Projektinė veikla

Acta Academiae Artium Vilnensis

Projekto būsena                Įgyvendinama
2019 m. skirtas finansavimas                19 508,00
2020 m. skirtas finansavimas                19 716,00
2021 m. skirtas finansavimas                19 716,00
Projekto vertė                58 940,00
Atsakingas asmuo                Aušra Trakšelytė
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis               2019-02-01 - 2021-12-21
Projekto portfelis               Mokslo projektų portfelis

APIE PROJEKTĄ

Vilniaus dailės akademija mokslo žurnalą „Acta Academiae Artium Vilnensis“ leidžia nuo 1993 m. Per 25 metus buvo parengti ir išleisti 91 žurnalo tomai, publikuota virš 1000 recenzuotų mokslo straipsnių. Skaitytojus žurnalas pasiekia 4 kartus per metus, yra gausiai iliustruotas ir atitinka mokslo žurnalams keliamus reikalavimus. Nuo 2016 m. greta spausdinto žurnalo internete talpinami pilnateksčiai straipsniai. Leidinio (projekto) idėja – kokybiškai, informatyviai ir vizualiai patraukliai pristatyti naujausius ir reikšmingiausius fundamentinius Lietuvos meninės kultūros tyrinėjimus kuo platesnei publikai.

Pagrindinis žurnalo tikslas – publikuoti menotyros krypties aukšto mokslinio lygio straipsnius, atitinkančius LMT nustatytus mokslo rezultatų sklaidos etikos principus. Kiekvienas žurnalo numeris yra skiriamas atskirai probleminei temai pristatyti, kurią suformuluoja numerio sudarytojas ir patvirtina redakcinė kolegija. Leidinį sudaro recenzuoti moksliniai straipsniai, dailės šaltiniai, kita dailės tyrimams aktuali medžiaga (pvz.: meniniai tyrimai). Taip pat publikuojamos jau išspausdintų straipsnių ir dailėtyros mokslinių monografijų, studijų, išleistų Lietuvoje ir užsienyje, recenzijos.

Projekto uždaviniai:

1. Publikuoti straipsnius, kurie atitinka nustatytus mokslo darbams keliamus reikalavimus, bei AAAV parengtą bibliografinį aprašą.

2. Užtikrinti kompetentingą straipsnių ekspertavimą (kiekvieną straipsnį pagal redakcinės kolegijos patvirtintą anketą anonimiškai recenzuoja du mokslinį laipsnį turinys ekspertai).

3. Atlikti kalbinį ir mokslinį redagavimą (straipsniai publikuojami lietuvių, anglų kalbomis, išimtinais atvejais ir kitomis kalbomis).

4. Parengti straipsnių santraukų, iliustracijų aprašų, reikšminių žodžių vertimus į anglų kalbą. Užsienio autorių straipsnių santraukas ir reikšminius žodžius išversti į lietuvių kalbą.

5. Užtikrinti kokybišką ir autorinių teisių nepažeidžiantį iliustracijų publikavimą.

6. Atnaujinti žurnalo dizainą, kad atitiktų šiuolaikinius leidybos standartus ir būtų palankus aukštos kokybės vaizdinės medžiagos publikavimui.

7. Pagal VDA leidyklos ir EBSCO Publishing sudarytą sutartį publikuotus straipsnius teikti tarptautinei duomenų bazei EBSCO (straipsniai yra prieinami – Current Abstracts, TOC Premier, Academic Search Complete, Academic Search Premier, Art @Architecture Complete,Humanities International Index ir kt. prieigose).