Projektinė veikla

Projektas: „Aukštojo mokslo studijų plėtra Lietuvos kūrybinėms ir kultūrinėms industrijoms“ 

Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-007
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma, Lt 2.195.723,00
Skirtas finansavimas, Lt 2.195.723,00
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt 0,00
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010-10-18 - 2014-12-10

Projekto esmė

Dėl sparčių ekonominių, socialinių bei technologinių pokyčių būtina tobulinti universitetuose vykdomų studijų programas, studijų ir mokslo sistemą ir žymiai didesniu mastu nei iki šiol skatinti glaudžią meno, mokslo, studijų ir verslo integraciją. Kūrybinių industrijų (toliau – KI) sektorius pripažintas kaip itin svarbus siekiant Lisabonos strategijos tikslų – Europos Sąjungos konkurencingumo pasaulyje. Tik sukūrus šiuolaikinį techninį lygį atitinkančias studijų sąlygas ir šalies mastu koordinuojant specialistų rengimą bei mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimą, įmanomas realus proveržis KI srityje. 
Teikiamo projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti aukštos kokybės, šiuolaikinius visuomenės ir ūkio poreikius atitinkančias studijas Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų intensyviai plėtrai. Projekto metu numatoma parengti, atnaujinti ir įgyvendinti su kūrybinėmis ir kultūrinėmis industrijomis susijusias studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją pagal kūrybinių ir kultūrinių industrijų poreikius. Studijų reorganizavimas bus vykdomas remiantis 2008 m. galimybių studijoje „Lietuvos kūrybinės ir kultūrinės industrijos“ identifikuotais esamų studijų programų trūkumais, atsižvelgiant į ilgalaikį specialistų poreikį bei šiuolaikinius reikalavimus kultūrinių industrijų srities specialisto kvalifikacijai. ES parama leis įgyvendinti projektą pilna apimtimi ir leis užtikrinti aukštą projekto rezultatų kokybę. Be ES paramos projekto įgyvendinimas (mažinant valstybės biudžeto finansavimą švietimo sektoriui) būtų neįmanomas. 
Projektas bus įgyvendinamas su partneriais: LMTA, VGTU, VDU. Kiekvienas partneris bus atsakingas už jo institucijoje įgyvendinamų KI studijų programų rengimą/atnaujinimą ir įgyvendinimą. Bendradarbiavimas tarp partnerių leis padidinti rengiamų/atnaujinamų studijų programų kokybę bei leis nedubliuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose dėstomų KI studijų programų. 
Projekto metu sukurtos ir atnaujintos studijų programos bus įtrauktos į studijų planus, vyks jų įgyvendinimas, jų mokomoji medžiaga bus nuolat naudojama studijų procese. Programoms išlaikyti papildomų lėšų nereikės, tai leis užtikrinti projekto veiklų fizinį tęstinumą. 
Atnaujintos ir įgyvendintos studijų programos leis iš esmės pagerinti studijų kokybę, bus pasiektas sisteminis kokybinis šuolis KI specialistų rengime. Projekto vykdytojai yra suinteresuoti kelti savo studijų programų efektyvumą bei kokybę, tuo pačiu ir teikiamo projekto įgyvendinimu bei jo rezultatų tolesniu naudojimu. Tai užtikrins, kad studijų programos bus aktyviai naudojamos ir po projekto įgyvendinimo. Projekto metu taip pat bus keliama dėstytojų kvalifikacija. Kadangi dėstomos temos bus tiesiogiai susijusios su jų kasdieniu darbu, dėstytojai yra suinteresuoti didinti savo darbo kokybę bei efektyvumą, veiklos rezultatai (aukštesnė dėstytojų kvalifikacija) bus tiesiogiai naudojami po projekto įgyvendinimo. 
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.

The essence of this project

The main goal of this project is to create and acomplish high quality and up to date studies that meet the needs of the current society and economics which would help the development of Lithuanian cultural and creative industries. 
During the project it is expected to prepare, update and acomplish study programs which are related to cultural and creative industries as well as the improvement of lecturers qualification by suiting the needs of creative and cultural industries.The support provided by the EU would allow to implement the project in full and would also ensure the high quality of the project‘s results. Without the support of the EU, the implementation of this project is impossible.
The project would be executed with partners such as: LMTA, VGTU, VDU. Each partner will have to be responsible for the implementation of KI study programs as well as organization or updates in their institutions. Cooperation between partners would let us raise the quality of study programs and would also let us not to duplicate KI study programs which are already being thought in other Lithuanian upper education institutions.
Study programs which would be created or updated during the project would be added to the study plans. These study plans will be implemented and their educational material will be constantly used in the process of studying. Updated and implemented study programs will alow to improve the quality of studies and it would also create a drastic leap regarding the better quality of training for KI specialists. During the project, the qualifications of lecturers will be raised. Because their taught subjects are directly connected to their everyday job, lecturers would be interested in raising their work efficiency and effectiveness. The results of activities (higher qualification of lecturers) will be directly used after the implementation of the project.
This project is financed by the European social fund