Projektinė veikla

Nidos meno kolonija

Projektas: „Pastato Nidoje (Taikos g. 43) pritaikymas tarptautinių aukščiausios kvalifikacijos tyrėjų rengimo programų vykdymui“

Projekto kodas VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-014
Projekto būsena Užbaigta
Projekto išlaidų suma 1.524.315,92 Eur
Skirtas finansavimas 1.448.100,09 Eur
Vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos 76.215,82 Eur
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Rasa Antanavičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2013-09-01 - 2015-08-31

Projekto tikslas

Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę, sudarant sąlygas didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvoje.

Norint pasiekti šį tikslą būtina sukurti tinkamą bazę moksliniams tyrimams vykdyti: rekonstruoti Nidos meno kolonijos pastatą (Taikos g. 43 Nida), įsigyti būtiną veiklai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) įrangą, taip pat įstaigą aprūpinti būtinais baldais bei įranga, be kurios meno kolonija negalės veikti ir siekti išsikeltų tikslų. Projekto tikslinės grupės - esami ir būsimi Lietuvos aukščiausios kvalifikacijos tyrėjai – dailės ir menotyros doktorantai; labai mažos, mažos ir vidutinės Lietuvos įmonės, bendradarbiausiančios su projekto pasėkoje parengtais aukščiausios kvalifikacijos tyrėjais. Netiesioginė tikslinė grupė – dėstytojai, mokslininkai ir studentai, kurie vykdo su vizualiaisiais menais, dizainu ir menotyra susijusius tyrimus ir eksperimentus. Įgyvendinus Projektą siekiama vykdyti individualias programas, pritaikant esamiems poreikiams, pagal formuojamas doktorantų grupes, tyrimus, vykdomą mokslinę veiklą. Tik rekonstravus II pastato dalį ir įsigijus reikiamą įrangą sukuriama studijų bazė skatins tyrėjų mobilumą ir bendrus mokslinius bei meninius tyrimus. Mokslininkai vykdys tyrimus pagal verslo užsakymus, bendradarbiaus siekiant kurti inovacines prekes ir paslaugos. Taip bus didinama aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamoji dalis.

Projektą bendrai finansuoja Europos regioninės plėtros fondas ir Lietuvos Respublika.


Project summary 

Project “In the building of Nida (Taikos g. 43) adaptation of international best qualified researchers in the preparation of the programs“. The aim of this project is to strengthen research and development base, allowing to increase high–value–added share of business with Lithuania. To achieve this goal it is necessary to create a suitable base for scientific research: the reconstruction of Nida Art Colony building (Taikos g. 43), to acquire the activities of research and development facilities, as well as the institution with the necessary furniture and equipment, in addition to the art colony will not be able to operate.
The expected project duration is from 2013–09–01 to 2015–08–31.The project is co–financed by the European Regional Development Fund and the Republic of Lithuania.

Projektas "Pastato Nidoje pritaikymo tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms galimybių studijos ir techninio projekto rengimas"

Pareiškėjas Vilniaus dailės akademija
Projekto būsena Užbaigta
Finansavimo šaltinis Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondas
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2008 02 19 - 2008 09 01

Projekto tikslas

Projekto tikslas – pasiruošti teikti paraišką dėl VDA priklausančio pastato Nidoje rekonstrukcijos pritaikant jį tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms.

Ilgalaikio projekto uždavinys – rekonstruoti pastatą Nidoje ir įsteigti jame visus metus veikiantį dailės, dizaino ir architektūros centrą – Nidos menininkų koloniją. Rekonstruotame pastate numatoma įrengti 200 kv. m parodų salę, 80 kv. m konferencijų ir kino salę, 5-7 dailininkų rezidencijas, bendrasias menines dirbtuves, 60 lovų studentų bendrabutį. Numatomos veiklos: tarptautinių meninių rezidencijų programa, seminarai, konferencijos, studentų praktikos, intensyvūs kursai, kūrybinės dirbtuvės, parodos ir kino peržiūros.


Project summary

Project “In the building of Nida (Taikos g. 43) adaptation of international education, arts and culture projects a feasibility study and technical drafting“. The aim of this project is to prepare an application for a building owned by the VDA Nida reconstruction adapting to international education, arts and culture projects needs. 
The long-term goal of the project – reconstruction of the building of Nida and the establishment of full year operating art, design and architecture centre – Nida Art Colony. 
Planned activities: international artistic residencies program, seminars, conferences, student practice, intensive courses, workshops, exhibitions and film review.
The expected project duration is from 2008-02-19 to 2008-09-01

Projektas "Pastato Nidoje pritaikymas tarptautinių edukacijos, meno ir kultūros projektų vykdymo reikmėms"

Pareiškėjas Vilniaus dailės akademija
Projekto būsena Užbaigta
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2009 07 20 - 2011 01 31
Atsakingas asmuo Virgilijus Kireilis, Rasa Antanavičiūtė
Projekto suma 1.727.177,94 Eur

Projektas finansuojamas iš Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondo