Projektinė veikla

Ferdynand Ruszczyc (1870–1936)

Projekto būsena                Užbaigta
2019 m. skirtas finansavimas                12 212,00
Projekto vertė                12 212,00
Atsakingas asmuo                Algė Andriulytė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis                2019-09-01 - 2019-12-31
Projekto portfelis                Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Projekto idėja - pasitelkus vieno žymiausio XIX a. pabaigos-XX a. pradžios dailininkų Ferdynando Ruszczyco (1870-1936) naujausius kūrybos tyrinėjimus, supažindinti tarptautinę bendruomenę su Europos kultūros istorijos analizuojančiais lituanistiniais darbais ir akcentuoti bendro paveldo svarbą.

Tikslas - į anglų kalbą išversti ir publikuoti  Ferdynandui Ruszczycui skirtą mokslo monografiją, parengtą pagal 2018 m. išleistą knygą "Ferdynandas Ruszczycas:Civis Vilnensis Sum". Leidinys bus skirtas menininko 150 m. jubiliejui (2020 gruodis).

Uždaviniai:

  • Parengti lietuviškąjį knygos variantą vertimui į anglų kalbą;
  • Išversti tekstą į anglų kalbą ir jį redaguoti;
  • Atlikti maketavimo darbus;
  • Leidinį publikuoti;
  • Monografiją pristatyti 2020 m. Vilniaus dailės muziejuje, Krokuvos ir Varšuvos nacionaliniuose muziejuose, bei kitose kultūros institucijose, kuriose bus minimas Ferdynando Ruszczyco 150 m. jubiliejus.
  • Monografiją pateikti tarptautinėms duomenų bazėms ir knygų platinimo tinklams, taip pat kitais būdai ją populiarinti. 

Dailininko Ferdynando Ruszczyco (Ferdynand Emanuel Ruszczyc, 1870–1936) kūryba, be abejonės, priklauso Europos dailės paveldo aukso fondui. Jo kūryba yra ir integrali Vilniaus XX a. pradžios kultūrinio gyvenimo dalis. Iki šiol Ruszczyco biografija nėra sulaukusi sistemingų tyrimų, tad, siekiant bent iš dalies šią spragą kompensuoti, knygoje nemažai dėmesio skiriama menkai žinomiems jo gyvenimo faktams, ieškoma sąsajų tarp įvykių ir procesų, gilinamasi į kūrinių atsiradimo aplinkybes. Knygoje taip pat norėta bent punktyriškai, tarytum teksto paraštėse, pažymėti Ruszczyco tapatumo sanklodą bei kismą. Aiškiai suvokiant, kad Ruszczyco, kaip individo, tapatumas buvo vientisas, tačiau daugialypis ir kintąs laike, siekta sąlyginai pažymėti jo dalinius tapatumus. Todėl I ir II knygos dalyse, kur dėmesys sutelkiamas į dailininko šeimą ir jaunystės metus, kalbama ir apie jo luominę (bajorišką) tapatybę – Ruszczyco savivokos pamatą, ant kurio it perregimi palimpsesto lakštai klojosi įvairios kitos jo tapatybės: kultūrinė tapatybė, kaip aukščiausią vertybę iškėlusi kūrybiškumą (III ir IV dalys skirtos Sankt Peterburgo ir Bogdanovo periodams), suaktualėjusi tautinė savivoka (V dalyje pristatoma veikla Varšuvoje ir Krokuvoje) bei išryškėjusi pilietinė saviidentifikacija (VI dalis – „Vilnietiškas lūžis“). VII–X knygos dalyse susitelkiama ties vilnietiškąja Ruszczyco kūryba – tapyba, grafika, scenografija, iškilmių apipavidalinimu, siekiama parodyti aptariamojo laikotarpio aktualijas, nevienalytį Europos ir Vilniaus kultūrinį kontekstą. Monografija "Ferdynand Ruszczyc (1870-1936)" anglų kalba bus parengta 2018 m. publikuotos knygos "Ferdynandas Ruszczycas:Civis Vilnensis Sum" pagrindu. Leidinys 2019 m. Vilniaus knygų mugėje buvo įvertinas Vilniaus klubo premija, sulaukė teigiamų šalies ir užsienio tyrėjų įvertinimų.