Projektinė veikla

Projektas „VDA vizualiojo ir taikomojo meno bei dailėtyros I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas"

Projekto kodas VP1-2.2- ŠMM-07- K-01- 116
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas Vilniaus dailės akademija
Projekto partneriai Lietuvos teatro ir muzikos akademija
Projekto išlaidų suma 250.049,81 eurų
Skirtas finansavimas 250.049,81 eurų
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010.04.01 - 2012.07.30

Projektas „VDA Vilniaus Architektūros ir dizaino fakulteto I-osios pakopos studijų programų atnaujinimas"

Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-121
Projekto būsena Užbaigta
Projekto pareiškėjas/vykdytojas Vilniaus dailės akademija
Projekto išlaidų suma 245.484,53 eurų
Skirtas finansavimas 245.484,53 eurų
Atsakingas asmuo Irena Turčinavičienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2010.04.01 - 2012.07.30

Apie projektus:

Studijų programų atnaujinimas vykdomas atliekant vidinių padalinių restruktūrizaciją jungiant tris Vilniaus fakultetus į vieną. Tarp sujungiamu studijų programų yra 2 lygtinai Studijų kokybes vertinimo centro akredituotos programos. Dauguma atnaujinamų programų nesiūlomos jokioje kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Remdamasi numatomos restruktūrizacijos poreikiais, tarptautinio studijų programų vertinimo išvadomis bei žiniasklaidos sudarytų Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingų rezultatais (VDA yra paskutinėje vietoje), šiuo projektu VDA siekia gerinti institucijoje siūlomų studijų kokybę ir priartinti dizaino ir architektūros studijas prie tarptautinių standartų.

Projekto įgyvendinimo metu bus plėtojamos studentų savarankiško darbo bei e-mokymosi formos. Atnaujintos programos leis palaipsniui diegti Europinę kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą. Remiantis užsienio šalių universitetų patirtimi bei vadovaujantis EK dokumentais aukštojo mokslo srityje, bus atnaujinami studijų moduliai anglų kalba skirti užsienio studentų mainams. Mokymo programų atnaujinimas bus vykdomas laikantis tarptautinių profesinių organizacijų reikalavimų aukštos kvalifikacijos specialisto bendriesiems visą gyvenimą trunkantiems mokymosi gebėjimams ir specialiesiems gebėjimams. Projekto metu bus įsigyjamos ir leidžiamos metodinės priemonės, tobulinama dėstytojų kvalifikacija. Projektas numato ekspertinį atnaujintų studijų programų vertinimą ir dalinį jų įgyvendinimą.

Tikslinės projekto grupės – I studijų pakopos studentai ir jų dėstytojai.

Įgyvendinus projektą bus sudarytos prielaidos pasiūlyti studentams aukštesnės kokybės ir visapusiškesnį išsilavinimą, suteikti daugiau galimybių sėkmingai įsidarbinti arba savarankiškai dirbti pabaigus studijas bei konkuruoti su panašaus profilio vietiniais bei užsienio specialistais. Įgyvendinant projektą kvalifikaciją pakels 20 dėstytojų, o pagal atnaujintas studijų programas studijuoti pradės apie 300 studentų.

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo

---

Project „Renewal of visual, applied art and art science 1st stage education programs in Vilnius art academy“ and „Renewal of architecture and design 1st stage education programs in Vilnius art academy“

Making education programs renewal by doing inner departments restructurization joining three faculties to one. There are two programs temporarily accredited by Education quality evaluation centre. Most of renewed programs are not offered in any other Lithuanian higher education school. According to predicted restructuralization demands, which were identified by international education programs evaluation and Lithuanian higher education school rating results (Vilnius art academy is rated the lowest), this project would help to improve institutional education quality and would bring design and architecture studies nearer to international standards.

While realising project independent student work and electronical learning forms will be developed. Renewed programs will let instill, transfer and accumulate European credit system step by step. Studies modules in english for student exchange will be updated according to experience of abroad universities and EK documents in the field of high education. Education programs renewal will be done according to international professional organizations requirements. During the project methodical means will be purchased and pressed, lecturers qualification will be improved. Also project foresee expert evaluation of renewed education programs and partial their realization.

Target group – 1st stage students and their lecturers.

After project realization there will be made assumptions to offer students higher quality comprehensive education, to give more opportunities to find a job successfully or work independently after graduation and become competetive with similar profile specialists locally and abroad. During the project 20 lecturers will improve their qualification and about 300 students will start studying in renewed programs.

Project is financed by European Social Fund.