Projektinė veikla

„Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbiniai: technologija ir chronologija“

Bendra projekto vertė

146 934,00 Eur

Atsakingas asmuo

Adomas Butrimas

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis

2021-09-01 - 2024-08-31

Projekto portfelis

Mokslo projektų portfelis

Projektas skirtas Vakarų Lietuvos akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių industrijai, rastiems gyvenviečių kultūriniuose sluoksniuose, palaidojimuose ir atsitiktiniu būdu.

Pagrindinis šio projekto tikslas yra nustatyti akmens amžiaus kaulo ir rago dirbinių chronologiją, tipologiją, technologinius ir funkcinius ypatumus, kurie leistų aptarti priešistorės bendruomenių technologinius ryšius ir jų mobilumą Baltijos regione, taip pat ritualinius ir simbolinius šių dirbinių aspektus. Kaulo ir rago dirbinių industrija tiriama taikant modernius tyrimo metodus: AMS 14C datavimą, rūšių identifikavimą zooarchaeologijos masių spektrometrija (ZooMS), technologinių veiksmų seką (chaîne opératoire) ir mikroskopinę įrangą. Projekto chronologiniai rėmai patenka į 11 000 – 2 000 tūkst. m. pr. Kr. laikotarpį, t. y. Finalinį paleolitą – vėlyvąjį neolitą. Tai ilgas laikotarpis, kuomet fiksuojami gamtiniai, kultūriniai ir technologiniai pokyčiai visuomenėse, todėl pasirinktų objektų tyrimai padeda šiuos pokyčius įvertinti chronologiškai ir susieti su Baltijos regiono kontekstu. Vakarų Lietuvoje tyrinėtos durpyninės akmens amžiaus gyvenvietės ir pavieniai dirbiniai atskleidė gausias kaulo ir rago dirbinių kolekcijas, kurioms naujais metodais paremti tyrimai dar mažai taikyti, todėl šiuo projektu būtų siekiama atskleisti ilgalaikius technologinius ir simbolinius pokyčius akmens amžiaus visuomenėse, kurie atsispindėtų laike ir erdvėje.