Projektinė veikla

Projektas „Vilniaus dailės akademijos mokslinės aplinkos gerinimas"

Projekto kodas   VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-004 
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas  Vilniaus dailės akademija
Projekto išlaidų suma  227.315,80 eurų 
Skirtas finansavimas   227.315,80 eurų 
Atsakingas asmuo Rūta Kuodienė, Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė  2012.09.12 - 2014.07.30

Apie projektą:

Pagrindinės problemos, kurioms spręsti yra parengtas šis investicijų projektas, yra: šiuo metu leidiniai, spaudiniai, dailės kūriniai yra saugomi patalpose, neatitinkančiose tokių objektų saugojimo reikalavimų, tai lemia greitesnį jų irimą bei užkerta kelia mokslininkams atlikti tyrinamuosius darbus; trūksta lėšų mokslininkų darbo vietų įkūrimui ir techniniam jų aprūpinimui.

Šios problemos atsirado dėl ribotų finansavimo galimybių Vilniaus dailės akademijai plėsti techninės ir informacinės infrastruktūros. Šios problemos būtų sprendžiamos plečiant technologinę ir informacinę infrastruktūrą. Projekto metu įsigijus specialią skanavimo techniką ir didelius duomenų masyvus saugantį serverį, duomenų bankas būtų naudingas MTTP tyrėjams, rengiantiems mokslinius darbus, dėstytojams, supažindinantiems studentus su senąja Lietuvos kultūra išsaugota fotografijose, bibliotekininkams, studentams. Taip pat bus sudarytos galimybės rengti virtualias parodas, kuriose unikalūs vaizdai pasiektų plačiąją visuomenę. Kokybiškam bibliografo darbui skaitmeninant objektus, reikalinga profesionali technika, kuri užtikrintų senų ir retų spaudinių nepažeidžiamumą, jų išsaugojimą ir prieinamumą.

Patalpų remontas ir  klimato palaikymo bei kontrolės sistema užtikrintų spaudinių išsaugojimą ir MTTP. Minėti mokslinės aplinkos gerinimo aspektai teigiamai paveiktų mokslininkų darbo sąlygas ir mokslinės produkcijos kiekį.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

 

Project „Scientific environment improvement in Vilnius art academy"

This investment project is prepeared to solve problems: publications, prints, art works are kept in lodging, which does not meet requirements of this kind of objects protection, which provokes faster decay and blocks the way to make scientific researches for scientists. Also, it is a lack of money for scientists job positions and technical supplies.

These problems came out of limited financial possibilities in Vilnius art academy to expand technical and informational infrastructure. To solve these problems, there would be expanded technological and informational infrastructures. During the project there would be purchased special scanning equipment and bigger data servers. Data bank would be useful for MTTP researches to make scientific researches and  lecturers to introduce students with lithuanian culture, captured in pictures. It would be useful for librarians, students as well. Virtual exhibitions would be held in which unique images would be shown for broader society. To make digitizing qualitatively it is a must to have professional equipment, which ensure protection from damage old and rare prints.

Room repair and climate support and control system would ensure preservation of prints and MTTP. The improvement of scientific environment would have positive effects in scientists work conditions and scientific production quantity.

Project is financed by European Regional Development Fund.