Projektinė veikla

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“.

Studijų infrastruktūros modernizavimas VDA Kauno fakultete 

Projekto kodas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-05-0003
Projekto būsena Įgyvendintas
Projekto išlaidų suma 6 038 091,83
Skirtas finansavimas 3 253 709,10
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28
Atsakingas asmuo prof. Jonas Audėjaitis
Projekto portfelis Infrastruktūros projektų portfelis

VDA KF esama infrastruktūra yra netinkama kokybiškam aukštojo mokslo paslaugos teikimui. Pagrindinės problemos kyla dėl esamo patalpų išplanavimo, neatitikimo sanitariniams – higienos reikalavimams, gaisrinės apsaugos, pritaikymo žmonėms su negalia ir kitiems aukštojo mokslo studijoms keliamiems reikalavimams: pastato stogo konstrukcijų techninė būklė neatitinka reikalavimų, nėra galimybių plėsti studijų programų ir didinti fakulteto tarptautinio aktyvumo, trūksta patalpų visavertei studijų veiklai, trūksta kokybiškos, studijų procese naudojamos įrangos. Neįgyvendinus projekte numatytos pastato rekonstrukcijos ir neįsigijus reikiamos studijų įrangos, iškiltų didelės problemos: nebūtų galimybės užtikrinti aukštos VDA KF studijų kokybės bei studijų programų įvairovės, mažėtų studijuojančių skaičius. Siekiant užtikrinti aukštą VDA KF studijų kokybę, yra numatytas projektas, kurio metu fakultete esanti infrastruktūra bus koncentruojama ir modernizuota, įsigyjama studijų procesui būtina įranga. Projektas svariai prisidės prie esamos VDA KF studijų aplinkos būklės gerinimo bei infrastruktūros koncentravimo bei jos tobulinimo.

Projekto tikslas – gerinti aukštojo meninio išsilavinimo kokybę bei plėsti šios srities studijų programų įvairovę modernizuojant ir koncentruojant VDAKF infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti investicijų projekte aprašomas ir toliau detalizuojamas 6,42 mln. Eur biudžetas infrastruktūros tobulinimui. Projekto tikslinės grupės – asmenys, norintys studijuoti menų srities programas ir esami VDA KF studentai, VDA dėstytojai ir administracinis personalas, kūrybinių industrijų verslo atstovai. Projektas svariai prisidės prie esamos VDA KF studijų aplinkos būklės gerinimo bei infrastruktūros koncentravimo bei jos tobulinimo. Projektas padidins meno ir technologijos mokslų sričių specialistų, atliepiančių regiono poreikius, rengimo efektyvumą.