Projektinė veikla


Finansavimo šaltinis – Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Stažuotė po doktorantūros. Ekologiškų baldų iš augalinio pluošto biokompozito dizainas, taikant naujų konstrukcinių struktūrų projektavimo metodiką

Projekto būsena Užbaigta
Skirtas finansavimas 42.502,40
Stažuotoja Inga Valentinienė
Stažuotės vadovė Prof. dr. Rasutė Andriušytė-Žukienė
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė 2017.11.28 – 2019.11.27

TIKSLAS

Projekto tikslas – sukurti ekologinio dizaino objektų (baldų) projektavimo metodikas remiantis naujais natūralių biologinės kilmės kompozitinių konstrukcinių medžiagų moksliniais atradimais. Siekiama visuomenei ir ypač dizaineriams „pasiųsti eko-žinutę“, jog ne bandymas pakartotinai panaudoti atlikusias ar panaudotas medžiagas (angl. recycling, Trash design) įvardijamas Ekologiniu dizainu, o sugebėjimas mąstant apie išteklių tausojimą kurti ekologiškus jau pirmoje gyvavimo stadijoje gaminius iš natūralių, atsinaujinančių ir po eksploatacijos lengvai savaime suyrančių gamtoje (angl. biological degradation) medžiagų.

PROJEKTO METU BUS SIEKIAMA

– išsiaiškinti alternatyvių konstrukcinių medžiagų – augalinių pluoštų, išgaunamų iš kasmet atsinaujinančių ilgapluoščių augalų, tokių kaip linai, dilgėlės ir kanapės, biokompozitų pritaikymo baldų pramonėje galimybes;
– sukaupti biokompozitinių konstrukcinių medžiagų bei jų techninių charakteristikų aprašų biblioteką, skirtą dizaineriams:
– išleisti monografiją, kurioje aprašyti bei iliustruoti ekologinio dizaino objektų – baldų projektavimo būdai, išgrynintos naujos ekologiškos, ilgaamžės ir vizualiai estetiškos. Ši monografija apimtų ekologiškų baldų projektavimo ir gamybos principų sritį, tačiau būtų kaip metodinė priemonė ir kitų pramonės šakų dizaineriams.

Planuojama, jog atskleistos galimybės iš biologiškai švarių augalinės kilmės konstrukcinių medžiagų galima bus formuoti baldus taip, kaip iš plastiko, tik likti ištikimu darnaus vystymosi filosofijai. Tai būtų stiprus impulsas pramonei pereiti prie naujų ekologiškų produktų.
 Project summary

Objective of the project: 

The goal of this project is to create methods of design of ecological objects (furniture) which would be based on the new inventions of natural biocomposite construction materials. It is an effort to send an eco-friendly message to society and in particular to designers, pointing out that ecodesign is not about recycling and trash design but about preservation of natural resources and ability to create products from renewable and biodegradable materials from the very beginning of the product lifecycle.

The project will aim to:

– Study the possibilities of application of alternative construction materials (plant fibers made from annually renewable long-fiber plants such as flax, nettle and hemp) and bioplastic composite) in the furniture industry.
– Create a library of examples of new biocomposite materials (including descriptions of technical characteristics) to be used by designers;
– Publish the monograph, which would consist of described and illustrated objects of ecological design, furniture design techniques, purified new ecological constructional structures (which a. do not have different kinds of materials; b. requires less energy in a recycling phase; c. are functional, durable and aesthetic). This monograph would include principles of organic furniture design and manufacturing, but would also serve as a methodological tool for designers in other fields as well.

It is expected to invent new possibilities to use biologically clean natural construction materials in order to form the furniture in the same way which is now possible using plastics (but remaining true to the philosophy of sustainable development at the same time). It would be a strong impetus for industry to make a shift towards new ecological products.