Projektinė veikla

Projektas "Studijų sistemos efektyvumo didinimas Vilniaus dailės akademijoje"

Projekto kodas   Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-010
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas  Vilniaus dailės akademija
Projekto partneriai  Lietuvos teatro ir muzikos akademija
Projekto išlaidų suma  281.359,13 eurų
Skirtas finansavimas   281.359,13 eurų
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė  2010.03.08 - 2013.06.10

Apie projektą:

Siekiant padidinti Vilniaus dailės akademijos studijų efektyvumą, patobulinti vidaus valdymą ir pakelti tarybų narių bei administracinio padalinio darbuotojų kompetencijas projekte planuojama pirkti mokymų paslaugas, perimti užsienio aukštųjų mokyklų valdymo patirtį, taip pat atlikti valdymo sąrangos tyrimą, kurio rezultatų pagrindu parengti integruotą plėtros strategiją bei valdymo tobulinimo koncepciją.

Planuojama parengti valorizacijos planą ir pradėti jį įgyvendinti siekiant padidinti informuotumą apie VDA pokyčius susijusius su parengta ir pradėta įgyvendinti integruota plėtros strategija. Tarybų nariams bei padalinių vadovams trūksta vadybinių kompetencijų bei patirties siekiant vykdyti su švietimo reforma bei valdymo efektyvumo didinimu susijusius pokyčius. Dėl finansavimo trūkumo, Vilniaus dailės akademija neturi galimybių savo lėšomis finansuoti mokymų, strategijų rengimui, valdymo efektyvumo tobulinimui samdyti patyrusių ekspertų.  Skirtas finansavimas leistų tarybų nariams bei padalinių vadovams pakelti vadybines kompetencijas, perimti užsienio universitetų valdymo patirtį keturiuose seminaruose užsienyje, pirkti patyrusių ekspertų paslaugas rengiant plėtros strategiją, valdymo koncepciją bei valorizacijos planą.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos sukurti aukštesnės kokybės aukštąjį išsilavinimą teikiančią efektyvesnę studijų sistemą, optimizuoti valdymo sąnaudas bei efektyviau panaudoti infrastruktūrą. Įgyvendinus projektą pakels kompetencijas 45 VDA tikslinės grupės nariai bei projekto partnerio - Lietuvos teatro ir muzikos akademijos 15 tikslinės grupės narių.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo

---

Project "Improving education system efficiency in Vilnius art academy"

It is planned to purchase teaching services, take over foreign high school management experience, make management structure researches and make integrated expansion strategy and management improvement concept by using results of this research. As a result this would increase Vilnius art academy studies efficiency, improve inner management and improve council members and administration workers competencies.

It is planned to make valorisation plan and start to realise it in order to incerase awareness about changes in Vilnius art academy, which are related to integrated expansion strategy. Council members and subunit managers lack management competencies, skills and experience in making changes, related to education reform and management efficiency increase. Vilnius art academy doesn‘t have possibility to finance trainings, strategy arrengement and hire experienced experts for management efficiency improvement because the funding is not enough. If Vilnius art academy has funding it would let council members and different departments managers improve management competencies, take over foreign universities management experience by visiting 4 seminars abroad, buy experienced expert services while making expansion strategy, management concept and valorisation plan.

After project realization, assumptions to creat better quality higher education system, to optimize management expenses and more effectively use infrastructure will be made. When project is realized the target group - 45 members of Vilnius art academy community, and project partners – other target group – 15 members of Lithuanian academy of music and theater will have improved comptencies.

Project is financed by European Social Fund.