Projektinė veikla

Projektas „Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas“ 

Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma, Lt 9.290.579,21
Skirtas finansavimas, Lt 9.290.579,21
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt 0,00
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010-08-02 - 2015-03-31

Projekto esmė 

Šiuolaikinėje visuomenėje žmogiškųjų išteklių plėtra neįmanoma be ryškesnių infrastruktūros pokyčių. Šiuolaikinį technologijų lygį atitinkanti mokymo infrastruktūra yra ypač aktuali studijų kokybei. Menka ir pasenusi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir informacinė bazė bei nepakankamas studijų programų derinimas su verslo ir visuomenės poreikiais lemia nepakankamai kokybišką tyrėjų parengimą, neužtikrina mokslinių tyrimų kokybės, mokslininkų ir tyrėjų kvalifikacijos augimo. Todėl būtina atnaujinti studijų infrastruktūrą, siekiant pagerinti studijų, darbo bei mokslo tyrimų galimybes studentams, dėstytojams bei tyrėjams. Bus atnaujinta bei išplėsta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (toliau – LMTA), Vilniaus dailės akademijos (toliau – VDA), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) infrastruktūra, kuri bus naudojama studijų bei mokslo tyrimų procesuose. Projekto metu bus atnaujintos 6 laboratorijos bei įsigyta įranga 15 laboratorijų. Minėtose institucijose yra koncentruoti pagrindiniai Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų (toliau – KI) meno, mokslo ir studijų žmogiškieji ištekliai, institucijų auditorijos, vyksta srautinės paskaitos, specialybiniai užsiėmimai dieninių ir neakivaizdinių studijų studentams. 
Projekto metu sukurta infrastruktūra bus naudojama mokslo ir studijų procese, o taip pat vykdant bendrus projektus su partneriais. Visa įranga bus prižiūrima ir atnaujinama tam panaudojant projekto pareiškėjo bei partnerių lėšas ir personalą. Tai leis užtikrinti fizinį (finansinį) projekto tęstinumą. 
Vykdytojo bei partnerių darbuotojai jau dabar vykdo veiklas, susijusias su numatomu įgyvendinti projektu. Šios, jau dabar vykdomos ir projekto įgyvendinimo metu išplėtotos, veiklos bus tęsiamos ir po projekto įgyvendinimo, toliau funkcionuos įkurti nauji padaliniai, kuriuose dirbs naujų įgūdžių įgiję darbuotojai, užtikrinsiantys projekto rezultatų išlaikymą ir sklaidą savo institucijose. Sukurtos patrauklios studijų bei mokslo tyrimų sąlygos lems tai, kad projekto metu sukurta infrastruktūra bus aktyviai naudojama studijų ir mokslo tyrimų procesuose. Sukurtą infrastruktūrą naudosiantys aukštųjų mokyklų padaliniai bei studentai ir užtikrins tinkamą projekto veiklos rezultatų tęstinumą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo

---

Project „Creating and renewing technological and informational infrastructure for Lithuania creative and cultural industries studies, scientific researches and art practice“

In modern society expansion of human resources is impossible without infrastructural changes. Contemporary tecnological level matching training infrastructure is very important for education quality. Old and poor scientific researches infrastructure and information database, lack coordinating education programs with business and society needs. It leads to bad quality researchers preparation, it can‘t ensure good quality of scientific researches, the growth of scientists and researches qualification. That is why it is a must to renew education infrastructure in order to improve studies, work and scientific researches opportunities for students, lecturers and researchers.

Infrastructure of Lithuanian academy of music and theater, Vilnius art academy, Vilnius Gediminas technical university and Vytautas Magnus university will be renewed and expanded, which will be used in studies and scientific researches processes. During the project 6 laboratories will be renewd and equipment for 15 laboratories will be purhased. Main lithuanian creative and cultural industries, art, science and studies human resources, audiences, lectures, workshops are happening in these institutions, which were mentioned earlier. New created infrastructure will be used in science and studies processes, as well as making cooperative projects with partners. Partner‘s funding will be given to take care of equipment and renew it. It will help to ensure physical (financial) project continuity. All taken actions started during the project will be developed and extended after project realization. New departments, employers with gained new skills and better conditions for scientific researches will asure that created new infrastructure willl be actively used in studies and scientific research processes.

Project is financed by European Regional Development Fund.