Kviečiame teikti paraiškas studentų tyrimams semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba (LMT), skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę ir meno tyrimų veiklą ir kelti jų kompetenciją, skelbia konkursą „Studentų tyrimai semestrų metu“ ir kviečia jame dalyvauti studentus ir tyrimų vadovus. Konkurso metu atrinkti studentai galės vykdyti mokslinius ar meno tyrimus 2024 m. rudens – 2025 m. pavasario semestrų metu. Tyrimų vykdymo metu jiems kas mėnesį bus mokama 400 Eur stipendija. Taip pat numatytos ir papildomos lėšos tyrimo įgyvendinimui.

Paraiškos priimamos iki 2024 m. gegužės 31 d. 16 val. čia: https://junkis.lmt.lt.

Paraiškas konkursui gali teikti tyrimo vadovas, turintis mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą, kartu su vykdančiąja institucija. Tyrimus atlikti galės pirmosios, antrosios, vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmųjų bei paskutiniųjų kursų studentai. Svarbi sąlyga norint dalyvauti konkurse  ̶  studento paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis turi būti ne mažesnis nei 8 balai.

Projekto biudžeto išlaidų eilutės:

 1. Stipendija / darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) studentui – 400*7=2 800 Eur

 2. Studento su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (jeigu studentui bus mokamas darbo užmokestis) – 160*7=1 120 Eur

 3. Kitos projekto vykdymo išlaidos – 1 800 Eur

 4. Netiesioginės išlaidos – 200 Eur.

Projekto trukmė: Projektai vykdomi 7 mėnesius (2024 m. spalio – 2025 m. balandžio mėn.)

Galimi pareiškėjai:

 • Paraišką teikia tyrimo vadovas kartu su vykdančiąja institucija.
 • Studentų tyrimų projektus gali vykdyti tiek pirmos, tiek antros pakopos, tiek ir vientisųjų studijų studentai, išskyrus tuos, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu būtų pirmos pakopos ir (ar) vientisųjų studijų pirmųjų kursų bei paskutiniųjų kursų studentai.

Paaiškinimas: teikti paraiškas gali studentai, šiuo metu studijuojantys:

I pakopos – I, II, IV kurso (kurie nuo rudens studijuos magistratūroje);
II pakopos – I kurso;
Vientisųjų studijų – I, II ir III kurso

 • Projektą gali vykdyti studentas, kurio paskutinio semestro visų studijuotų dalykų įvertinimų svertinis vidurkis yra lygus 8,0 arba didesnis.
 • Tyrimo vadovas turi turėti mokslo (meno) daktaro laipsnį arba būti pripažintas menininkas.
 • Tyrimo vadovas gali teikti paraišką, jei paskutinę kvietimo teikti paraiškas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76–80 punktuose nurodyti apribojimai svarstyti jo teikiamas paraiškas.
 • Asmuo kaip studento tyrimo vadovas ar studentas gali būti nurodytas (-i) tik vienoje kvietimo paraiškoje.
 • Vykdančiąja institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Papildoma informacija: Pasibaigus projektui, studentas privalės pristatyti žodinį pranešimą Tarybos rengiamoje tradicinėje studentų konferencijoje „Naujoji mokslininkų karta“ bei pateikti pranešimo santrauką.

Šiemet tokia konferencija vyks gegužės 16 d., daugiau informacijos čia.  Su praėjusių metų studentų darbų apžvalgomis galima susipažinti LMT parengtame leidinyje čia .

Paraiškų teikimo tvarka:

Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt . Kartu su paraiška turi būti pateikti:

 1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;

 2. Dokumentas, patvirtinantis tyrimų vadovo įgytą mokslo (meno) daktaro laipsnį ar pripažinto menininko statusą;

 3. Pažyma apie studento studijų rezultatus, kurioje nurodyti paskutinį semestrą studijuoti dalykai bei jų rezultatų svertinis vidurkis.

Paraiškų vertinimo tvarka:

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (studento tyrimo vadovui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas. Paraiškas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Paraiškas peržiūrai projektų skyriui prašome atsiųsti iki gegužės 24 d.