Projektinė veikla

Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Stažuotės po doktorantūros. Lietuvos dizainas tarptautinėse ir Baltijos šalių parodose 1966-1985: ištakos, įtakos, įtampos ir identitetai

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 48.174,10
Stažuotoja Karolina Jakaitė
Stažuotės vadovė Prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.11.28 – 2019.11.27


TIKSLAS

Projekto tikslas – atlikti sovietinio lietuviško dizaino, eksponuoto 1966-1985 m. laikotarpio tarptautinėse parodose, tyrimus, susiejant su bendromis sovietų Lietuvos, Baltijos šalių, taip pat Vidurio Rytų Europos dizaino tendencijomis ir pasiūlant galimus naujus modernizacijos istorijos probleminius pjūvius.

APIE PROJEKTĄ

Daugumoje atliktų sovietų Lietuvos dizaino tyrimų dominuoja lokalus, geriausiu atveju regioninis požiūris. Projektas leistų peržengti šias ribas ir interpretuoti sovietų Lietuvos dizainą platesniame tarptautiniame kontekste. Siekiant susipažinti su XX a. 7-9 deš. buvusių Rytų bloko šalių dizaino istorijos tyrimais bus vykstama į mokslines stažuotes, taip pat numatytos komandiruotės į Maskvos archyvus ir Londoną. Tyrimo metu numatoma parengti 2 mokslinius šaltinius ir Studiją bei pristatyti tyrimo rezultatus skaitant pranešimus tarptautinėse dizaino konferencijose. Tai padėtų spręsti opią Lietuvos dizaino istorijos tyrimų problemą – leistų rekonstruoti dizaino artefaktų ir šaltinių korpusą, bei prisidėtų prie Lietuvos dizaino istorijos tyrimų internacionalizavimo ir įkontekstinimo.

PAGRINDINĖS TYRIMŲ KRYPTYS APIMTŲ ŠIUOS DISKURSUS, KLAUSIMUS IR ASPEKTUS:

– Ištakos: Lietuvos dizaino mokyklos raida, SSRS propagandinių tikslų poveikis Lietuvos dizaino plėtotei;
– Įtakos: orientacija į Vakarus ir modernizacijos siekiai, Šaltojo karo lenktynės, (autentiškas susidomėjimas Vakarų dizaino kryptimis bei valstybiniu mastu skatintas pramoninis šnipinėjimas ir kopijavimas);
– Įtampos: tarp konservatyvumo ir modernumo; tradiciškumo ir internacionalumo, provincialumo ir vakarietiškumo; centro ir periferijos; technologinio atsilikimo ir naujųjų dizaino standartų; sovietinio skurdo ir vakarietiškos gerovės;
– Identitetai: unikalumo mitai ir “išskirtinio tipiškumo“ koncepcija.

 


Project summary

THE AIM OF THE PROJECT

The aim of the project is to conduct studies of Soviet Lithuanian design displayed at international exhibitions in the 1960s–80s, compare it with the general Soviet Lithuanian, Baltic, and Central and Eastern European design trends, and propose possible new critical perspectives on the history of modernization. 

ABOUT THE PROJECT

The aim of the project is to conduct studies of Soviet Lithuanian design displayed at international exhibitions in the 1960s–80s, compare it with the general Soviet Lithuanian, Baltic, and Central and Eastern European design trends, and propose possible new critical perspectives on the history of modernization. Most studies of Soviet Lithuanian design employ a local or, at best, regional perspective. The project would make it possible to cross these boundaries and interpret Soviet Lithuanian design in a wider international context looking for links with the relevant streams and discourses of the Central and Eastern European, Baltic, and Western design research. The project will involve 2 research fellowships and shorter-term visits to Moscow archives and London. During the research project it is planned to prepare 2 scientific sources and the Study, also to present the results of the research by presenting papers at the international design conferences. This would help solve a pressing issue of Lithuanian design history studies by reconstructing the corpus of design artefacts and sources; also to internationalize and contextualize the studies of Lithuanian design history.

THE MAIN DIRECTIONS OF THE RESEARCH WOULD ENCOMPASS THE FOLLOWING DISCOURSES, ISSUES, AND ASPECTS

 Origins: The development of the Lithuanian design school, the influence of the USSR’s propaganda objectives on the development of Lithuanian design;
– Influences: Western orientation and pursuit of modernization, Cold War race, (authentic interest in the Western design streams and state-promoted industrial espionage and copying;
– Tensions: between conservatism and modernism; traditionalism and internationalism; provincialism and westernization; centre and periphery; technological lag and new design standards; Soviet poverty and Western prosperity;
– Identities: myths of uniqueness and the concept of “exclusive typicality”.