Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2024 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2024 metų II pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškų teikimo pabaiga – 2024 m. gegužės 15 d. 16 val.

Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė:

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2024 m. liepos 1 d.
Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2024 m. gruodžio 15 d.
Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą.
Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga.

Paramos dydis – iki 1650 Eur.

Bendros nuostatos:

Doktorantas neturi būti gavęs paramos akademinei išvykai 2024 metų I pusmetį.

Doktorantai, ankstesniais doktorantūros studijų metais gavę paramą akademinei išvykai, į teikiamą paraišką paramai akademinei išvykai 2024 metų II pusmetį gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus (pranešimus, mokslo populiarinimo veiklą), kurie nebuvo pateikti ankstesnėse paraiškose, pagal kurias buvo skirta parama (jei tokių buvo).

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai.

Paraiškų teikimo sąlygos:

Galimi pareiškėjai:

1. Doktorantai, kurie turi doktorantūros metu disertacijos ar meno projekto tematika paskelbtų ar priimtų spausdinti: vienkartinių mokslo leidinių (monografijos ir kt.), ar mokslinių straipsnių leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science, SCOPUS ar kitose duomenų bazėse, ar mokslinių straipsnių kituose recenzuojamuose leidiniuose, ar mokslinio straipsnio kriterijus atitinkančių konferencijos pranešimų konferencijų darbų leidiniuose, ar straipsnių (tyrimų) kultūros ar meno leidiniuose, ar sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, ar išduotų patentų.

Remiamos išvykos, kai:

2. Vykstama į užsienio tarptautinį ar regioninį mokslo (meno) renginį, kurio tematika atitinka rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką ir kuriame doktorantas pats pristatys savo mokslinių ar meninių tyrimų rezultatus ir (ar) meno kūrinį (kūrinius);

3. Vykstama dalyvauti užsienio tarptautiniame seminare, doktorantams skirtuose mokymuose, kurių tematika atitinka rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką ir kuriems doktorantas turi patvirtinimą iš organizatorių (vardinį kvietimą);

4. Vykstama į stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje, ar tarptautinės mokslinių tyrimų infrastruktūros, į kurią įsijungusi Lietuva, institucijoje, kurioje bus mokomasi naujų metodų, įsisavinamos naujos technologijos ir pan., kuri yra susijusi su rengiamos disertacijos ar meno projekto tematika ir kuriai doktorantas turi patvirtinimą iš priimančios institucijos, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis ar suteikta prieiga prie mokslinės įrangos;

Neremiamos išvykos, kai:

5. Vykstama skaityti paskaitų;

6. Vykstama į tarptautinius renginius (išskyrus tarptautinius seminarus ar doktorantų mokyklas), bet doktorantas nenumato pristatyti pranešimo ar meno kūrinio;

7. Vykstama rinkti medžiagos disertacijai;

Paraiškų teikimo tvarka:

8. Paraiška teikiama lietuvių arba anglų kalba (išskyrus institucijos rekomendaciją, kuri teikiama lietuvių kalba);

9. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje https://projektai.lmt.lt ;

10. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

10.1. Doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai;

10.2. Paraiškoje nurodytų paskelbtų publikacijų kopijos ar patentų registracijos pažymų kopijos arba paraiškoje nurodytų paskelbtų tyrimų publikacijų bei meno kūrinių kopijos ir (ar) aprašai bei viešą atlikimą ar pristatymą įrodantys dokumentai;

10.3. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų rankraščiai ar publikacijų maketai;

10.4. Paraiškoje nurodytų priimtų spausdinti publikacijų priėmimą spausdinti įrodantys dokumentai;

10.5. Kai vykstama į konferenciją, simpoziumą ar kt. ir nurodoma, kad pranešimas yra įtrauktas į renginio programą – organizatorių patvirtinimas dėl pranešimo įtraukimo į programą;

10.6. Kai vykstama į stažuotę užsienio mokslo ir studijų institucijoje ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje – šios institucijos patvirtinimas, kad nurodytam laikotarpiui bus sudarytos sąlygos stažuotis ar suteikta prieiga prie mokslinės įrangos;

10.7. Kai vykstama dalyvauti seminare, doktorantams skirtuose mokymuose, tarptautiniame meno renginyje – organizatorių patvirtinimas, kad doktorantas yra priimamas (vardinis kvietimas);

Reikalavimai paraiškoje pateikiamiems darbams

11. Mokslo (meno) darbų tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paskelbti (priimti spausdinti) doktorantūros studijų laikotarpiu;

12. Pranešimų konferencijose (meno kūrinių pristatymų) tematika turi atitikti doktoranto rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką, ir jie turi būti paties doktoranto pristatyti renginiuose, vykusiuose doktorantūros studijų laikotarpiu;

13. Mokslo (meno) populiarinimo veiklos turi būti vykusios doktorantūros studijų laikotarpiu, jų tematika turi atitikti rengiamos disertacijos ar meno projekto tematiką.

 

Papildoma informacija: https://lmt.lrv.lt/lt/kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-paramai-akademinei-isvykai-2024-metu-ii-pusmeti-gauti/