Projektinė veikla

Projektas: „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“
 

Pagal Žmogiškųjų išteklių veiklos programos Mokymosi visą gyvenimą prioriteto „Studijų prieinamumo užtikrinimo specialiųjų poreikių turintiems studentams“ priemonę VP1-2.3-ŠMM-07-V. Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

Duomenys apie projektą

Veiksmų programa Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Projekto būsena Užbaigta
Prioritetas Mokymasis visą gyvenimą
Uždavinys Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą
Priemonė Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams 
Fondas, skiriantis paramą Europos socialinis fondas
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Trukmė 2012-04-10 - 2015-04-10

2010 m. specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.

Projekto tikslams pasiekti numatytos 2 veiklos

  • Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Numatyta projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems) skirti tikslines išmokas - 520 litų per mėnesį. Šios išmokos bus naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti. Projekto partneriai turės galimybę gerinti/įrengti tikslinės grupės specialiuosius poreikius tenkinančią studijų darbo vietas su specialia programine ir technine įranga, specializuotais ergonominiais baldais. 
  • Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Planuojami 6 dienų mokymai po 8 akademines valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamų paslaugų kokybę, planuojami mokymai vyks trijuose šalies regionuose (planuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje). 

www.studijuoktobulek.lt

---

Project „Education availability assurance for students with special needs“

In 2010 there were less than 1% students with special needs in Lithuania higher education schools. Project aim is to encourage students with disabilities seek for high education and to creat convenient and supporting studies conditions, ensuring higher school services quality and studies availability.

To reach project purposes there are provided two actions:

  • Giving target payment to increase education availability, customize informational and physical environment for students with special needs. It is planned to creat favorable studies environment for students with special needs, who are studying in Lithuania higher education schools. It is provided to give 520 litas every month to target group. These payments will be used to fulfill individual special needs in studying process. Project partners will have opportunity to improve/make workplaces according to target group special needs using special software and technical equipment, specialized ergonomic furniture.
  • Educational help specialist training in accordance to informal education program. Trainings for higher education schools educational help specialists/workers will be held during the project. It is planned to have trainings for 6 days, 8 hours every day. To ensure services quality for project partners, trainings will take place in three country regions (Vilnius, Kaunas, Klaipėda).

www.studijuoktobulek.lt