys: Miestovaizdžio skyrius.

1. Programai tinkamos veiklos:

 • Įvietinto meno kūriniai - erdviniai ir plokštuminiai kūriniai: skulptūra, objektas, instaliacija, sienų tapyba, kurie skirti konkrečiai natūraliai arba dirbtinei miesto aplinkai;
 • Multimedijų kūriniai - (kūriniai, apjungiantys įvairių medijų - garso, vaizdo, judesio elementus;
 • Dalyvaujamasis ir bendruomeninis menas - į bendruomenę orientuotas arba dialogo menas, kuris remiasi bendruomeninės aplinkos praktikomis arba yra generuojamas bendruomenės, taip pat apimantis ir edukacines veiklas, skirtas visuomenės supratimui apie meną viešose erdvėse gilinti;
 • Kitų rūšių meno kūriniai - naujų technologijų pagalba sukurti kūriniai, originalaus dizaino projektai.

2. Programai netinkamos veiklos:

 • reklaminio ar  informacinio pobūdžio paviršių dekoravimas, stendai, užrašai;
 • liaudies meno kūriniai;
 • atminimo įamžinimo kūriniai;
 • masinės gamybos dizaino elementai – lauko baldai, vaikų žaidimų ir kiti įrenginiai;
 • ​​​​projektai, kurie gali būti finansuojami iš kitų Savivaldybės programų.

3. Reikalavimai pareiškėjams ir kūriniams:

Pareiškėjais gali būti juridiniai ar fiziniai asmenys. Pareiškėjas savo komandoje privalomai turi turėti architekto išsilavinimą turintį kolegą, kuris gavus finansavimą paruoštų Projektą derinimui įstatymų nustatyta tvarka ir atliktų kitas funkcijas esant būtinybei;

Meno kūriniai gali būti siūlomi tik gyvenamųjų rajonų erdvėms (pdf).

4. Finansavimo intensyvumas:

Projektui įgyvendinti iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

Pareiškėjo ir (ar) kitų finansavimo šaltinių įnašas nesuteikia galimybės gauti papildomų vertinimo balų;

Maksimali finansavimo riba 70 000,00 Eur.

Ką reikia žinoti, norint dalyvauti meno rėmimo programoje „Kuriu Vilnių“

 • Pareiškėjas (juridinis ar fizinis asmuo) gali pateikti iki trijų paraiškų vienam konkurso skelbimui;
 • Elektroninę paraišką su priedais, prisijungę per elektroninės bankininkystės sistemą, turi teisę teikti fizinis asmuo, juridinio asmens vadovas arba jo įgaliotas asmuo;
 • Paraiškos iki skelbime nurodyto termino pabaigos Savivaldybei teikiamos tik elektroniniu būdu per Vilniaus elektroninę paraiškų ir ataskaitų valdymo sistemą konkursai.vilnius.lt ir pildomos lietuvių kalba;
 • Paraiškose neturi būti fizinių asmens duomenų (vardo, pavardės ir t.t.);
 • Paraiškos priimamos meno kūriniams, kurie siūlomi ne centrinėje miesto dalyje;
 • Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai: kūrinio įrengimo planas, pagrindiniai brėžiniai su matmenimis, architektūrinis meninis sprendimas (fotomontažas, vizualizacija, eskizai ir pan.) ir kiti, pareiškėjo nuomone, svarbūs dokumentai, paaiškinantys kūrinio įgyvendinimo aplinkybes. Jeigu paraišką teikia įgaliotas asmuo – pateikiamas įgaliojimas;
 • Pareiškėjo komandoje privalomai turi būti architekto išsilavinimą turintis asmuo, kuris gavus finansavimą paruoštų Projektą derinti įstatymų nustatyta tvarka ir prireikus atliktų kitas funkcijas;
 • Vienam projektui maksimaliai gali būti skirta 70.000,00 Eur;
 • Paraiškos gali būti teikiamos ne centrinėje miesto dalyje (daliau žiūrėti čia);

Vertinimo kriterijai:

1.    Kūrinio meninė kokybė, originalumas, meninis meistriškumas, idėjos aktualumas ir tarptautiškumas. Kūrinyje naudojami originalūs ateities įkvėpti meniniai sprendimai, kūrinys pasižymi aktualia stilistine ir estetine išraiška, yra unikalus ir reikšmingas vietos ir tarptautiniu mastu (0–40 balų);

2.    Meno projekto sąmatos pagrįstumas. Numatytos tik būtinos lėšos kūriniui sukurti, nuosekliai išdėstytos pagal planuojamų atlikti veiksmų sąrašą (0–30 balų);

3.    Sąsaja su vietos kontekstu, tapatybe, įvietinimas. Kūrinys sukurtas konkrečiai aplinkai, papildo vietos identitetą ir menišką aplinką, išryškina bei išplečia vietos prasmes, užmezga dialogą su vietos bendruomene (0–20 balų);

4.    Meno projekto komandos profesionalumas ir patirtis. Kuriantis menininkas ir (arba) komanda yra profesionalai, turi patirtį ir gebėjimų kurti meno projektus ir juos įgyvendinti, jau yra sukūrę meno projektų arba įgiję tinkamą kvalifikaciją (0-10 balų).

Finansavimas gali būti skiriamas meno projektams, surinkusiems ne mažiau kaip 55 balus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012-06-20 sprendimas Nr. 1-652 „Dėl Vilniaus senamiesčio tvarkybos rekomendacijų tvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr. I-733
3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr. I-1240
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446
5. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-04-18 įsakymas Nr. 30-884/23 ,,Dėl programos ,,Kuriu Vilnių“ meno projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 

Paslaugos vykdytojas

Indra Bieliūnaitė el. p. indra.bieliunaite@vilnius.lt, tel. (8~5) 211 2836.