Lietuvos mokslo taryba numato skelbti mokslininkų grupių projektų XIII kvietimą

Lietuvos mokslo taryba (LMT) parengė XIII kvietimo teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2024–2027 metais įgyvendinti nuostatas. Su jomis galima susipažinti čia.

Mokslininkų grupių projektų kvietimai skelbiami nuo 2010 m. Tai priemonė mokslininkui ar mokslininkų grupei konkursiniu būdu gauti finansavimą moksliniams tyrimams atlikti, užtikrinanti, kad Lietuvoje būtų vykdomi aukšto lygio moksliniai tyrimai įvairiose mokslo kryptyse. Nuo 2018 m. kvietimai skelbiami kasmet ir sulaukia apie 400–500 paraiškų iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

XIII kvietimo mokslininkų grupių projektams įgyvendinti planuojama skirti apie 21 mln. Eur.

LMT, siekdama užtikrinti sklandų paraiškų teikimą modernesnėje ir efektyvesnėje elektroninėje sistemoje, kvietimą teikti paraiškas paskelbs vėliau, planuojama – iki 2023 m. spalio pabaigos. Paraiškas bus galima teikti du mėnesius nuo kvietimo paskelbimo dienos.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas elektroninėje sistemoje, numatoma organizuoti informacinį renginį XIII kvietimo nuostatoms pristatyti.

Mokslininkų grupių projektų XIII kvietimo paraiškos bei jos vertinimo formas galima rasti čia.

Daugiau informacijos:

Mokslo finansavimo skyrius

 

Lietuvos mokslo taryba numato skelbti XIII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.

Kvietimo lėšos: ~21 mln. Eur

Paraiškų teikimo terminas: 60 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos (2023-09-28).

Projekto terminai:

pradžia - ne ankstesnė nei po 7 kalendorinių mėnesių nuo kvietimo paskelbimo dienos

trukmė - ne ilgesnė nei 36 mėn.

Projekto biudžetas: ne didesnis nei 200 tūkst. Eur.

Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo konkursai

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų. KONKURSO NUOSTATOS:

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Galimi pareiškėjai:

(bendros nuostatos visiems konkursams)

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Darbo apimties reikalavimai:

kiekvieno pagrindinio vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais

kiekvieno nepagrindinio vykdytojo, planuojamo įdarbinti į bet kurią iš mokslo darbuotojų pareigybių, darbo apimtis projekte turi būti ne didesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais; kitų nepagrindinių vykdytojų darbo apimtis nėra ribojama

Kitos nuostatos

skatinamas I–III pakopų studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę (kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų)

Paraiškų vertinimo tvarka

Administracinės patikros metu, siekiant nustatyti, ar vadovai atitinka patyrusiam mokslininkui taikomus reikalavimus, gali būti pasitelkti ekspertai.

Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių konkursų paraiškos bus vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.

Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Vertinant studentų įtraukimą, bus atsižvelgiama į tai, ar projektui įgyvendinti yra numatyta įtraukti tiek I–II pakopų arba vientisųjų studijų, tiek III pakopos studentų (doktorantų) – kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų; jei taip, koks studentų įtraukimo intensyvumas darbo val./mėn., kartu įvertinant, kiek jų įtraukimas yra tikslingas ir pagrįstas: kokio reikšmingumo užduotys jiems numatytos, kaip jos integruotos į projekto veiklas, ar numatytos galimybės mokytis vykdant veiklas, kelti kompetenciją dalyvaujant konferencijose, mokyklose, taip pat stažuotis išvykose ar atlikti trumpalaikes užduotis, tyrimus užsienio institucijose ir pan.

Papildoma informacija

Pareigybė, į kurią numatyta įdarbinti I–III pakopos studentą, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti išlaikyta ne mažesniu, nei numatytas paraiškoje, darbo (val. / mėn.) intensyvumu.

Lėšos pagal konkursus ir paraiškų grupes bus paskirstytos įvertinus kvietimui numatytą lėšų sumą, gautų paraiškų, ekspertų komisijų finansuotinais pripažintų projektų skaičių ir kt.

Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.

Bendrosios kvietimo nuostatos anglų kalba.