LMT kviečia mokslo ir studijų institucijas atsinaujinti turimas infrastruktūras

Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatindama įsigyti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę, skelbia kvietimą teikti paraiškas gauti lėšų mokslo infrastruktūrai atnaujinti.

Parama skiriama mokslo ir studijų institucijų poreikiams naujam ilgalaikiam turtui įsigyti ir (ar) turimam ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis MTEP ir meno veiklomis.

Paraiškos teikiamos iki 2024 m. birželio 10 d. 16 val.

Galima skirti maksimali lėšų suma pagal vieną (humanitarinių ir socialinių mokslų bei meno sričių) paraišką – nuo 10 000 iki 150 000 Eur.

Lėšų dydis vienam ilgalaikio turto vienetui – nenustatomas.

Lėšų dydis vieno įrangos (sistemos) vieneto remontui – nuo 3 000 iki 50 000 Eur.

Paraišką teikiantis asmuo: paraiškoje nurodomas vykdančiosios institucijos paskirtas kontaktinis asmuo, teikiantis paraišką ir informaciją dėl jos, taip pat atsakingas už lėšų, jei būtų skirta, panaudojimo koordinavimą institucijoje. Asmuo gali būti nurodomas kaip kontaktinis ne vienoje paraiškoje.

Institucija gali teikti ne vieną šio kvietimo paraišką.

Paraiškų teikimo tvarka:

1. Paraiška teikiama lietuvių kalba pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt/.

2. Paraiškoje gali būti pateiktos finansinių išlaidų pagrindimo bei jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentų (toliau – finansiniai dokumentai) kopijos (jei jų turima).

Reikalavimai išlaidoms:

1. Tinkamos finansuoti išlaidos:

1.1. pagrįstos 2024 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais;

1.2. skirtos poreikiams, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis MTEP, taip pat meno veiklomis:

1.2.1. naujam ilgalaikiam turtui įsigyti (ilgalaikis turtas suprantamas kaip moksliniams (meno) tyrimams atlikti naudojami prietaisai ir įrengimai, programinė įranga ir kitas materialus ir nematerialus turtas, kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė kaip 500 Eur, jis numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus ir skirtas tam tikroms savarankiškoms funkcijoms atlikti. Ilgalaikiam turtui priskirtinos išlaidos yra ir įsigyjamos įrangos pristatymo, įdiegimo ir apmokymo ja dirbti paslaugos);

1.2.3. turimam ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti;

1.2.4. turimam ilgalaikiam turtui remontuoti;

1.2.5. pridėtinės vertės mokestis, susijęs su pagal paraišką įsigytu ilgalaikiu turtu;

1.2.6. duomenų bazių prenumeravimui.

2. Netinkamos finansuoti išlaidos:

2.1. patalpų įrengimui, atnaujinimui ar techninei jų priežiūrai;

2.2. patalpų ir įrangos nuomai;

2.3. darbo užmokesčiui, socialinio draudimo ir kitoms įmokoms;

2.4. prekėms ir paslaugoms įsigyti (išskyrus įrangos remonto, duomenų bazių prenumeratos išlaidas);

2.5. netiesioginės išlaidos;

2.6. kitam ilgalaikiam turtui ar jo vienetų skaičiui, nei nurodyta paraiškoje, įsigyti ar remontuoti;

2.7. ilgalaikiam turtui, nesusijusiam su mokslinių (meno) tyrimų atlikimu (pavyzdžiui, įrangai, kuri naudojama tik dėstymui, mokymui ar pan. veikloms), įsigyti ar remontuoti;

2.8. bazinei IT įrangai (bazine IT įranga laikomi standartinių (biuro klasės) kompiuterių ir jų priedų komplektai, tokiems kompiuteriams skirtos operacinės sistemos, saugos ir kitos įprastinės programos, įprastinė kompiuterinių tinklų, taip pat mobiliojo ryšio ir kita panašaus pobūdžio standartinė įranga), kuri nėra susieta su specializuotomis technologijomis ar mokslo (meno) tyrimų poreikiais, įsigyti ar remontuoti.

Lėšų skyrimas ir atsiskaitymas

Gali būti apmokėtos tiek iki kvietimo pradžios, tiek paskelbus kvietimą, tiek po kvietimo rezultatų paskelbimo patirtos išlaidos ilgalaikiam turtui įsigyti ar remontuoti, atitinkančios kvietimo sąlygas ir reikalavimus.

Paraiškas peržiūrai projektų skyriui prašome atsiųsti iki gegužės 31 d.